Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 07. 15

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.07.15.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV.30.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet „VÁROSI TÖMBPARKOLÓK IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI” alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

A CENTRUMPARKOLÓ IGÉNYBEVÉTELÉNEK SZABÁLYAI”

2. § A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az első órai díjmentességet a jegykiadó automatánál kért parkolójegy váltásával lehet igénybe venni.

(2) A díjmentes első óra eltelte után a 2. mellékletben meghatározott díjat minden megkezdett negyedórára előre kell megfizetni.

(3) A parkolót kizárólag az 5,5 méter hosszúságot meg nem haladó gépjárművek vehetik igénybe.

(4) A parkoló területén a várakozás csak a táblával és/vagy felfestéssel kijelölt helyeken lehetséges.

(5) Amennyiben egy jármű két vagy több parkolóhelyet is elfoglal, akkor – a helyfoglalás mértékének megfelelően – jelen rendelet 2. mellékletében meghatározott pótdíjat kell fizetni.

(6) A parkoló teljes területén a KRESZ szabályai érvényesek. Gépjárművek a parkoló teljes területén maximum 15 km/h sebességgel közlekedhetnek. Az összekötő- és gyalogos utakat, a be- és kijáratokat, a menekülési útvonalakat, a tűzoltóság, illetve a technikai személyzet számára fenntartott, vagy bármely más okból forgalom elől elzárt területeket TILOS leállított járművekkel eltorlaszolni, még akkor is, ha érvényes parkolójeggyel rendelkezik.

(7) A parkolóban nem vehető igénybe a város területén található közterületi parkolókra váltott bérlet, valamint az azokra megállapított díjfizetési mentesség és kedvezmény.

(8) A parkoló nem vehető igénybe a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező, illetve a közlekedésben részt nem vevő reklámozási céllal elhelyezett járművek várakoztatására.

(9) A parkoló a (3) bekezdésben meghatározott hosszúságot meghaladó gépjárművek esetében még díjfizetés ellenében sem vehető igénybe.

(10) A parkoló nem őrzött, de térfigyelő rendszerrel felügyelt. A (7), valamint (9) bekezdésben meghatározott szabályszegővel szemben a parkoló üzemeltetője jogosult eljárni, a gépjárművet elszállítani, melynek költségei a gépjárműtulajdonost vagy az üzembentartót terhelik.”

3. § (1) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fizető parkolóhelyek üzemeltetési ideje minden övezetben és parkolóban

a) május 1. - szeptember 30. minden nap: 8.00 - 18.00

b) október 1. - április 30. hétfő - szombat: 8.00 - 16.00, vasárnap: szünetel”

(2) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Hivatalos ünnepnapokon, Keszthely város napján, Nagyszombat napján, továbbá december 10. és a következő év január 6. között a díjbeszedés szünetel.”

4. § A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) A várakozási díjat minden megkezdett negyedórára előre kell megfizetni a szándékolt várakozási időnek megfelelő parkolójegy, bérlet megvásárlásával vagy telefonos parkolás elindításával. A parkolójegy megvételét a parkolás megkezdését követően haladéktalanul meg kell kezdeni az igénybevevőnek. Mobiltelefonnal történő díjfizetés esetén a parkolás megkezdését követően a szolgáltatást azonnal el kell indítani, a gépjárművet csak a visszaigazoló SMS megérkezését követően lehet a parkolóban hagyni.

(2) Az Alapellátási Intézet előtt található (Sopron u. nyugati oldalán a Bástya u. és a Kastély kanyar közötti szakaszon) parkolóhelyek kizárólag a rendelőintézet igénybe vétele céljából az Alapellátási Intézet portáján átvehető – az üzemeltető által kiállított - parkolási engedéllyel, vagy a Keszthely Város Önkormányzata megbízásából fejlesztett mobilapplikációval vehetők igénybe. Ezen a területen Keszthely város díjköteles parkolóira megváltott parkolási bérletek, engedélyek nem érvényesek.

(3) A Vörösmarty Utcai Tagóvoda előtt található (Keszthely, Vörösmarty u. 1/b), táblával jelölt 2 db parkolóhely kizárólag ún. „Óvodai bérlet” használatával vehetők igénybe. A bérlet a rendelet 2. mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett, az Óvoda által kiállított igazolás alapján adható ki. Az előzőekben meghatározott időszakon túl a kijelölt parkolók az (1) bekezdésben megjelölt módon vehetők igénybe.

