Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Zala Megyei Kormányhivatal a jelen előterjesztéshez csatolt ZA/030/1051-1/2022. szakmai segítségnyújtással élt a hulladékgazdálkodással kapcsolatos önkormányzati rendeletekkel kapcsolatban.
Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás alapján a helyi közügyek intézése körében önkormányzati rendeletet alkot.
Indokolási kötelezettség
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 18. § (1) A jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait, és az álláspontját az indokolás közzétételéről.
A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a jogszabály tervezetének indokolásában tájékoztatást kell adni a javasolt szabályozás és az európai uniós jogból eredő kötelezettségek összhangjáról, valamint a 20. § szerinti egyeztetési kötelezettségről.
A mellékelt szakmai segítségnyújtásban megfogalmazott megállapítások indokolttá teszik a rendelet módosítását.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
A fentiekre hivatkozva a tervezet megküldésre került a szomszédos önkormányzatok részére, valamint a Zala Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya részére. A Zala Megyei Kormányhivatal a tervezetet megtárgyalásra alkalmasnak találta. Véleményét mellékeltem.
A rendeletalkotás célja, hogy az önkormányzat a szakmai segítségnyújtásban megfogalmazottak figyelembevételével a jogszabályi előírásoknak megfeleljen.
A rendelet-tervezet az európai uniós jogból eredő kötelezettségekkel összhangban van.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe: Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete …./2022. (………...) önkormányzati rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól szóló 6/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
I. társadalmi hatásai: A hulladékról szóló többször módosított 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Htv.) 33. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátását a közszolgáltatóval kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja. A Htv. 35. §-a határozza meg a hulladékgazdálkodásra vonatkozó rendelet szabályozási tárgyköreit.
II. gazdasági hatásai: -
III. költségvetési hatásai: -
IV. egészségügyi hatások: -
V. környezeti következményei:
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: -
VII. megalkotásának szükségessége: Megalkotása kötelező, a magasabb szintű jogszabályokkal való összhang biztosítása érdekében.
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Törvényességi észrevétel.
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Biztosítottak.