Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 25- 2023. 02. 25

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete

Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.02.25.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 43. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Az Mötv. 32. § (2) bekezdés g) pontjára figyelemmel a képviselő írásban a polgármesterhez címzett beadvánnyal igényelheti a testületi munkában a képviselő-testületi ülésen való részvétel miatt az ülés időtartamára kiesett jövedelmének megtérítését a képviselő-testületi ülés napját követő 15 napon belül. A kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani a munkáltató cégszerű aláírásával ellátott igazolásának csatolásával, mely tartalmazza a részvételhez szükséges időtartamot és a kiesett jövedelem összegét. A kiesett jövedelemnek a munkáltató részére történő kifizetését a polgármester hagyja jóvá. Jelen rendelkezés szerinti határidőt követően benyújtott kérelmet a polgármester elutasítja.

2. § A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.2.11. pontja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

1. A Keszthely Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014.(X.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7.3. pontja helyébe a következő pont lép:

„7.3. Az önkormányzat nettó 120 MFt értékhatárt meg nem haladó értékű építési beruházása, valamint nettó 70 MFt-ot meg nem haladó árubeszerzés és szolgáltatás megrendelései esetén lefolytatja a közbeszerzési eljárást.”