Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 28 - 2022. 05. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.28.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emléktábla állítás rendjéről szóló 3/2018. (I. 26.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.

1. § A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A közterület elnevezésével kapcsolatos döntést a helyben szokásos módon közzé kell tenni, a döntésről értesíteni kell a járási hivatalt, a földhivatalt és az egyetemes postai szolgáltató helyi szerveit.””

2. § A közterületek elnevezéséről, a házszámozás szabályairól, az emlékmű állítás rendjéről szóló 3/2018.(I.26.) önkormányzati rendelet 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A kialakult házszámozást követően a házszámozás sorrendjéből kimaradt ingatlan esetén a házszámot úgy kell megállapítani a közterület újraszámozása elkerülése érdekében, hogy a megelőző ingatlan házszámának az ABC ékezet nélküli nagybetűinek alkalmazásával alátörést kap.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.