Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2023. 05. 26

Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.26.
az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Mellékelten bemutatjuk és javasoljuk elfogadásra az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési beszámolóját.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata gazdálkodását a Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a Helyi Önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szerint végezte.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2022. (II. 15.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetését, melyet az év során egyszer módosított. A módosítások során az eredeti előirányzat 134 460 184Ft-tal növekedett, melyet elsősorban a Képviselő- testület döntései, valamint a központi támogatások változásai eredményeztek.
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata 2022. évben az önkormányzati törvényben előírt kötelező és a képviselő-testület által vállalt feladatait ellátta.
A költségvetés tervezésekor elsődleges célnak a működőképesség biztosítását és a 2022. évi feladatellátás feltételeinek megteremtését tekintettük.
Eredményként könyveljük el, hogy az önkormányzati gazdálkodás során likviditási gondok nem merültek fel.
A költségvetésben jóváhagyott 520 896 185 Ft előirányzatból
a bevételeknél 520 857 327 Ft ( 0,99 %),
a kiadásoknál 520 416 834 Ft (0,89 %) teljesült.
A település két intézményt működtetett: Zalakomári Művelődési Ház és a Zalakomári Közös Önkormányzati Hivatal.
Bevételi források és azok teljesítése:
A működési célú támogatások teszik ki az önkormányzati bevételek jelentős részét.
Az önkormányzat működési támogatása 19 663 678 Ft-tal nőtt az eredeti előirányzathoz képest. Ennek okai elsősorban a működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások.
Működés általános támogatása: -
Szociális feladatok támogatása (étkeztetés) : -3 390 836 Ft
szünidei étkeztetés: -3 390 836 Ft
Kulturális feladatok támogatása: -
Kiegészítő működési támogatások: 18 768 733 Ft
- szociális tüzifa: 5 467 350 Ft
- rendkívüli támogatás: 7 561 483 Ft
- víz és csatornaszolgáltatás támogatása: 5 739 900 Ft
Elszámolásból származó bevételek: 3 960 457 Ft
- HIPA kieés támogatása
Egyéb működési célú támogatási bevételek:
Jogcím szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
Közhatalmi bevételek:
Adónem Eredeti előir. Módosított előir. Teljesítés Teljesítés %
Magánszemélyek kommunális adója
18 000 000 Ft 18 000 000 Ft 17 868 118 Ft 99,2 %
Építményadó 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 2 951 533 Ft 59 %
Iparűzési adó 32 500 000 Ft 49 729 936 Ft 44 742 027 Ft 89,9 %
Összesen 58 700 000 Ft 79 478 050 Ft 72 309 792 Ft 90,9 %
Működési bevételeink előirányzata 14 316 734 Ft.. Teljesítése: 25 937 951 Ft. (181,1 %)(készletértékesítés, szolgáltatások ellenértéke)
Átvett pénzeszközök:
működési célú kölcsönök visszatérülése: temetési kölcsönök.
Finanszírozási bevételek:
Előző évi maradvány igénybevétele 55 229 321 Ft értékben.
Áh belüli megelőlegezések: 2022. évi működési támogatás előleg: 18 630 283 Ft.
Kiadások alakulása
A kiadási főösszeg 93,0 %-ra teljesült a módosított előirányzathoz képest.
Működési kiadások:
Személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások.
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként a csatolt mellékletben.
Az intézmények kiadásai kormányzati funkciónként a 4. mellékletben.
Ellátottak szociális juttatásainak bemutatása 3a. mellékletben!
A felhalmozási kiadások előirányzatai módosításra kerültek az 5. mellékletben.
Finanszírozási kiadások:
Áh belüli megelőlegezések visszafizetése: 14 550 611 Ft.
Vagyon alakulása
Az önkormányzati vagyon alakulását az éves beszámolóban szereplő 12/A Mérleg tábla tartalmazza. A mérlegfőösszeg az év végén 1 409 368 861 Ft volt.
Pénzmaradványok változásának tartalma: Maradványkimutatás: A maradvány számítási módja=bevételek és a kiadások különbözete: 9. mellékletben.
Az önkormányzat és intézmények alaptevékenységének maradványa 23 506 787 Ft.
Eredménykimutatás: 10. melléklet.
Összességében elmondható, hogy önkormányzatunk az elmúlt évre tervezett feladatait teljesítette, mégpedig úgy, hogy a község vagyoni helyzete és gazdálkodása stabilnak mondható.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 69. § (2) bekezdése alapján a belső kontrollrendszer létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője a felelős az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembevételével.
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. §-a alapján a költségvetési szerv vezetője köteles nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét. A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé. A vezetői nyilatkozat jelen előterjesztés része.
Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Zalakomár Nagyközség Önkormányzata Képviselő – testületének…/2023. (…..) rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról
Társadalmi-gazdasági hatása:
A zárszámadás pontos, hiteles információt kell, hogy szolgáltasson mindazok számára, akik a közfeladatok ellátásáért, a közpénzekkel való gazdálkodásért felelősek:
- az intézmények, az önkormányzati hivatal vezetői számára;
- az önkormányzat képviselő-testülete számára;
- nemzetgazdasági szinten összesítve a kormány és az Országgyűlés számára.
A 2022. évi költségvetési zárszámadási rendelet mind a különböző döntési szintek, mind pedig az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni – pénzügyi helyzetének alakulásáról, a megvalósult fejlesztésekről.
A helyi önkormányzati gazdaság nemzetgazdasági és államháztartáson belüli jelentőségét az önkormányzatok által ellátott közszolgáltatások volumene, az önkormányzati vagyon tömege és az önkormányzatok éves kiadása reprezentálja.
A zárszámadás nemzetgazdasági hatása az, hogy az önkormányzati gazdálkodás, a különböző jogcímeken a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén az államháztartás része.
A zárszámadási rendelet helyi gazdasági hatása nem releváns.
Költségvetési hatása: Az önkormányzat és intézményei a zárszámadási rendeletben számot adnak:
− a vagyoni helyzet változásáról
− a feladatellátás előirányzatainak évközi alakulásáról, pénzügyi teljesítéséről
− a működési, fejlesztési bevételek és kiadások alakulásáról
− tevékenységenként a kiadások és bevételek alakulásáról
− a munkavállalók létszámának alakulásáról
− a pénzmaradványról
A pénzmaradvány – elfogadása után – beépül a 2023. évi költségvetés előirányzatai közé. A pénzmaradványt terhelő kötelezettségek teljesítése a 2023. évi gazdálkodási feladatok részévé válik.
Környezeti, egészségi következményei: Nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ban foglaltak szerint a Képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: törvényességi észrevétel
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs
Az indokolás közzétételéről a helyben szokásos módon - hirdetőtáblára való kifüggesztéssel-a jegyző gondoskodik.