Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Keszthely város közművelődési feladatairól

Hatályos: 2023. 01. 02

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

Keszthely város közművelődési feladatairól

2023.01.02.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet célja, hatálya

1. § A rendelet célja, hogy a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján meghatározza Keszthely Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és mértékét.

2. § E rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat által fenntartott közművelődési intézményekre, valamint a közművelődési célú tevékenységet is folytató intézményekre,

b) mindazon közművelődési intézményekre, társadalmi és civil szervezetekre, egyházakra, társulásokra, gazdálkodó szervezetekre és természetes személyekre, amelyekkel, illetve akikkel az önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására megállapodást köt,

c) az önkormányzat által támogatásban részesített közművelődési célú tevékenységet folytatókra,

d) az önkormányzat szerveire,

e) az a)–d) pontokban meghatározottak közművelődési szolgáltatásait igénybe vevők körére.

2. Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai, feladatai

3. § (1) Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatások ellátásával kapcsolatos céljai a következők:

a) a város sokszínű kulturális életének megtartása, gazdag kulturális hagyományainak, szokásainak ápolása, megőrzése, átörökítése, kiemelkedő személyiségeinek értékmentő kulturális tevékenységének megismertetése,

b) új kulturális értékek kialakulásának támogatása,

c) a lakosság művelődési igényeinek kielégítése, gazdagítása,

d) a város kulturális kapcsolatrendszerének szélesítése,

e) a város idegenforgalmi vonzerejét megtartó és növelő kulturális rendezvények szervezése, és azok támogatása,

f) a közművelődési és kulturális szolgáltatások színvonalának emelése,

g) az ifjúság kulturális életének fejlesztése, érdekérvényesítési, művelődési kezdeményezéseik segítése,

h) a lokálpatriotizmus, a helyi értékek védelmének erősítése,

i) a civil közösségek közművelődési célú együttműködésének ösztönzése, munkájuk segítése,

j) a közművelődési lehetőségek széles körben való megismertetése.

(2) Az önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kulttv.) 76. § (3) bekezdése szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes körét biztosítja az alábbiak szerint:

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődőközösségek számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése,

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása,

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése, feltételeinek biztosítása,

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,

f) a tehetséggondozás- és -fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.

(3) Az önkormányzat és a közművelődési feladatokat ellátó szervezetek hatékony feladatellátásuk érdekében kapcsolatot tartanak fenn és együttműködnek:

a) a szakminisztériummal,

b) a szakmai intézetekkel,

c) az országos és területi szakmai szolgáltató szervezetekkel,

d) a város köznevelési és szakképző intézményeivel,

e) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Georgikon Campus-ával,

f) a sajtóval,

g) a nemzetiségi önkormányzattal,

h) a városban működő egyházi szervezetekkel,

i) a közművelődési feladatot ellátó civil szervezetekkel.

3. A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei

4. § (1) Az önkormányzat közművelődési feladatait saját fenntartású közművelődési intézményei, továbbá az alaptevékenységéhez kapcsolódóan közművelődési feladatokat is ellátó intézményein keresztül végzi.

(2) Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátását az alábbi intézményeken keresztül biztosítja:

a) Goldmark Károly Művelődési Központ és Könyvtár,

b) Balatoni Múzeum.

(3) Az önkormányzat egyes közművelődési feladatok vagy feladat együttesek ellátására a Kulttv. 79. §-a alapján közművelődési megállapodást köthet.

4. A közművelődés finanszírozása

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások ellátását saját költségvetésből finanszírozza, melynek forrása a saját bevétel, a központi költségvetésből származó állami hozzájárulás, a központi költségvetési forrásból pályázati úton elnyerhető érdekeltségnövelő támogatások és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint egyéb támogatóktól pályázati úton elnyerhető támogatások.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátására fordítható támogatás összegét és címzettjeit az éves költségvetési rendeletében határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében benyújtott pályázatok önrészének részbeni vagy teljes átvállalásával is segítheti a közművelődési tevékenységek ellátását, valamint törekszik a részére nyitva álló pályázati lehetőségek kihasználására.

(4) A közművelődési tevékenységet folytató szervezeteket a képviselő-testület, vagy az általa kijelölt bizottság – az erre a célra rendelkezésre álló költségvetési előirányzatból – támogathatja.

5. Záró rendelkezések

6. §1

7. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.