Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2022. (X. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában és 107. §-ában, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. (továbbiakban Ltv.) 54. § (1), (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet „A lakásbérlet létrejötte, Az önkormányzati lakás bérbeadásának feltétele” alcíme a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § (1) A Hivatal lakásigénylési névjegyzéket vezet az önkormányzat tulajdonában álló lakásokra vonatkozóan. A névjegyzékre azt a cselekvőképes személyt lehet felvenni:

a) aki Keszthelyen rendelkezik lakcímmel és életvitelszerűen Keszthelyen tartózkodik és

b) 2 éven belül legalább 1 év igazolt munkaviszonnyal rendelkezik, vagy egyéb keresőtevékenységet folytat, vagy rendszeres pénzbeli ellátással rendelkezik és

c) akinek a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozása, nincs ellene folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozása nincs és

d) aki a kérelem benyújtásának évében és az azt megelőző 5 naptári évben nem költözött be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba.

e) Az a)-d) pontokban meghatározott feltételektől eltérően a névjegyzékbe történő felvételre jogosult az a személy is, aki a városban működő intézményben, közfeladatot ellátó szervezetben foglalkoztatott.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakás bérlője, jogcím nélküli lakáshasználója, továbbá akinek a bérleti jogviszonya felmondásra került, abban az esetben sem vehető fel a névjegyzékre, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

(3) A Hivatal hiányos kérelem esetében a kérelmezőt 15 nap határidő tűzésével felszólítja a hiány pótlására. A hiánypótlás elmaradása esetén a kérelmet el kell utasítani.

(4) A kérelmező szociális körülményeinek – különösen a kérelemben megadott tények – vizsgálata érdekében a Hivatal környezettanulmányt végezhet.

(5) A kérelmező névjegyzékbe történő felvételéről vagy a kérelem elutasításáról hatvan napon belül a polgármester dönt.

(6) A névjegyzék tartalmazza

a) a kérelmező és a vele együtt költöző családtagjainak:

aa) személyes adatait,

ab) jövedelmi és vagyoni helyzetére vonatkozó adatokat,

ac) fogyatékosságának, tartós betegségének tényét,

ad) jelenlegi lakhatási körülményeire vonatkozó információkat,

b) a lakásigény benyújtásának időpontját,

c) a lakásigény iktatószámát

(7) A kérelmező a névjegyzéken az arra történő felvételtől számított egy évig szerepel. Amennyiben a kérelmező az egy év letelte előtt 60 nappal nem nyújtja be ismételten kérelmét a névjegyzéken történő nyilvántartása érdekében, a névjegyzékből törölni kell.

(8) A névjegyzékre felvétel során a felvett személy tudomásul veszi, hogy a névjegyzékbevételi sorszáma nem jelent sorrendiséget a lakásbérbeadás során.

(9) A kérelmet a rendelet 10. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani.”

2. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„12. § A képviselő-testület döntése szerint a bérbeadó által teljes körűen felújított és karbantartott költségelvű, piaci vagy szociális alapon bérbe adott lakások vonatkozásában a bérlő és bérbeadó közös, egyenlő arányú költségviselése mellett közjegyző előtt kell a bérleti szerződést, vagy a bérleti szerződés módosítását megkötni az adósságállomány csökkentése, valamint a karbantartási kötelezettség teljesítésének biztosítékául.”

3. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 16. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bérlő köteles gondoskodni:)

„h) a nem háztartási szemét elszállításáról, illetve költségeinek viseléséről,”

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 16. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A bérlő köteles gondoskodni:)

„i) határozatlan idejű szerződések esetén, minden év június 30-ig annak írásbeli igazolásáról, hogy a szolgáltatók felé nem áll fenn tartozása.”

4. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Önkormányzati lakás bérleti joga kizárólag másik lakás vagy lakások tulajdonjogára vagy bérleti jogára cserélhető. A cseréhez a bérbeadó hozzájárulását kell kérni. Lakáscsere kérelem esetén évente maximum 2 lakás bemutatása biztosított. Amennyiben a bemutatott lakásokból egyik sem megfelelő, a lakáscsere kérelem nem támogatható az adott évet követő év végéig. Nem cserélhető el a lakás másik lakáson vagy lakásokon fennálló tulajdoni hányadokra, kivéve ha ez önálló lakás használatára jogosítja a cserélőt. Lakáscsere esetén a bérlő a vele együttlakó valamennyi személyt köteles a cserelakásba magával vinni.”

5. § Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 36. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha 2022. december 31-én a bérlő jogviszonya megszűnik és 2023. január 1-től új jogviszony jön létre, valamint a határozatlan idejű jogviszonyok esetében a bérleti díj mértéke 2023. január 1-től 2023. április 30-ig megegyezik a 2022. december 31-ig fennálló bérleti díjjal. 2023. május 1-től bérlő a 4. mellékletben meghatározott bérleti díj megfizetésére köteles, mely évente 3%-kal emelkedik.”

6. § (1) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

7. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

8. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

Szociális címen bérbe adható lakásbérlemények

1. Keszthely

1.1. Cserszeg u. 3. fsz. 1.

1.2. Cserszeg u. 6.

1.3. Lehel u. 46. fsz. 1.

1.4. Lehel u. 46. fsz. 2.

1.5. Lehel u. 46. fsz. 3.

1.6. Lehel u. 46. fsz. 4.

1.7. Lehel u. 46. fsz. 5.

1.8. Lőtéri u. 1.

1.9. Lőtéri u. 3.

1.10. Lőtéri u. 5.

1.11. Lőtéri u. 7.

1.12. Lőtéri u. 9.

1.13. Lőtéri u. 11.

1.14. Lőtéri u. 13.

1.15. Lőtéri u. 15.

1.16. Lőtéri u. 17.

1.17. Lőtéri u. 19.

1.18. Lőtéri u. 21.

1.19. Lőtéri u. 23.

1.20. Napsugár u. 8/A. fsz. 1.

1.21. Napsugár u. 8/A. fsz. 2.

1.22. Napsugár u. 8/A. fsz. 3.

1.23. Napsugár u. 8/A. fsz. 4.

1.24. Napsugár u. 8/A. I/5.

1.25. Napsugár u. 8/A. I/6.

1.26. Napsugár u. 8/A. I/7.

1.27. Napsugár u. 8/A. I/8.

1.28. Napsugár u. 8/B. fsz. 1.

1.29. Napsugár u. 8/B. fsz. 2.

1.30. Napsugár u. 8/B. fsz. 3.

1.31. Napsugár u. 8/B. fsz. 4.

1.32. Napsugár u. 8/B. I/5.

1.33. Napsugár u. 8/B. I/6.

1.34. Napsugár u. 8/B. I/7.

1.35. Napsugár u. 8/B. I/8.

1.36. Napsugár u. 8/C. fsz. 1.

1.37. Napsugár u. 8/C. fsz. 2.

1.38. Napsugár u. 8/C. fsz. 3.

1.39. Napsugár u. 8/C. fsz. 4.

1.40. Napsugár u. 8/C. I/5.

1.41. Napsugár u. 8/C. I/6.

1.42. Napsugár u. 8/C. I/7.

1.43. Napsugár u. 8/C. I/8.

1.44. Pál u. 1. fsz. 3.

1.45. Kárpát u. 16.

1.46. Kárpát u. 17.

1.47. Kárpát u. 18.

1.48. Kárpát u. 19.

1.49. Kárpát u. 20.

1.50. Sopron u. 39. fsz. 4.

1.51. Szendrey major 15.

1.52. Transzformátor telep 1. fsz. 1.

1.53. Transzformátor telep 1. fsz. 2.

2. Cserszegtomaj, Szőlős u. 1.

3. Esztergályhorváti, Deák F. u. 19.

4. Kéthely, Hunyadi u. 27.

5. Zalavár, Petőfi u. 11.”

2. melléklet

Költségelven bérbeadható lakóépületek lakásbérleményei

1. Keszthely, Béri Balogh Á. u. 2/B. 3/10.

2. Keszthely, Béri Balogh Á. u. 2/B. 3/11.

3. Keszthely, Béri Balogh Á. u. 3. 3/4.

4. Keszthely, Cserszeg u. 18.

5. Keszthely, Fodor u. 16. 3/12.

6. Keszthely, Fodor u. 42. I/6.

7. Keszthely, Fodor u. 42. 2/9.

8. Keszthely, Fodor u. 42. 3/15.

9. Keszthely, Fodor u. 42. 4/20.

10. Keszthely, Külső Zsidi út 24.

11. Keszthely, Lovassy S. u. 1. fsz. 1.

