Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2023. 01. 01

Várvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2023.01.01.

Várvölgy Község Önkormányzata a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet területi hatálya Várvölgy község közigazgatási területére terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 11. §-ában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

2. § (1) A kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat megállapítja, és a megállapított díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig a rendszeresített nyomtatványon bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz.

(2) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében a talajterhelési díj alapját átalányként

a) fürdőszobával rendelkező háztartások esetében 80 liter/fő/nap vízmennyiség figyelembe vételével;

b) fürdőszobával nem rendelkező (csak kerti csap, vagy vízbekötés teljes hiánya esetén) 40 liter/fő/nap vízmennyiség figyelembe vételével kell megállapítani.

(3) A talajterhelési díjat a kibocsátónak a bevallás benyújtásával egyidejűleg kell megfizetnie Várvölgy Község Önkormányzata 11749039-15432546-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára.

(4) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási és ellenőrzési feladatokat a Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság látja el.

(5) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatok során – a Ktdt.-ben nem szabályozott esetekben – az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, valamint az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény rendelkezéseit alkalmazza.

3. § (1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben részesül, ha a házas ingatlan nem rendelkezik fürdőszobával

(2) Mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól:

a) aki, a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltötte,

b) azon házastársak, illetve élettársak, ahol mindkettejük az adóévben a 70. életévét betöltötte, és rajtuk kívül más személy nem lakik az ingatlanban,

c) családban, vagy egyedülálló estében, a háztartás egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át,

d) az ingatlan rácsatlakozása a csatornahálózatra nem megoldható műszakilag..

4. § Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30 napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.

5. § (1) A szennyvízcsatorna hálózatot üzemeltető közszolgáltató adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóságnak a tárgyévet követő év február 15. napjáig.

(2) A közszolgáltató által teljesítendő adatszolgáltatás tartalmazza a:

a) kibocsátó nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét a fogyasztási hely megjelölésével,

b) kibocsátó tárgyévi vízfogyasztását, korrigálva az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel,

c) közcsatornára történő tárgyévi rákötések időpontját és a rákötésig történt tárgyévi vízfogyasztást,

d) a talajterhelési díj hatálya alá kerülő új kibocsátók és a talajterhelési díjfizetéssel érintett fogyasztási helyek kibocsátójának változását.

(3) A kibocsátókról a szolgáltató által közölt személyes adatokat az önkormányzati adóhatóság a kibocsátó azonosítására, bevallás ellenőrzésére, a talajterhelési díjjal összefüggésben vezetett nyilvántartás céljára használhatja fel.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.