(4) A Georgikon utca, Bercsényi utca és Vak Bottyán utca által határolt 1416 hrsz-ú területen található parkolóhelyekre a Georgikon utcának a Deák Ferenc u. és Bercsényi utca közötti részén telephellyel, üzlethelyiséggel rendelkező vállalkozások, és azok alkalmazottainak járművei számára naptári évre szóló külön parkolási bérlet váltható. A bérlet a rendelet 2. melléklete 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése ellenében, a működési, telephely engedély, a címre bejegyzett egyéni vállalkozói engedély, valamint a vállalkozás által kiállított munkáltatói igazolás bemutatása mellett adható ki. A megváltott bérlet kizárólag e bekezdésben meghatározott parkolóhely igénybevételére jogosít, Keszthely város egyéb díjköteles parkolójában nem biztosít díjmentes parkolási lehetőséget.

(5) Fizető parkolóhelyen a váltható legrövidebb idő 15 perc.

(6) Fizető parkolóhelyen a váltható leghosszabb idő:

a) kiemelt díjövezetben 3 óra,

b) az I. díjövezetben 4 óra, kivételt képez a Balaton- part, ahol 5 óra

c) a II. díjövezetben nincs korlátozás,

(7) A Balaton parti parkolókban, a Centrumparkolóban (P1), valamint a Kastély (P2) parkolóban napijegy is váltható.

(8) Utólagos fizetés csak pótdíj ellenében lehetséges.

(9) Alapdíj és pótdíj fizetés megtagadása vagy a díjfizetés ellenőrzésének megakadályozása esetén, üzemeltető az érvényben levő polgári jog szabályai szerint járhat el.

(10) Ha az igénybevevő parkolójegyet azért nem tud vásárolni, mert a parkolójegy automata meghibásodott, köteles másik automatánál, vagy egyéb módon (pl. mobiltelefon segítségével) jegyet vásárolni.

(11) A várakozási díj EURO-val is megfizethető.”

5. § A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § A fizető parkolókban díjmentesen csak díjmentes használatra jogosító bérlettel, mozgáskorlátozott igazolvánnyal (önkormányzati engedéllyel), illetve a 10. § (5) bekezdésében meghatározott esetekben szabad várakozni.”

6. § (1) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. mellékletben meghatározott címeken (a parkoló övezetben) lakó gépjármű tulajdonos vagy üzembentartó egy db 5,50 m-nél nem hosszabb járműve a lakásához közeli fizető parkolókban időkorlátozás nélkül elhelyezhető.

a) Keszthelyen állandó lakcímmel rendelkező számára:

aa) A díjmentes használatra jogosító éves bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére a bérlet díjának megtérítése ellenében állítja ki.

ab) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó állandó lakóhelye alapján kell elbírálni. Az állandó lakóhelyet személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát forgalmi engedéllyel kell igazolni.

ac) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett parkoló(k)ra érvényes.

ad) A díjmentes használatra jogosító bérletet tárgyévenként meg kell újítani.

b) Keszthelyen tartózkodási hellyel rendelkező számára:

ba) A díjmentes használatra jogosító havi bérletet az üzemeltető a kedvezményezett kérésére az adott díjövezeti bérlet díjának megtérítése ellenében állítja ki.

bb) A lakossági kedvezményt a tulajdonos vagy az üzembentartó bejelentett tartózkodási helye alapján kell elbírálni. A tartózkodási jogviszonyt személyi igazolvánnyal és lakcímkártyával vagy bérleti szerződéssel vagy a tulajdonjogot igazoló dokumentummal, a gépjármű tulajdonjogát vagy üzemeltetői jogát pedig forgalmi engedéllyel kell igazolni.

bc) A díjmentes használatra jogosító bérlet a járműre (rendszámra), a bérleten feltüntetett parkoló(k)ra érvényes.

bd) A díjmentes használatra jogosító bérletet a tartózkodási időszak alatt havonta meg kell újítani.”

