Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Keszthely Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 12. 30

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a Keszthely Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről

2023.01.01.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 20212 évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Keszthelyi Polgármesteri Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselői jogviszonyban álló köztisztviselőkre terjed ki.

2. § A képviselő-testület a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 2023. évben 48.000,- Ft összegben állapítja meg.

3. § A Hivatal valamennyi köztisztviselőjét 2023. évre egységesen alapilletményük 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítés illeti meg.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.