Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 18.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 1/2021. (II.18.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2021. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2021. évi előirányzat 564 853 964 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások
- Működés általános támogatása: - 26 673 Ft
- Kiegészítő támogatások: 7 016 976 Ft
- Iparűzési adó kiesés támogatása: 4 826 226 Ft
- Rendkívüli támogatás: 2 190 750 Ft
Egyéb működési célú támogatások: 4 826 226 Ft
- NEAK támogatás: 254 200 Ft
Mezőőrök támogatása: 143 000 Ft
közfoglalkoztatás támogatása: 2 060 069 Ft
MVH beruházási támogatás: 200 706 Ft
Bursa Ösztöndíj visszautalása: 25 000 Ft
Óvodai hozzájárulás: 164 573 Ft
adótámogatás: - 7 673 774 Ft
b) Felhalmozási támogatások: 13 294 243 Ft
- Magyar Falu program: óvoda felújítása: 10 100 193 Ft
- Magyar Falu program: eszközbeszerzés: 3 194 050 Ft
c) Közhatalmi bevételek: 15 325 000 Ft
- Iparűzési adó:
d) Működési bevételek: 4 811 856 Ft
- vízmű kompenzáció
e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12 683 500 Ft
f) Finanszírozási bevételek: 8 864 714 Ft
- Előző évi maradvány – 808 148 Ft
- Megelőlegezés: 9 672 862 Ft
Módosítások összesen: 57 143 390 Ft
Módosított előirányzat összesen: 621 997 354 Ft
Kiadások alakulása
1. 2021. évi előirányzat 564 853 964 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 8 602 465 Ft
- Művelődési Ház: 119 970 Ft
- Önkormányzat: 8 482 495 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 1 671 428 Ft
- Művelődési Ház: -14 572 Ft
- Önkormányzat: 1 686 000 Ft
c) Dologi kiadások: 5 277 259 Ft
- Művelődési ház: 391 527 Ft
- Önkormányzat: 4 885 732 Ft
d) Működési célú támogatások: 8 956 399 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 4 958 826 Ft
f) Beruházások: 7 882 487 Ft
- Művelődési Ház: 3 075 Ft
- Önkormányzat eszközbeszerzések: 7 879 412 Ft
g) Felújítások: 26 476 464 Ft
- vízmű kompenzáció (kötelezettségvállalás) : 7 762 991 Ft
- Óvodafelújítás: 10 092 609 Ft
- Hivatal felújítása: 8 620 864 Ft
Módosítások összesen: 57 143 390 Ft
Módosított előirányzat összesen: 621 997 354 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2022. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2020. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
Az indokolás közzétételéről a helyben szokásos módon - hirdetőtáblára való kifüggesztéssel-a jegyző gondoskodik.