(2) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 14. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A Kiemelt díjövezet alábbiakban felsorolt belvárosi várakozóhelyei a Keszthely Város Önkormányzata megbízásából fejlesztett mobiltelefonos alkalmazás használatával naponta egy alkalommal, legfeljebb 60 perc időtartamra kedvezménnyel vehetők igénybe. A díjkedvezmény a Keszthelyen állandó lakcímmel rendelkező lakos számára érhető el az egyszeri regisztrációt követően, a jogosultságot a lakcímkártya bemutatásával évente igazolni kell. A várakozási díjat a kedvezményes időszakot követően minden megkezdett 15 percre meg kell fizetni, ennek elmulasztása esetén pótdíjat kell fizetni a jelen rendeletben meghatározottak szerint. A díjfizetési kedvezmény az alábbi utcákban, területeken vehető igénybe:

a) Bakacs utca

b) Iskola utca

c) Nádor utca

d) Pethő utca

e) Széchenyi u.

f) Zeppelin tér

g) Kossuth Lajos utca Balaton utca és Helikon utca közötti szakasza”

7. § A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A várakozási díjak megfizetése bérletrendszerben is lehetséges. Bérlet az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárműre éves, havi és heti időtartamra is váltható, a 2. mellékletben meghatározottak szerint.

(2) Kedvezményes bérletvásárlási lehetőségre a

a) Keszthelyen állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek,

b) Keszthelyi székhellyel, telephellyel rendelkező, iparűzési adót Keszthely városnak fizető vállalkozások (beleértve a természetes személyek és természetes személyiség nélküli vállalkozókat) és intézmények jogosultak a (3) bekezdésben foglaltak szerint.

(3) Havi bérlet a 2. melléklet 4. pontjában meghatározottak szerint, éves bérlet a 2. melléklet 6. pontjában meghatározottak szerint vásárolható.

(4) A havi, az éves kedvezményes és díjmentes használatot biztosító, naptári évre szóló bérleteket az üzemeltető jelen rendelet 2. mellékletének 6. pontjában meghatározott díjak ellenében állítja ki. A bérlet kiállításának előfeltétele, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezőnek nincs Keszthely Város Önkormányzata, illetve Keszthely Város Önkormányzata tulajdonát képező VÜZ Kft. és HUSZ Kft. felé lejárt idejű tartozása. Az erről szóló igazolást a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztálya Adócsoportjától lehet igényelni. A VÜZ Kft-től az igazolást a parkolási ügyfélszolgálat a kedvezmény igénybevételekor biztosítja.

(5) Amennyiben az adott évben bérlettel már rendelkező az érvényesség időtartama alatt járművet cserél, vagy az elveszett bérletet pótolni kell, úgy jelen rendelet 2. mellékletének 6. pontjában megállapított térítési díjat a bérlet megújításával egyidejűleg meg kell fizetni.

(6) A bérlet kizárólagos használatra nem, csak az éppen üres férőhely elfoglalására jogosít.

(7) Közfeladatot ellátó személyek részére az intézmények vezetőinek írásos kérelme alapján – az adott intézmény költségvetésének terhére -, valamint Keszthely Város Díszpolgára részére – a polgármesteri hivatal költségvetésének terhére – a polgármester a város területén található díjköteles parkolók igénybevételére alkalmas bérlet kiadását engedélyezheti. A bérlet a rendelet 2. mellékletének 6. pontjában meghatározott térítési díj megfizetése mellett adható ki.”

8. § (1) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(4) A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

9. § Hatályát veszti a parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. július 15-én lép hatályba, és 2022. július 16-án hatályát veszti.

(2) A 8. § (3) bekezdése és a 4. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
A fizető parkolást szabályozó önkormányzati rendelet szerinti övezetek
A rendelet hatálya három differenciált díjfizetési zónára terjed ki - a mindenkori forgalomszabályozás szerint - az alábbi területekre:

1. KIEMELT ÖVEZET (Kiemelt díjövezet):

1.1. Kastély u. (Lehel utcától a Georgikon u., ill. Szalasztó utcáig)

1.2. Katona József utca (Kastély u és Katona József u. 7. sz. közötti szakasz)

1.3. Georgikon utca (Kossuth Lajos utca és Deák Ferenc utca között) az út melletti várakozóhelyekkel együtt,

1.4. Georgikon utca (Georgikon utca 4. szám (1158/1 hrsz) és a Kossuth L u. 3. szám (1154 és 1155 hrsz) között található terület)

