Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.17.
a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Változott a szociális ellátások és támogatások összegének megállapításánál a viszonyítási alap, mely a jövőben nem az öregségi nyugdíj, hanem az ún. szociális vetítési alap lesz. A változás oka, hogy a korábbi elsősorban a nyugdíjszakágazat mutatószáma, a szociális vetítési alap pedig a szociális területen veszi majd figyelembe a szakterület sajátosságait. A szociális vetítési alap összege megegyezik az öregségi nyugdíjminimum összegével, azaz 28.500 Ft. A törvény szociális vetítési alapra vonatkozó rendelkezése 2023. január 1. napján lépett hatályba.
A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások körébe tartozó feladatok ellátását a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött feladat-ellátási szerződés alapján, a 8751 Zalakomár Tavasz u. 13. szám alatt működő Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálaton keresztül biztosítjuk 2023. január 1-től.
A rendeletben szükséges a Nagykanizsa-Surd- Zalakomár Szociális Társulása nevének pontosítása is.
Új ellátásként a gyermekek részére bölcsődei gondozási díj támogatás kerülne bevezetésre. Valamint az iskoláztatási támogatás pénzbeli ellátásra módosulna.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének …/2023. (…..) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 3/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület szociális tárgyú rendelete biztosítja az önkormányzat által nyújtott szociális ellátások igénybe vételének megismerhetőségét. A helyi lakosság számára jól követhetővé válnak az egyes ellátások igénylésének és folyósításának szabályai. Elsődleges cél, hogy a korábbi szabályozáshoz képest a szabályok egyértelmű megfogalmazásával – adott kereteken belül – igazságosabbá tegyük a helyi szociális szolgáltatásokat.
Költségvetési hatása:
Nem jelentős.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
Nincs.
Egyéb hatása:
Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége:
A szociális ellátások célzottabb igénybevételét szolgálja.
A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:
Törvényességi észrevétel.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: a már meglévő ügyintézői háttér
- szervezeti: nincs
- tárgyi: a meglévő feltételeken kívül többlet nem szükséges
- pénzügyi: nem jelentős