Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2020.(IX.25.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 38/2020. (IX. 25.) önkormányzati rendelete egyes ingatlangazdálkodással összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról

Hatályos: 2020. 09. 26- 2021. 07. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában, 107. §-ában, 109. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés i) pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54.§ (1), (3) valamint 58.§ (2), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.


I.

Az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok

értékesítéséről szóló 31/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása


 1. §


Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló házingatlanok értékesítéséről szóló 31/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. § (6) A bérlő kérelmére részletfizetési kedvezmény esetében a szerződés megkötésekor a megállapított vételár legfeljebb 20 %-át egy összegben, a fennmaradó vételár hátralékot 15 év törlesztési idő alatt havonta egyenlő részletekben kell megfizetnie.”


2.§


A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.


II.

Az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek

bérletéről szóló 2/2005. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása


 1. §


 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről szóló 2/2005. (I.31.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Helyiségrendelet) 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2.§ (3)

c.) A helyiségekre vonatkozó bérleti szerződéseket a bérbeadó nevében a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. köti meg, valamint ellátja a helyiségek kezelésével kapcsolatos feladatokat Keszthely Város Önkormányzatával kötött külön szerződés alapján.”
 1. §


A Helyiségrendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


3. § (2) A helyiségek bérletére vonatkozó szabályokat az önkormányzat intézményei, költségvetési szervei szervezeti és működési szabályzatában rögzített, illetve a külön szerződés alapján a VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. által kezelt területek bérletére is megfelelően alkalmazni kell.


 1. §


 1. Hatályát veszti a Helyiségrendelet 2.§ (3) bekezdés a) pontja.
 2. Hatályát veszti a Helyiségrendelet 3/A. § (1)-(3) bekezdései.
 3. Hatályát veszti a Helyiségrendelet 3/B. §-a.


III.

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások

bérletéről szóló 32/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosítása


 1. §


 1. Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Lakásrendelet) 36. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  „36. § (2) A bérleti díj emelkedési ütemét a Döntőbizottság 2 évente felülvizsgálja.”

 1. A Lakásrendelet 4. melléklete helyébe jelen Rendelet 2. számú melléklete lép.


 1. §


 1. Jelen rendelet - a (2) és a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 2. Jelen Rendelet 3. § - 6. §- ai 2021. január 1. napján lépnek hatályba.
 3. Jelen Rendelet 6. §-a alapján megállapított lakbéreket a határozott idejű szerződések tekintetében a fennálló szerződés lejáratát követően az új szerződés megkötésekor, a határozatlan idejű szerződések esetén 2021. július 1. napjától kell alkalmazni azzal, hogy a bérleti díjban jelen Rendelet hatályba lépésekor érvényesülő kedvezményeket az újonnan megállapított lakbérekben is érvényesíteni kell.
 4. Jelen Rendelet 2021. július 2-án hatályát veszti.                          Nagy Bálint                                                          Dr. Gábor Hajnalka

                         polgármester                                                                          jegyző


1. melléklet


Képviselő-testületi döntés alapján nem elidegeníthető ingatlanok


Sor-

sz.


Hrsz


Utca, házszám

Lakások és

hozzátartozó

helyiségek db.

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek db.


Megjegyzés

1.

1127

Bakacs u. 10.


5

2

2.

620

Fő tér 4.


2

2

3.

2036

Kastély u. 4.

3


2

4.

2037

Kastély u. 6.

1


2

5.

2037

Kastély u. 8.

2


2

6.

540

Kisfaludy u. 2.


2

2, 3

7.

1156

Kossuth L. u. 1.


3

2

8.

543

Kossuth L. u. 2.

6

5

2, 3

9.

1155

Kossuth L. u. 3.

6

2

2, 3

10.

1154

Kossuth L. u. 5.


2

2

11.

573

Kossuth L. u. 10.


5

2, 3

12.

574/1

Kossuth L u. 12.


5

2, 3

13.

1122

Kossuth L. u. 13.

1

2

2

14.

599

Kossuth L. u. 20.


2

2, 3

15.

600

Kossuth L. u. 22.

10

7

2,3

16.

607

Kossuth L. u. 24.


4

2,3

17.

608

Kossuth L. u. 26.


1

2

18.

616

Kossuth L. u. 30.

4

7

2, 3

19.

1064

Kossuth L. u . 31.


3

2

20.

1063/1

Kossuth L. u. 33.


1

2

21.

1042

Kossuth L. u. 41.

5

2

2

22.

774/10

Kossuth L. u. 42.

irodaház

2

23.

1041/2

Kossuth L. u. 43.

8

3

2

24.

1040

Kossuth L. u. 45.

irodaház

2

25.

4810/1-2

Lőtéri út 1-23. (páratlan számozás)

12


1

26.

4069/1

Napsugár u. 8.

24


1

27.

2121

Rákóczi tér 12.


1

2

28.

1992

Sopron u. 2.


5

2, 3

29.

2048

Szalasztó u. 12.


2

2

30.

2040/2

Szalasztó u. 16.


1

2

31.

2055

Szalasztó u. 22.


1

2

32.

1049

Széchenyi u. 6.

5


2

Megjegyzés:  1 = épített lakásingatlanok

                        2 = stratégiai jelentőségű ingatlanok

                        3 = műemléki védettség alatt álló ingatlanok


Szociális alapú lakbér

komfortfokozat

belváros

családi házas, lakótelep

külterületi

vidéki


70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

összkomfortos

664 Ft

588 Ft

513 Ft

454 Ft

307 Ft

271 Ft

307 Ft

271 Ft

komfortos

513 Ft

454 Ft

394 Ft

348 Ft

237 Ft

210 Ft

237 Ft

210 Ft

félkomfortos

384 Ft

340 Ft

296 Ft

262 Ft

178 Ft

158 Ft

178 Ft

158 Ft

komfort nélküli

256 Ft

226 Ft

195 Ft

173 Ft

116 Ft

103 Ft

116 Ft

103 Ft

 1. melléklet

Költség alapú lakbér

komfortfokozat

belváros

családi házas, lakótelep

külterületi

vidéki


70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

összkomfortos

1 131 Ft

1 001 Ft

870 Ft

770 Ft

522 Ft

462 Ft

522 Ft

462 Ft

komfortos

868 Ft

768 Ft

668 Ft

591 Ft

400 Ft

354 Ft

400 Ft

354 Ft

félkomfortos

655 Ft

579 Ft

503 Ft

445 Ft

301 Ft

267 Ft

301 Ft

267 Ft

komfort nélküli

432 Ft

383 Ft

333 Ft

295 Ft

200 Ft

176 Ft

200 Ft

176 FtPiaci alapú lakbér

komfortfokozat

belváros

családi házas, lakótelep

külterületi

vidéki


70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

70 nm alatt

70 nm felett

összkomfortos

1 462 Ft

1 293 Ft

1 123 Ft

994 Ft

675 Ft

597 Ft

675 Ft

597 Ft

komfortos

1 122 Ft

993 Ft

864 Ft

764 Ft

517 Ft

457 Ft

517 Ft

457 Ft

félkomfortos

848 Ft

750 Ft

653 Ft

578 Ft

392 Ft

347 Ft

392 Ft

347 Ft

komfort nélküli

562 Ft

497 Ft

445 Ft

393 Ft

258 Ft

229 Ft

258 Ft

229 Ft