1.5. Szalasztó utca (Kossuth Lajos utca és Szalasztó utca 7. illetve 12. számig),

1.6. Nádor utca,

1.7. Bakacs utca,

1.8. Zeppelin tér (Pethő u. és Bakacs u. közötti terület),

1.9. Pethő utca,

1.10. Széchenyi utca,

1.11. Iskola utca és azzal határos 1040 hrsz-ú terület,

1.12. Kisfaludy Sándor utca és azzal határos 569 hrsz-ú terület,

1.13. Bem József utca (Fő tér és a Fejér György utca között) és a hozzá csatlakozó parkoló (620 és 614 hrsz),

1.14. Jókai Mór utca,

1.15. Kossuth Lajos utca (Helikon utca illetve Sörház utcától a Balaton utcáig.

2. CENTRÁLIS ZÓNA ÉS BALATON-PART (I. díjövezet)

2.1. Sopron u. (a Bástya utcáig, illetve az Árpád utcáig), valamint az ehhez csatlakozó parkolók,

2.2. Árpád u. (Sopron utca és József Attila u. közötti szakaszon),

2.3. Bástya utca,

2.4. József Attila utca (Árpád utca és Lehel utca között),

2.5. Kastély (P2) parkoló: Sopron u. (a Bástya utcától, illetve az Árpád utcától a Hévízi útig), valamint az ehhez csatlakozó parkolók,

2.6. Georgikon utca (Deák Ferenc utca és Vak Bottyán utca között),

2.7. Deák Ferenc u. a Sörház utcáig, illetve 47. számig,

2.8. Sörház utca és azzal határos 1016 hrsz-ú terület,

2.9. - Sörház utcai parkolóudvar (993/2 hrsz-ú terület, a Sörház u. illetve Deák F. u. csatlakozásának D-i sarkán),

2.10. Szalasztó utca (9. számtól illetve 14. számtól a Rákóczi Ferenc térig) és azzal határos 526 hrsz-ú terület,

2.11. Rákóczi Ferenc tér (Bem József utca – Rákóczi Ferenc utca – kivéve taxiállomás –, valamint Szalasztó utca és Gelencsér utca közötti terület),

2.12. Skála köz,

2.13. Rákóczi Ferenc utca (Skála köztől az Arany János utcai kereszteződésig)

2.14. - Arany János utca (Rákóczi Ferenc utcai kereszteződéstől a Galamb utcáig),

2.15. Galamb utca,

2.16. Bem József utca (Fejér György utca és Rákóczi Ferenc tér között),

2.17. Centrumparkoló (P1): 638 hrsz-ú terület (Városi Piac területe).

2.18. Kossuth Lajos utca (Balaton utcától a Csók István utcáig),

2.19. Balaton utca,

2.20. Borbás Vince sétány mellett található parkolók,

2.21. Csik Ferenc sétány (futballpálya északnyugati sarkáig, illetve a vasúti trafóállomásig), és a csatlakozó Balaton-parti parkolók.

3. VÉDŐ ZÓNA (II. díjövezet)

3.1. Georgikon utca (Vak Bottyán utca illetve a Bercsényi Miklós utca közötti szakasz, valamint a Vak Bottyán utca végéhez csatlakozó 1416 hrsz-ú parkoló, illetve a 2013 hrsz. terület déli KRESZ táblával jelzett szakasza),

3.2. Vak Bottyán u. (Vaszary Kolos utca és a Georgikon utca közötti szakasz)

3.3. Vaszary Kolos utca (Deák Ferenc utca illetve a Vak Bottyán utca közötti szakasz),

3.4. Deák Ferenc utca (Sörház utcától, illetve a Deák Ferenc utca 49. számtól D-re a kiépített merőleges parkolók az 57. számig, illetve a 34. számig),

3.5. Hunyadi János utca

3.6. Vásár téri (P3) parkoló: Vásár tér, 2805/91 hrsz-ú terület azon része, melyet D-ről a Tapolcai u., É-ról a 2805/42 hrsz (posta és tisztító), a 2810/5 hrsz (ABC), Ny-ról a 2805/18 és 2805/5 hrsz (vendéglő és virágüzlet) határolnak.

3.7. Rákóczi Ferenc tér (a Gelencsér utcától K-re eső parkolók) és a Rákóczi Ferenc tér 20. belső parkolója 490/4 hrsz,

3.8. Rákóczi Ferenc utca (az Arany János utcai kereszteződéstől a Malom utcáig, illetve a 17. számig),

3.9. Lovassy Sándor u. (2-6. számok előtti és a 6/a, valamint 6/b. számok előtti parkolók),

3.10. Arany János utca (Galamb utca és Csány László u. között),

3.11. Vörösmarty Mihály utca (kivéve Vörösmarty u. 1/b.)

3.12. Erzsébet királyné utca (Petőfi Sándor utca, illetve a Kazinczy utca közötti szakasz és az ehhez csatlakozó parkolók),

3.13. Kazinczy Ferenc utcából csatlakozó 294 és 295 hrsz. parkolók.”

2. melléklet

2. melléklet
A fizető parkolást szabályozó önkormányzati rendelet szerinti alkalmazandó díjak mértéke

1. DÍJSZABÁLYOK

A parkolási díjak szempontjából a közúti járműveket az alábbi két díjosztály egyikébe kell sorolni:
1.1. A) díjosztály
1.1.1. Az 5,50 m-nél nem hosszabb gépjárművek és három- vagy négykerekű motorkerékpárok.
1.1.2. (Személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók, stb.)
1.2. B) díjosztály
1.2.1. Egyéb 5,50 m-nél hosszabb vagy 3500 kg tömeget meghaladó járművek
1.2.2. (Autóbuszok, teherautók, járműszerelvények, stb.).

2. ALAPDÍJ ÓRÁNKÉNT

2.1. Közterületi várakozóhelyeken:

2.1.1. Idegenforgalmi szezonban: május 1 - szeptember 30. között:

Díjövezet

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Kiemelt díjövezet

400,- Ft/óra

A.) díjosztály háromszorosa 1200,-Ft/óra

I. díjövezet

320,-Ft/óra

A.) díjosztály háromszorosa 960,-Ft/óra

II. díjövezet

240,-Ft/óra

A.) díjosztály háromszorosa 720,-Ft/óra

2.1.2. Napijegy:

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Balaton-part és Kastély (P2) parkoló

az adott díjövezeti díj ötszöröse

a napijegy háromszorosa

2.1.3. Szezonon kívül: október 1-től április 30-ig:

Díjövezet

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Kiemelt díjövezet

320,-Ft/óra

A.) díjosztály háromszorosa 960,-Ft/óra

I. díjövezet

240,-Ft/óra

A.) díjosztály háromszorosa 720,-Ft/óra

II. díjövezet

160,-Ft/óra

A.) díjosztály háromszorosa 480,-Ft/óra

Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. Mobiltelefonos díjfizetés esetén a díjak az automatánál fizetendő díjakkal megegyeznek.
2.2. Centrumparkoló (P1) területén:
2.2.1. Idegenforgalmi szezonban: május 1 - szeptember 30. között: 320,-Ft/óra
2.2.2. Szezonon kívül: október 1-tól április 30-ig: 240,-Ft/óra
2.2.3. Napijegy: díj négyszerese
2.2.4. Az első megkezdett órában, továbbá heti piacnapokon (szerda és szombat) a piac működési ideje alatt – 7-13 óráig – a parkolás díjmentes. Az első órai díjmentesség a jegykiadó automatából kért ingyenes jeggyel vehető igénybe.
2.2.5. A várakozási díjat a díjmentes első órát követően minden megkezdett 15 percre meg kell fizetni.

3. PÓTDÍJAK

3.1. Az 1988. évi I. törvény alapján, a tény megállapításának időpontjától számított:

Övezet

SZEZONBAN: május 1-szeptember 30. között

SZEZONON KÍVÜL: október 1 - április 30. között

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

Díjosztály A.)

Díjosztály B.)

a.) 15 napon belüli fizetés esetén

Kiemelt

4.800,- Ft

14.400,- Ft

3.200,- Ft

9.600,- Ft

I díjövezet

3.840,- Ft

11.520,- Ft

2.400,- Ft

7.200,- Ft

II. díjövezet

2.880,- Ft

8.640,- Ft

1.600,- Ft

4.800,- Ft

b.) 15 napon túli fizetés esetén

Kiemelt

16.000,- Ft

48.000,- Ft

12.800,- Ft

38.400,- Ft

I díjövezet

12.800,- Ft

38.400,- Ft

9.600,- Ft

28.800,- Ft

II. díjövezet

9.600,- Ft

28.800,- Ft

6.400,- Ft

19.200,- Ft

3.2. A pótdíjon felül az övezetre vonatkozó egy órai várakozási díjat is meg kell fizetni. ÁFA-t csak a várakozási díj tartalmaz.

4. HAVI BÉRLETÁRAK (Ft/hó)

4.1. Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható.

Díjövezet

Keszthelyi lakosok és vállalkozások

Nem keszthelyi lakosok, vállalkozások

Minden díjövezetre érvényes

7.000

11.000

I. (piros) díjövezet

5.000

8.000

II. (sárga) díjövezet

3.000

5.000

Lakóingatlan előtti parkoló díjövezeti besorolása

Keszthelyen bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező lakosok számára

Kiemelt (lila) díjövezet

3.500

I. (piros) díjövezet

2.500

II. (sárga) díjövezet

1.500

4.2. Az árak a bérlet előállítási díját és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

4.3. Heti bérletár:

4.3.1. Az I. és II. díjövezet parkolóira: 6.000 Ft/hét

4.3.2. Kiemelt díjövezetre heti bérlet nem váltható.

4.3.3. Az árak a bérlet előállítási díját és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

5. A KIZÁRÓLAGOS HASZNÁLATI JOGOK ÉVES DÍJAI

Lakossági

Közületi

Kiemelt díjövezetre

157.500,-Ft/év

315.000,-Ft/év

I. díjövezetre

98.700,-Ft/év

197.400,-Ft/év

II. díjövezetre

73.500,-Ft/év

147.000,-Ft/év

Az árak az áfát tartalmazzák, a parkolásgátló kihelyezésének költségei nélkül.

6. ÉVES BÉRLETÁRAK (Ft/év)

6.1. Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

övezet

teljes árú

keszthelyi kedvezményes

lakossági

közületi

lakossági

közületi

munkahelyi

lakossági-vállalkozói kombinált

kiemelt (lila) övezet

113.400

252.000

-

90.720

-

24.800

I.(piros) övezet

75.600

189.000

45.360

68.040

56.700

16.500

II.(sárga) övezet

63.000

126.000

6.200

24.800

12.400

-

6.2. A rendelet 14. §. (1) a) pontjában meghatározottak szerint, a parkolási díjövezetben állandó lakcímmel rendelkező keszthelyi lakosok számára váltható kedvezményes bérlet díja: 1.000 Ft. Az árak a bérlet előállítási díját és az ÁFÁ-t tartalmazzák.

6.3. Térítési díjak (Ft/db)

6.3.1. Időjelző kartonóra: 600,- Ft/db

6.3.2. Az elveszett bérlet pótlása, illetve rendszámcsere miatt megfizetendő díj: 1.500,- Ft/db

6.3.3. Jelen rendelet 10. § (4) bekezdésében meghatározott vállalkozói, alkalmazotti bérlet: 1.500 Ft/db

6.3.4. Jelen rendelet 15. §. (7) bekezdésében meghatározott intézményi bérlet: 1.500 Ft/db”

3. melléklet

3. melléklet
A fizető parkolók használatát szabályozó rendelet szerint, a fizető parkolási övezetben ingyenes használatra jogosító lakás ingatlanok összefoglaló címjegyzéke

1. Arany J. u.,

2. Árpád utca

3. Bakacs u.,

4. Balaton u.,

5. Bástya u.,

6. Bem J. u.,

7. Deák F. u. a Sörház utcáig, illetve 47. számig

8. Erzsébet királyné útja,

9. Fő tér

10. Galamb u.,

11. Georgikon u. a Kossuth L. u. és a Bercsényi M. u. közötti rész,

12. Helikon u.,

13. Hunyadi János u.,

14. Iskola u.,

15. Jókai M. u.,

16. József Attila u. az Árpád utca és Lehel u. közötti rész,

17. Kacsóh P. u.,

18. Kastély u.,

19. Katona József u. Kastély u. és Katona J. u. 7. szám közötti rész,

20. Kisfaludy S. u.,

21. Kossuth L. u. a Csók István utcáig, ill. 103. számig,

22. Móricz Zs. u.,

23. Nádor u.,

24. Centrumparkoló,

25. Pethő u.,

26. Rákóczi F. u. 17. számig, illetve Malom utcáig,

27. Rákóczi tér,

28. Skála köz,

29. Sopron u.,

30. Sörház u.,

31. Szalasztó u.,

32. Széchenyi u.,

33. Unterberger u.,

34. Vak Bottyán u. a Georgikon és a Vaszary Kolos u. közötti rész,

35. Vaszary K. u. a Deák F. u. és a Vak B. u. közötti rész,

36. Vörösmarty M. u.,

37. Zeppelin tér”

4. melléklet

1. A parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről szóló 15/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6.1. pontja helyébe a következő pont lép:

„6.1. Bérlet csak az „A” díjosztályba tartozó járművekre váltható

Díjövezet

Keszthelyi lakosok

Keszthelyi vállalkozások

Nem keszthelyi lakosok, vállalkozások

Minden díjövezetre érvényes

25.000

60.000

78.400

I. (piros) díjövezet

19.000

45.000

56.000

II. (sárga) díjövezet

8.500

20.000”

25.000