12. Keszthely, Lovassy S. u. 1. fsz. 2.

13. Keszthely, Lovassy S. u. 1. fsz. 4.

14. Keszthely, Lovassy S. u. 1. I/3.

15. Keszthely, Rákóczi tér 13/A. 5/3.

16. Keszthely, Rákóczi tér 13/A. 5/4.

17. Keszthely, Rákóczi tér 13/A. 9/3.

18. Keszthely, Rákóczi tér 13/A. 9/4.

19. Keszthely, Rákóczi tér 13/B. I/7.

20. Keszthely, Rákóczi tér 13/B. 5/6.

21. Keszthely, Rákóczi tér 13/B. 9/6.

22. Keszthely, Rákóczi tér 13/B. 9/8.

23. Keszthely, Rákóczi tér 14/A. 4/14.

24. Keszthely, Rózsa u. 9. 1/3.

25. Keszthely, Szent Miklós u. 5. fsz. 1.

26. Keszthely, Szent Miklós u. 14/A. 3/11.

27. Keszthely, Szent Miklós u. 14/A. 3/12.

28. Keszthely, Vaszary K. u. 7/A. 1/2.

29. Keszthely, Vaszary K. u. 7/B. 2/6.

30. Keszthely, Vaszary K. u. 11/A. fsz. 1.

31. Keszthely, Vaszary K. u. 11/A. 4/11.

32. Keszthely, Vaszary K. u. 11/B. fsz. 2.

33. Keszthely, Vaszary K. u. 11/B. 3/10.

34. Keszthely, Vaszary K. u. 11/B. 3/11.

35. Keszthely, Vaszary K. u. 24/B. 1/4.

36. Keszthely, Vásár tér 2/B. 1/2.

37. Keszthely, Vásár tér 6/A. 4/3.

38. Keszthely, Vásár tér 8/A. 4/13.

39. Keszthely, Vásár tér 10/A. fsz. 2.

40. Keszthely, Vásár tér 10/A. fsz. 3.

41. Keszthely, Vásár tér 10/A. 1/4.

42. Keszthely, Vásár tér 10/A. 1/5.

43. Keszthely, Vásár tér 10/A. 2/7.

44. Keszthely, Vásár tér 10/A. 2/8.

45. Keszthely, Vásár tér 10/A. 4/14.

46. Keszthely, Vásár tér 10/A. 4/15.

47. Keszthely, Vásár tér 10/A. 5/16.

48. Keszthely, Vásár tér 10/A. 5/17.

49. Keszthely, Vásár tér 10/A. 7/22.

50. Keszthely, Vásár tér 10/A. 8/26.

51. Keszthely, Vásár tér 10/B. fsz. 1.

52. Keszthely, Vásár tér 10/B. 1/4.

53. Keszthely, Vásár tér 10/B. 4/14.

54. Keszthely, Vásár tér 10/B. 5/18.

55. Keszthely, Vásár tér 10/B. 6/20.

56. Keszthely, Vásár tér 10/B. 6/21.

57. Keszthely, Vásár tér 10/B. 7/22.

58. Keszthely, Vásár tér 10/B. 8/26.

59. Keszthely, Vásár tér 10/B. 8/27.

60. Keszthely, Vásár tér 10/B. 9/29.

61. Keszthely, Vásár tér 10/B. 10/33.

62. Keszthely, Vásár tér 12/A. 4/12.

63. Keszthely, Vásár tér 12/B. 4/12.

64. Keszthely, Zsidi út 37. 2/6.”

3. melléklet

Piaci alapon bérbeadható lakásbérlemények

1. Keszthely, Bakacs u. 8. fsz. 1.

2. Keszthely, Bakacs u. 8. fsz. 3.

3. Keszthely, Bakacs u. 8. 1/7.

4. Keszthely, Bakacs u. 8. 2/9.

5. Keszthely, Bakacs u. 10. 1/3.

6. Keszthely Bem J. u. 21. fsz. 3.

7. Keszthely, Bem J. u. 21. fsz. 5.

8. Keszthely, Bem J. u. 21. fsz. 6.

9. Keszthely, Deák F. u. 49. fsz. 2.

10. Keszthely, Erzsébet királyné útja 36. fsz. 2.

11. Keszthely, Georgikon u. 3.

12. Keszthely, Georgikon u. 4. fsz. 2.

13. Keszthely, Kastély u. 4. fsz. 1.

14. Keszthely, Kastély u. 8. fsz. 1.

15. Keszthely, Kastély u. 8, fsz. 2.

16. Keszthely, Kisfaludy u. 2. 1/2.

17. Keszthely, Kisfaludy u. 2. 1/3.

