Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2022. 06. 01
az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata gazdálkodását a Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint végezte.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 1/2021. (II. 18.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetését, melyet az év során háromszor módosított. A módosítások során az eredeti előirányzat 134 460 184Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Képviselő- testület döntései, valamint a központi támogatások változásai eredményeztek.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2021. évben az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által vállalt feladatait ellátta.
A költségvetés tervezésekor elsődleges célnak a működőképesség biztosítását és a 2021. évi feladatellátás feltételeinek megteremtését tekintettük.
Eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzati gazdálkodás során likviditási gondok nem merültek fel.
A költségvetésben jóváhagyott 621 997 354 Ft előirányzatból
a bevételeknél 635 046 460 Ft (102,1 %),
a kiadásoknál 578 468 658 Ft (93,0 %) teljesült.
A település három intézményt működtetett: Zalakomári Napköziotthonos Óvoda 2021. augusztus 31-ig, Zalakomári Művelődési Ház és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal.
Bevételi források és azok teljesítése:
A működési célú támogatások teszik ki az önkormányzati bevételek jelentős részét.
Az önkormányzat működési támogatása 1 285 223 Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek okai elsősorban a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások.
Működés általános támogatása: 381 223 Ft
kiegészítő támogatás:
Köznevelési feladatok támogatás: - 32 323 480 Ft
intézményátadás
Szociális feladatok támogatása (étkeztetés) : 8 160 042 Ft
kiegészítő támogatás : 45 522 Ft
szünidei étkeztetés: 8 114 520 Ft
Kulturális feladatok támogatása: 105 156 Ft
kiegészítő támogatás
Kiegészítő működési támogatások: 24 962 282 Ft
- szociális tüzifa: 5 669 280 Ft
- rendkívüli támogatás: 2 190 750 Ft
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása: 7 449 800 Ft
- IPA kiesés támogatása: 9 652 452 Ft
Egyéb működési célú támogatási bevételek:
Jogcím szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
Közhatalmi bevételek:
Adónem Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Magánszemélyek kommunális adója
18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 17 946 604 Ft 99,7 %
Építményadó 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 4 857 055 Ft 97,1 %
Iparűzési adó 27 500 000 Ft 46 195 551 Ft 49 246 536 Ft 106,6 %
Összesen 50 500 000 Ft 69 195 551 Ft 72 050 195 Ft 106,6 %
Működési bevételeink előirányzata 26 695 096 Ft.. Teljesítése: 33 518 171 Ft. (125,6 %)(készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke)
Átvett pénzeszközök:
működési célú kölcsönök visszatérülése: temetési kölcsönök.
Finanszírozási bevételek:
Előző évi maradvány igénybevétele 23 506 787 Ft értékben.
Áh belüli megelőlegezések: 2021. évi működési támogatás előleg: 9 672 862 Ft.
Kiadások alakulása
A kiadási főösszeg 93,0 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Működési kiadások:
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások.
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként a csatolt mellékletben.
Az intézmények kiadásai kormányzati funkciónként a 4. mellékletben.
Ellátottak szociális juttatásainak bemutatása 3a. mellékletben!
A felhalmozási kiadások előirányzatai módosításra kerültek az 5. mellékletben.
Finanszírozási kiadások:
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése: 14 550 611 Ft.
Vagyon alakulása
Az önkormányzati vagyon alakulását az éves beszámolóban szereplő 12/A Mérleg tábla tartalmazza. A mérlegfőösszeg az év végén 1 409 368 861 Ft volt.
Pénzmaradványok változásának tartalma: Maradványkimutatás: A maradvány számítási módja=bevételek és a kiadások különbözete: 9. mellékletben.
Az önkormányzat és intézmények alaptevékenységének maradványa 23 506 787 Ft.
Eredménykimutatás: 10. melléklet.
Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évre tervezett feladatait teljesítette, mégpedig úgy, hogy a község vagyoni helyzete és gazdálkodása stabilnak mondható.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A vezetői nyilatkozat jelen előterjesztés része.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2022. (…..) rendelete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltasson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:
- az intézmények, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a kormány és az Országgyűlés számára.
A 2021. évi költségvetési zárszámadási rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni – pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.
A helyi önkormányzati gazdaság nemzetgazdasági és államháztartáson belüli jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja.
A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.
A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
Költségvetési hatása: Az önkormányzat és intézményei a zárszámadási rendeletben számot adnak:
− a vagyoni helyzet változásáról
− a feladatellátás előirányzatainak évközi alakulásáról, pénzügyi teljesítéséről
− a működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról
− tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulásáról
− a munkavállalók létszámának alakulásáról
− a pénzmaradványról
A pénzmaradvány – elfogadása után – beépül a 2022. évi költségvetés előirányzatai közé. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek teljesítése a 2022. évi gazdálkodási feladatok részévé válik.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban foglaltak szerint a Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
Az indokolás közzétételéről a helyben szokásos módon - hirdetőtáblára való kifüggesztéssel-a jegyző gondoskodik.