Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 18- 2022. 11. 18

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2022. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.18.

Keszthely Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és 13. § (1) bekezdésében és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 67. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (III. 30.) önkormányzati rendelet alapján a partnerek véleményének kikérésével és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68. § (2) d) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró állami főépítész záró szakmai véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) című 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet „Vegyes területek” alcíme a következő 7/A. §-sal egészül ki:

„7/A. §

2. § A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) című 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A Köu-P, Köu-3vprt,Köu-Pvprt és Köu-1vprt jelű közterületek építési területén legfeljebb 5 %-os beépítettséggel minden esetben elhelyezhetők az OTÉK. szerinti, valamint az alábbi építmények:

a) hirdető berendezések, szobor, díszkút,

b) köztisztasággal kapcsolatos építmények,

c) távbeszélő fülke.

d) fix árusító pavilon-,

e) illemhely építménye.”

3. § A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) című 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet „A település zöldfelületi rendszere” alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:

„15/A. § (1) A város vízpart rehebilitációs szabályozási követelményekkel érintett parti sávjában (vprt jelű), a zöldterületekre vonatkozó sajátos rendelkezések:

a) a Z-1vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe vevők pihenését- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szolgál,

b) az övezetben a beépítettség 0 % lehet, a már kialakult beépítés esetén, a beépítettség 2 %-ig bővíthető,

c) az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám berendezés, szobor, diszkút, pihenő pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, stb., az OTÉK. Fogalom meghatározások kerti építményre vonatkozó előírás szerint,

d) az övezetben elhelyezhető építmények magassága a 6,0 m-t nem haladhatja meg.

(2) A Z-2vprt jelű övezet elsősorban a területet igénybe vevők pihenését-, sport- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésére szánt zöldfelületek, gyalogutak, burkolt terek együttese. Kerékpárút létesítményei és berendezései, valamint közforgalom számára megnyitott út és parkoló az övezetben elhelyezhetők,

a) az övezetben (újonnan kialakított zöldterület) a beépítettség 4 % lehet,

b) az övezetben elhelyezhető építmények hirdető, reklám berendezés, szobor, diszkút, díszmedence, pihenő pad, köztisztasággal kapcsolatos tárgyak, hulladékgyűjtők, továbbá pihenés céljára szolgáló műtárgyak, szökőkút, tereplépcső, OTÉK fogalom meghatározások kerti építményre vonatkozó előírás szerint, továbbá az OTÉK zöldterületre vonatkozó előírásai szerint:

ba) vendéglátó épület,

bb) a terület fenntartásához szükséges épület,

bc) távbeszélő fülke,

bd) közti közlekedéssel kapcsolatos várakozóhelyek,

be) fix árusító pavilon,

bf) illemhely, pihenő és elsősegélynyújtó helyiséggel, szociális blokkal (kerékpáros, gyalogos pihenőhelyek),

c) az övezetben épületek szabadon állóan létesíthetők,

d) az övezetben létesítendő épületek építménymagassága a 4,5 m-t, az elhelyezhető építmények magassága pedig a 6,0 m-t nem haladhatja meg,

e) Keszthely 4507/22, 4508/3 hrsz.-ú ingatlanok az Országos Erdőállomány Adattárban Keszthely 431 A és 432 A erdőrészletként szerepelnek. Az ingatlanokat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben előírtak szerint kell kezelni.

(3) A Z-3vprt jelű övezet a területet igénybe vevők pihenését-, sport- és szabadidő eltöltését szolgáló létesítmények elhelyezésén túl, a közvetlen szomszédos vízi létesítmények – kikötők – időszakos kiszolgálására is igénybe vehető,

a) az időszakos igénybevétel, a közterületek eredeti rendeltetéstől eltérő használatát jelenti, mely az aktuális időpont előtt legalább 14 nappal, az Önkormányzatnál tett bejelentés alapján lép érvénybe,

b) a közterületek eredeti rendeltetésétől eltérő használatának időtartamát, használatának egyéb feltételeit, a használat díját Önkormányzat külön rendeletben szabályozza,

c) az övezetek időszakos igénybevétele jellemzően a következő célú lehet: manipulációs tér biztosítandó, vízi jármű vízre tétele, kivétele, karbantartása, szállítása céljára, versenyek, rendezvények idejére zárt tér biztosítása, stb.,

d) az övezetben az építés feltételei azonosak (2) bekezdés a)- d) pontjában foglaltakkal.”

4. § A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) című 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet „jelű övezet a Festetics kastélyhoz tartozó történeti kert,” alcíme a következő 22/A. §-sal egészül ki:

„22/A. §

5. § A Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) című 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet 8. (V-4). melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

6. § Hatályát veszti a Keszthely közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról (továbbiakban: KÉSZ) című 32/2009.(X.15.) önkormányzati rendelet 15. § (24) bekezdése.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

8. (V-4). melléklet