Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 26- 2020. 09. 26

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdésének d.) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a közösségi együttélés alapvető szabályairól a következőket rendeli el.


1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 21/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (2) bekezdése az alábbi e) ponttal egészül ki.


„6.§ (2) Tilos

….

….

e) közterületen lévő virágot, dísznövényt leszedni, károsítani vagy élő növény részeit engedély nélkül begyűjteni.”


2. § A Rendelet 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép.


„7.§ (1)  Tilos üzemképtelen, roncs vagy elhagyott járművet közterület-használati szerződés nélkül közterületen tárolni.

(2) Tilos járművet zöldterületen tárolni.”


3. § (1) Jelen Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. § c)-d) pontjai.

(3) Jelen Rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
                                      Nagy Bálint                                                  Dr. Gábor Hajnalka

                                     polgármester                                                            jegyző