Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 09

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.09.

Várvölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény a 143. §. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el.

1. § Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 6/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1.§ (5) bekezdésben a „a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény” szövegrész helyébe „az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény” szöveg lép.

2. § A Rendelet 7.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Belterületen a kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

b) Égetéssel csak a nem komposztálható (nem lebomló) -, illetve a komposztálásra alkalmatlan (pl. vírusos, baktériumos, gombás vagy egyéb fertőzött) avar és kerti hulladék ártalmatlanítható.

c) A lakosság egészségének és a környezet tisztaságának védelme érdekében a nem komposztálható, illetve a komposztálásra alkalmatlan avar és kerti hulladék égetése minden év március 16-tól április 30-ig és október 1-től november 30-ig terjedő időszakban lehetséges.

d) A napi égetést 10-18 óra közötti időszakban lehet végezni. Vasár- és ünnepnapokon az égetés tilos.

e) Égetni csak száraz kerti hulladékot lehet. A füstképződés csökkentése érdekében az avart és a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani kell, és az eltüzelés csak folyamatosan kis adagokban történhet.

f) Avar és kerti hulladék égetését úgy kell végezni, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása ne álljon fenn, az tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Égetni csak úgy szabad, hogy a keletkező hő és füst a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot ne károsítsa. Amennyiben az égetéssel járó füst, bűz, pernye, és hőtermelési hatásokat felerősítő időjárási körülmény alakul ki, az égetést azonnal be kell fejezni.

g) Tilos az avar és kerti hulladék égetése párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél esetén. Külterületen, zártkertben az égetést az Országos Tűzvédelmi Szabályzat alapján kell végezni.

3. § A Rendelet a következő 7/A. §-al egészül ki: A kerti hulladék égetésével összefüggően a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el:

a) ha a kerti hulladék égetése közben az égetést végző, és azért felelős személy az égetés teljes időtartama alatt nem tartózkodik a helyszínen, vagy az égetés befejezése és a tűz teljes eloltása előtt a helyszínt elhagyja,

b) kerti hulladéknak nem minősülő hulladékot éget,

c) jelen rendelet szerint meghatározott időszakban, vasárnap, ünnepnapon, vagy az országos tűzgyújtási tilalom időtartama alatt, a tilalomra kijelölt területen végzi az égetést,

d) az égetését úgy végezi, hogy a környezetét erősen zavaró, ingerlő füst, bűz, pernye, és hőterhelés hatása áll fenn, az tűz- és robbanásveszélyt jelent, vagy a környékében levő zöld növényeket, fát, bokrot károsítja, az égetést párás, tartósan ködös, esős időben, füstköd-riadó és erős szél idején végzi.

4. § Ez a rendelet 2022. november 9-én lép hatályba.