Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 29
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 15.) rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indoklás
a 2022. évi költségvetési rendelet I. rendeletmódosításához
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2022. (II.15.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2022. évi előirányzat 405 058 210 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 59 184 311 Ft
szociális támogatás: 8 063 220 Ft
- szünidei étkezés
Egyéb működési célú támogatások: 51 121 091 Ft
Közmunka működési támogatás: 46 827 177 Ft
mezőőr támogatása: 944 000 Ft
országgyűlési választások: (Közös Hivatal): 3 349 914 Ft
b) Felhalmozási támogatások: 5 401 772 Ft
- vis maior támogatás
c) Működési bevételek: 6 985 664 Ft
- vízmű kártérítés
e) Működési célú átvett pénzeszközök: 200 000 Ft
- Kölcsön visszafizetése:
f) Finanszírozási bevételek: 1 949 927 Ft
- megelőlegezés:
Módosítások összesen: 73 721 674 Ft
Módosított előirányzat összesen: 478 779 884 Ft
Kiadások alakulása
1. 2022. évi előirányzat 405 058 210 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: 38 100 393 Ft
- mezőőr: 1 820 000 Ft
- közmunka: 33 726 778 Ft
- választás (Hivatal) :2 553 615 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: 2 789 557 Ft
- mezőőr: 236 000 Ft
- közmunka: 2 192 241 Ft
- választás (Hivatal): 361 316 Ft
c) Dologi kiadások: 14 604 361 Ft
- szünidei étkezés: 8 063 220 Ft
- közmunka: 10 908 158 Ft
- mezőőr: - 1 112 000 Ft
- áthelyezés: támogatásra: - 500 000 Ft
- választás (Hivatal): 434 983 Ft
- áthelyezés viszafizetésre: - 3 190 000 Ft
d) Működési célú támogatások: 3 890 000 Ft
- előző évi elszámolás: 3 190 000 Ft
- sportegyesület támogatása: 500 000 Ft
- kölcsönnyújtás: 200 000 Ft
e) Ellátottak pénzbeli juttatásai: - 45 770 970 Ft
- Települési támogatás:
f) Felújítások: 58 158 406 Ft
- vis maior felújítás: 12 387 436 Ft
- lakásfelújítás: 45 770 970 Ft
g) Finanszírozási kiadások: 1 949 927 Ft
- megelőlegezés:
Módosítások összesen: 73 721 674 Ft
Módosított előirányzat összesen: 478 779 884 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2022. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs