Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 28- 2022. 10. 28

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.28.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Önként vállalt feladatokat a jelen rendelet 1. melléklete általánosan rögzíti, míg az aktuális időszak önként vállalt feladatait az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendelet tartalmazza.”

2. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A képviselő-testület által bizottságokra, illetve polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzékét a 2. és 3. melléklet tartalmazza.”

3. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület tagjainak száma 12 fő. A képviselők névsorát az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület üléseinek időpontjáról a nyilvánosságot a meghívónak a soros ülés előtt 5 nappal, rendkívüli ülés előtt lehetőség szerint az ülés előtt a polgármesteri hivatal – 7. mellékletben rögzített keszthelyi – hirdetőtábláján való kifüggesztésével, a város honlapján történő közzétételével, valamint a Keszthelyi Televízióban való megjelentetésével kell értesíteni.”

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 12. § (3) bekezdés c) pont cj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület tagjain kívül minden nyilvános ülésre meghívást kap:

meghívóval és a napirendi pontoknak a honlapon történő elérhetőségének megjelölésével tájékoztató jelleggel:)

„cj) a 9. mellékletben felsorolt, azon civil szervezetek képviselői, amelyekkel az önkormányzat együttműködési megállapodást kötött,”

5. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 34. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A rendeleteket az önkormányzat – 7. mellékletben rögzített helyszíneken található – hivatalos hirdetőtábláin a rendeletalkotásról szóló hirdetmény kifüggesztésével, valamint a Fejér György Városi Könyvtár részére a rendelet egy példányának megküldésével ki kell hirdetni. A hirdetményt a keszthelyi televízió útján, valamint a Nemzeti Jogszabálytáron is közzé kell tenni. A rendelet hatályba lépéséhez kapcsolódó kihirdetés időpontjára a Fejér György Városi Könyvtár részéről történő átvétel időpontja az irányadó.”

6. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 40. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A jelen rendelet alkalmazásában a helyben szokásos módon történő nyilvánosságra hozatal:)

„a) az önkormányzat – 7. mellékletben rögzített keszthelyi helyszínen található – hivatalos hirdetőtáblán történő kifüggesztés, vagy”

7. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 45. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az állandó bizottságok általános feladata- és hatásköre:)

„a) döntés a 3. melléklet szerint hatáskörébe átruházott ügyekben,”

8. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 51. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A polgármester ügyfélfogadási rendjét (fogadóórájának időpontját és helyszínét) a 8. melléklet rögzíti.”

9. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 62. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzat testületi üléseinek megtartásához tárgyalóhelyiséget biztosít a polgármesteri hivatalépületében. Az önkormányzat biztosítja a testületi ülések hanganyagának rögzítését, továbbá a jegyzőkönyvvezetést. A testületi ülésen az önkormányzat megbízásából és képviseletében Keszthely város jegyzője, vagy aljegyzője, akadályoztatása esetén az igazgatási csoportvezető részt vesz, amennyiben törvénysértést észlel, azt azonnal jelzi.”

10. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzat részvételével működő társulások megnevezését a 9. melléklet tartalmazza.”

11. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 64. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az képviselő-testület által megkötött együttműködési megállapodások listáját a 9. melléklet tartalmazza.”

12. § (1) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 66. § (2) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:)

„1. 1. melléklet: az önkormányzat által önként vállalt feladat- és hatáskörök
2. 2. melléklet: a polgármesterre átruházott hatáskörök jegyzéke
3. 3. melléklet: az állandó bizottságok feladatai és hatásköre”

(2) A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 66. § (2) bekezdése a következő 5–9. ponttal egészül ki:

(A jelen rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:)

„5. 5. melléklet: képviselő-testületi tagok névsora
6. 6. melléklet: állandó bizottságok tagjainak névsora
7. 7. melléklet: a Keszthelyi Polgármesteri hivatal hivatalos hirdetőtábláinak jegyzéke
8. 8. melléklet: képviselői fogadóórák jegyzéke
9. 9. melléklet: az önkormányzat részvételével működő társulások és az önkormányzattal együttműködési megállapodást kötött szervezetek jegyzéke”

13. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

14. § Hatályát veszti a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

1. A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „Manninger Jenő polgármester” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Manninger Jenő polgármester

Minden hónap harmadik szerda 15.30 - 16.30, ill. előzetes egyeztetés szerint
Polgármesteri Hivatal, 1. emeleti polgármesteri tárgyaló
Bejelentkezés: +36 83 505 504