18. Keszthely, Kisfaludy u. 2. 1/4.

19. Keszthely, Kisfaludy u. 2. 1/5.

20. Keszthely, Kisfaludy u. 14. fsz. 1.

21. Keszthely, Kisfaludy u. 14. fsz. 2.

22. Keszthely, Kisfaludy u. 14. fsz. 3.

23. Keszthely, Kisfaludy u. 14. fsz. 4.

24. Keszthely, Kisfaludy u. 14. fsz. 5.

25. Keszthely, Kossuth L. u. 2. fsz. 1.

26. Keszthely, Kossuth L. u. 2. fsz. 2.

27. Keszthely, Kossuth L. u. 2. fsz. 5.

28. Keszthely, Kossuth L. u. 3. 1/3.

29. Keszthely, Kossuth L. u. 3. 1/4.

30. Keszthely, Kossuth L. u. 3. 1/5.

31. Keszthely, Kossuth L. u. 3. 1/6.

32. Keszthely, Kossuth L. u. 5. 1/2.

33. Keszthely, Kossuth L. u. 5. 1/3.

34. Keszthely, Kossuth L. u. 11. 1/1.

35. Keszthely, Kossuth L. u. 12. 1/1.

36. Keszthely, Kossuth L. u. 12. 1/2.

37. Keszthely, Kossuth L. u. 12. 2/1.

38. Keszthely, Kossuth L. u. 12. 2/2.

39. Keszthely, Kossuth L. u. 13. 1/3.

40. Keszthely, Kossuth L. u. 13. 1/4.

41. Keszthely, Kossuth L. u. 22. fsz. 1.

42. Keszthely, Kossuth L. u. 22. fsz. 2.

43. Keszthely, Kossuth L. u. 22. fsz. 3.

44. Keszthely, Kossuth L. u. 22. 1/4.

45. Keszthely, Kossuth L. u. 22. 1/5.

46. Keszthely, Kossuth L. u. 22. 1/6.

47. Keszthely, Kossuth L. u. 22. 1/7.

48. Keszthely, Kossuth L. u. 24. fsz. 1.

49. Keszthely, Kossuth L. u. 24. 1/7.

50. Keszthely, Kossuth L. u. 24. 1/9.

51. Keszthely, Kossuth L. u. 24. 1/10.

52. Keszthely, Kossuth L. u. 24. 1/11.

53. Keszthely, Kossuth L. u. 24. 2/12.

54. Keszthely, Kossuth L. u. 30. 1/4.

55. Keszthely, Kossuth L. u. 31. fsz. 1.

56. Keszthely, Kossuth L. u. 31. fsz. 2.

57. Keszthely, Kossuth L. u. 31. fsz. 3.

58. Keszthely, Kossuth L. u. 31. fsz. 4.

59. Keszthely, Kossuth L. u. 41. fsz. 1.

60. Keszthely, Kossuth L. u. 41. fsz. 2.

61. Keszthely, Kossuth L. u. 41. fsz. 3.

62. Keszthely, Kossuth L. u. 41. fsz. 4.

63. Keszthely, Kossuth L. u. 41. fsz. 5.

64. Keszthely, Kossuth L. u. 43. fsz. 2.

65. Keszthely, Kossuth L. u. 43. fsz. 3.

66. Keszthely, Kossuth L. u. 43. fsz. 4.

67. Keszthely, Kossuth L. u. 43. fsz. 5.

68. Keszthely, Kossuth L. u. 43. 1/1.

69. Keszthely, Kossuth L. u. 43. 1/2.

70. Keszthely, Kossuth L. u. 44. fsz. 7.

71. Keszthely, Kossuth L. u. 44. fsz. 8.

72. Keszthely, Kossuth L. u. 89. fsz. 1.

73. Keszthely, Kossuth L. u. 89. fsz. 2.

74. Keszthely, Kossuth L. u. 89. fsz. 3.

75. Keszthely, Kossuth L. u. 89. 1/5.

76. Keszthely, Kossuth L. u. 89. 1/6.

77. Keszthely, Nádor u. 11.

78. Keszthely, Szalasztó u. 12. fsz. 1.

79. Keszthely, Szalasztó u. 12. fsz. 2.

80. Keszthely, Szalasztó u. 12. 1/3.”

4. melléklet

8. melléklet
Lakásbérlemények övezet szerinti besorolása

1. Belvárosi övezet (Bercsényi u., Eötvös u., Kossuth L. u., Balaton u., Petőfi u., Rákóczi út, Gelencsér u., Fuvaros u., Lehel u., Kastély u. és Georgikon u. által körülhatárolt terület)

1.1. Bakacs u. 8.

1.2. Bakacs u. 10.

1.3. Bem J. u. 21.

1.4. Deák F. u. 49

1.5. Erzsébet királyné útja 36.

1.6. Georgikon u. 3.

1.7. Georgikon u. 4.

1.8. Kastély u. 4.

1.9. Kastély u. 6.

1.10. Kastély u. 8.

1.11. Kisfaludy u. 2.

1.12. Kisfaludy u. 14.

1.13. Kossuth L. u. 2.

1.14. Kossuth L. u. 3.

1.15. Kossuth L. u. 5.

1.16. Kossuth L. u. 11.

1.17. Kossuth L. u. 12.

1.18. Kossuth L. u. 13.

1.19. Kossuth L. u. 14.

1.20. Kossuth L. u. 22.

1.21. Kossuth L. u. 24.

1.22. Kossuth L. u. 31.

1.23. Kossuth L. u. 41.

1.24. Kossuth L. u. 43.

1.25. Kossuth L. u. 44.

1.26. Kossuth L. u. 89.

1.27. Nádor u. 11.

1.28. Szalasztó u. 12.

2. Lakótelepi ingatlanok

2.1. Béri Balogh Á. u. 2.

2.2. Béri Balogh Á. u. 3.

2.3. Fodor u. 16.

2.4. Fodor u. 42.

2.5. Napsugár u. 8.

2.6. Rákóczi tér 13.

2.7. Rózsa u. 9.

2.8. Szent Miklós u. 5.

2.9. Szent Miklós u. 14.

2.10. Vaszary K. u. 7.

2.11. Vaszary K. u. 11.

2.12. Vaszary K. u. 24.

2.13. Vásár tér 2.

2.14. Vásár tér 6.

2.15. Vásár tér 8.

2.16. Vásár tér 10.

2.17. Vásár tér 12.

2.18. Zsidi út 37.

3. Családi házas ingatlanok

3.1. Cserszeg u. 3.

3.2. Cserszeg u. 6.

3.3. Cserszeg u. 18.

3.4. Lehel u. 46.

3.5. Lovassy S. u. 1.

3.6. Pál u. 1.

3.7. Sopron u. 39.

4. Külső övezet

4.1. Kárpát u.

4.2. Külső Zsidi út 24.

4.3. Lőtéri u.

4.4. Szendrey major 15.

4.5. Transzformátor telep 1.

5. Vidéki ingatlanok

5.1. Cserszegtomaj

5.2. Esztergályhorváti

5.3. Kéthely

5.4. Zalavár”

5. melléklet

10. melléklet

6. melléklet

1. A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2.10. pontja helyébe a következő pont lép:

„2.10. a Keszthelyi Polgármesteri Hivatal kezelésében lévő, Keszthely, Kossuth L. u. 69. sz. alatti ingatlan esetében dönt a bérlő személyéről, a bérleti szerződés időtartamáról, a bérleti díj kedvezményes, csökkentett összegű vagy emelt összegben történő megállapításáról,”

2. A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontja a következő 2.11. ponttal egészül ki:

„2.11. dönt a lakásigénylési névjegyzékbe történő felvételi kérelmekről.”

7. melléklet

1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről szóló 32/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1–6. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Az Emberi Erőforrások Bizottsága:

1.1. előkészíti a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó előterjesztéseket,

1.2. javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az üresen álló felújításra szoruló lakások hasznosítási feltételeinek kidolgozására,

1.3. javaslatot tesz az önkormányzati tulajdonú lakások hasznosításának formáira és eszközeire,

1.4. javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú lakások éves felújítási címlistájára,

1.5. javaslatot tesz a Polgármesternek, és a Képviselő-testületnek önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére, értékesítésre kijelölésre illetve, lakások visszavásárlására,

1.6. javaslatot tesz a Képviselő-testületnek a lakások lakbérének (piaci, költségelvű, szociális) mértékére,

1.7. eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben e rendelet számára intézkedési jogkört ad.

2. A Döntőbizottság:

2.1. a lakások bérleti díjának mérséklésére vonatkozóan a kérelmeket elbírálja, dönt a lakbér mérsékléséről,

2.2. eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben e rendelet számára intézkedési jogkört ad.

3. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság:

3.1. javaslatot tesz a Polgármesternek az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról

3.2. javaslatot tesz a Polgármesternek, és a Képviselő-testületnek önkormányzati tulajdonú lakások értékesítésére, értékesítésre kijelölésre illetve, lakások visszavásárlására,

3.3. javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az önkormányzati tulajdonú lakások éves felújítási címlistájára,

3.4. javaslatot tesz a Képviselő-testületnek az üresen álló felújításra szoruló lakások hasznosítási feltételeinek kidolgozására,

3.5. eljár a jelen rendeletben meghatározott bérleti díj emelkedésének négy évenként történő felülvizsgálatában,

3.6. eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben e rendelet számára intézkedési jogkört ad.

4. A polgármester az Önkormányzat, mint bérbeadó jogkörében:

4.1. jelzálogjog ranghelyének megváltoztatása, törlése,

4.2. engedélyezi a lakásbérleti szerződés megkötését átmeneti elhelyezés esetén

4.3. nyilatkozik a bérbeadói hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról:

4.3.1. lakáscsere esetén,

4.3.2. lakásba történő befogadás esetén,

4.3.3. tartási szerződés esetén, ha a bérleti jogviszony folytatása ellenében kötik.

4.4. nyilatkozatot ad ki a bérleti jogviszony folytatásának fennállásáról, illetve megtagadja a bérleti jogviszony folytatására vonatkozó jog elismerését,

4.5. engedélyezi a bérleti szerződés módosítását bérlőtársi jogviszony létesítése és bérlőtársi jogviszony megszüntetése esetén,

4.6. nyilatkozik a bérleti jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetéséről,

4.7. meghatározott időre, maximum 1 évre engedélyt adhat a bérleti szerződés megkötésére városérdekből, vagy egyéb okból,

4.8. eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben a lakástörvény, a Polgári Törvénykönyv, egyéb jogszabályok, és e rendelet számára intézkedési jogkört ad,

4.9. dönt a lakásigénylési névjegyzékbe történő felvételi kérelemről.

5. A Polgármesteri Hivatal, illetve az illetékes osztálya Szervezeti és Működési Szabályzatban, valamint az Ügyrendben szabályozott munkamegosztás szerint:

5.1. eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben a Lakástörvény, a Polgári Törvénykönyv, egyéb jogszabályok, és e rendelet számára intézkedési jogkört ad.

5.2. előkészíti a Képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester döntéseit,

5.3. polgármester felhatalmazása alapján kiadmányozza a Képviselő-testület, a bizottságok és a polgármester döntéseit,

5.4. a polgármester felhatalmazása alapján dönt a polgármester hatáskörében.

6. A VÜZ Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes Nonprofit Kft. az Önkormányzat, mint bérbeadó jogkörében:

6.1. írásba foglalja a lakásbérleti szerződéseket, azok módosításait, valamint megszüntetéseit,

6.2. a lakásbérleti szerződéseket a tulajdonos nevében megköti, illetve felmondja a jogszabályoknak megfelelően

6.3. engedélyezi a komfortfokozatot emelő munkálatokat,

6.4. teljesíti a bérbeadót terhelő karbantartási, lakóház- és lakásüzemeltetési kötelezettségeket, gondoskodik

6.4.1. az épület központi berendezéseinek üzemképes állapotban tartásáról, az életveszély megszüntetéséről,

6.4.2. a tulajdonost terhelő hatósági kötelezettségek végrehajtásáról, a Képviselő-testület által meghatározott mértékben és módon a lakóházak (vegyes rendeltetésű épületek) felújításáról.

6.5. a bérlőknek átadja, illetve visszaveszi a lakásbérleményeket, gondoskodik a bérlőkre háruló helyreállítási, pótlási és cserekötelezettség érvényesítéséről,

6.6. ellátja a bérlőnek (használónak) a lakásban hagyott tárgyaival kapcsolatosan felmerülő feladatait a Ptk szabályainak megfelelően

6.7. megállapodik a bérleti jogviszony szüneteléséről,

6.8. jogosult a lakásbérlemény átalakítására, korszerűsítésére vonatkozó megállapodás megkötésére,

6.9. eljár mindazokban az ügyekben, amelyekben a Lakástörvény, a Polgári Törvénykönyv, egyéb jogszabályok, és e rendelet, valamint Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületével kötött vagyonkezelési megbízási szerződés számára intézkedési jogkört ad, beleértve a peres és nem peres eljárásban való képviselet jogát is.”