Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 04. 30 - 2022. 04. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013. (X. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.04.30.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b) és c) pontjában, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (6) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat törzsvagyonának átminősítéséről szóló 39/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése a következő 29. ponttal egészül ki:

[Településrendezési célok érdekében – Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet alapján –]

„29. a keszthelyi 0203/2 hrsz-ú, 2636 m2 területű, kivett árok megnevezésű, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező forgalomképtelen törzsvagyonba tartozó ingatlant.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.