Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.
az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete 3/2022. (II.15.) számú rendeletével állapította meg az Önkormányzat 2022. évi költségvetését. A költségvetési rendelet alapján a változásokat negyedévente a Képviselő Testület elé kell terjeszteni.
A rendeletmódosítást az alábbiak indokolják:
- központi intézkedések költségvetést érintő hatásai
- Képviselő Testület döntései
Bevételek alakulása
1. 2022. évi előirányzat 478 779 884 Ft
2. Módosítások
a) Működési támogatások: 3 750 359 Ft
1. támogatás
b) Felhalmozási támogatások: 5 236 984 Ft
- közfogl. felhalmozási támogatás
c) Közhatalmi bevételek: 20 778 050 Ft
-iparűzési adó: 17 229 936 Ft
- egyéb közhatalmi bevételek: 3 548 114 Ft
d) Működési bevételek: 16 457 204 Ft
- áru és készletértékesítés ellenértéke: 3 394 025 Ft
- szolgáltatások ellenértéke: 730 220 Ft
- közvetített szolgáltatások: 835 784 Ft
- ellátási díjak: 464 992 Ft
- kiszámlázott áfa: 3 016 541 Ft
- kamatbevétel: 500 Ft
- Egyéb működési bevétel: 4 939 728 Ft
e) Működési célú átvett pénzeszközök: 265 993 Ft
- kölcsön visszafizetése: 259 993 Ft
- átvett pénzeszköz: 6 000 Ft
f) Finanszírozási bevételek: 16 680 356 Ft
- megelőlegezés:
Módosítások összesen: 62 116 301 Ft
Módosított előirányzat összesen: 540 896 185 Ft
Kiadások alakulása
1. 2022. évi előirányzat 478 779 884 Ft
2. Módosítások
a) Személyi juttatások: -54 078 660 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok: -5 541 154 Ft
c) Dologi kiadások: 3 663 391 Ft
- közmunka
d): Ellátottak pénzbeli juttatásai - 5 379 214 Ft
- települési támogatás:
e) Egyéb működési célú kiadások: 6 829 9241 Ft
- temetés költsége: 100 000 Ft
- vízmű : 5 279 211 Ft
f) Beruházások: 7 351 337 Ft
- mészkő, kavics : 3 184 648 Ft
- laptoptöltő: 26 080 Ft
- tárgyi eszköz beszerzés ( Érdekeltségnövelő pályázat) :552 663 Ft
- közfoglalk. (díszfa csemeték, vas-fa anyag, szerszámok): 3 587 946 Ft
g) Felújítások: 14 660 015 Ft
- MFP-hivatali napelem: 9 702 734 Ft
- lakásfelújítás: 4 957 281 Ft
h) Finanszírozási kiadások: 7 301 085 Ft
- megelőlegezés:
Módosítások összesen: 62 116 301 Ft
Módosított előirányzat összesen: 540 896 185 Ft
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2023. (…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A képviselő-testület költségvetési rendelete biztosítja a választópolgárok számára az önkormányzat és intézményeinek 2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi-gazdálkodási működésének megismerhetőségét. A költségvetés a település fennmaradása, a kötelező feladatok ellátása érdekében jelentős hatással bír. A legfontosabb szempont a költségvetés egyensúlyának megtartására való törekvés volt, illetve a hiány csökkentése a lehetőségekhez mérten.
Költségvetési hatása: A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával várhatóan az önkormányzatnak a működése zavartalanul biztosítható.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Áht. 23-24. §. alapján a költségvetési rendelet megalkotása kötelező.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs