Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 42/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 43. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) Az adó évi mértéke üzleti célt szolgáló építmények esetében, épület fajtánként

a) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti kereskedelmi főtevékenységet végző adóalany esetében 1.700 m2 adóköteles alapterületig 600,- Ft/m2, afelett 1.500,- Ft/m2

b) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti szolgáltató főtevékenységet végző adóalany esetében 1.000 m2 adóköteles alapterületéig 600,- Ft/m2, afelett 1.500,- Ft/m2

c) a TEÁOR ’08 jegyzék alapján meghatározott, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában, illetve a cégjegyzékben szerepelő, január 1-jei állapot szerinti ipari főtevékenységet végző adóalany esetében, az adóköteles alapterület után 600,- Ft/m2.

(2) Az (1) pontban meghatározott építmények kivételével, a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmények esetében az adóköteles alapterület után 600,- Ft/m2.

(3) Az adó éves mértéke tanműhely esetén: 0,- Ft/m2.”

2. § A helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § A Htv. 13. §-a által meghatározott adómentességen túl azt a magánszemély adóalanyt a fizetendő adóból 60% kedvezmény illeti meg a tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló építményei - kivéve a vállalkozók üzleti célt szolgáló építményei – után, aki tárgy év január 1. napján rendelkezik Keszthelyen a lakcímnyilvántartás szabályai szerint nyilvántartásba vett állandó lakóhellyel. Mentes továbbá az adó hatálya alól azon építmény, ami után magánszemélyek kommunális adót fizetnek.”

3. § A helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Mentes az adó hatálya alól az önkormányzat illetékességi területének I. övezetében lévő 700 m2 területnél kisebb, valamint a II. övezetében lévő 1.500 m2 területnél kisebb belterületi beépítetlen telek.”

4. § A helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) Az adó évi mértéke az adóköteles területnagyság után

a) I. övezet: 700 m2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 65,- Ft/m2

b) II. övezet:

ba) 1.501-10.000 m2 területű telek esetén (1 m2-től) 20,- Ft/m2

bb) 10.000 m 2 feletti területű telek esetén (1 m2-től) 50,- Ft/m2

(2) I. övezet: Balaton parti terület lehatárolása: Vasútállomás (297/1 hrsz.) – Vasút területe (3847/1 hrsz.) – Vasút területe (0468/1hrsz.) – Csókakői patak (0450 hrsz.) – közút (0443/8 hrsz.) – közút (0471/2 hrsz.) – Balatonszentgyörgy közig. határ – Balaton tó (0486/73 hrsz.) – Gyenesdiás közig. határ – Vasút területe (3773/1 hrsz.), II. övezet: Az I. övezetbe nem tartozó egyéb terület

(3) Az övezetek térképi lehatárolását az 1. melléklet tartalmazza.”

5. § A helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Mentes a lakás, lakásbérlet után fizetendő adó alól:)

„c) az, akinek vagy akiknek a tulajdonában, bérletében levő lakás 11. § (1) bekezdés szerint számított hasznos alapterülete a 80 m2-t nem haladja meg, abban az esetben, ha tárgyi lakás célú ingatlanban az adóalany vagy nagykorú közeli hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján tartózkodik. Ha a házastársak (élettársak) és/vagy kiskorú gyermekeik tulajdonában több, 80 m2-t meg nem haladó lakás van, csak az egyiket illeti meg a mentesség,”

6. § A helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Ha a lakás valamennyi helyiségének - beleértve a kiegészítő helyiségeket (függetlenül attól, hogy egybe épült a lakással vagy sem) és külső tartózkodókat is - összegzett hasznos alapterülete

a) a 125 m2-t el nem érő 1/2-ed rész,

b) a 150 m2-t el nem érő 1/3-ad rész

adókedvezmény illeti meg az adóalanyt a fizetendő adóból abban az esetben, ha tárgyi lakás célú ingatlanban az adóalany vagy nagykorú közeli hozzátartozója állandó lakóhelyre való bejelentkezés alapján tartózkodik. Nem illeti meg ez a kedvezmény azt az adóalanyt, akinek a tulajdonában az 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes lakása is van.”

7. § A helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„16. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 550,- Ft.”

8. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 42/2013.(XI.29.) önkormányzati rendelet 14. §-a.

9. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti.