Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2020. (VII. 17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 20- 2020. 07. 20

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában rögzített, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (továbbiakban: Gyvt.) foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


1.§ A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8/A.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8/A.§ (2) Az önkormányzat a nem keszthelyi lakcímmel, de Keszthely város közigazgatási területén lévő alapfokú köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező gyermekek számára a tábor fennmaradó szabad kapacitása terhére - kizárólag az illetékes családgondozó javaslata alapján – biztosítja a nyári napközi igénybevételét, feltéve, ha a kérelmező legalább egyik szülője/ gondviselője Keszthelyen lévő munkahellyel rendelkezik.


2.§ A Rendelet 8/A.§ (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8/A.§ (9) A (2) bekezdés alapján a nyári táborba felvett gyermekek után 2020. évben szolgáltatási díjat nem kell fizetni.


3.§ (1) E rendelet 2020. július 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.                        Nagy Bálint

                     Dr. Gábor Hajnalka

                       polgármester

                              jegyző