Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (X.1.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2022. 09. 01

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. (X.1.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

2022.09.01.

Járdánháza Község Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (l) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelembevételével biztosítsa az elhunytakat megillető jogot a végtisztesség megadása, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temető működési rendjét a temetés zavartalanságát.

2. §

A rendelet hatálya

(1) [1] A jelen rendelet hatálya Járdánháza község közigazgatási területén, az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő
a) a 190. hrsz.-on nyilvántartott 4289 m2 nagyságú ún. „Gyepesi temető”,
b) 436. és 437. és a 451 helyrajzi számokon nyilvántartott ún. „Falusi temető” temetőkre temetőkre terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a temetőfenntartással, a temetőüzemeltetéssel, a temetkezési szolgáltatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
(3) Személyi hatálya kiterjed a temető tulajdonosára, fenntartójára, üzemeltetőjére, a temetkezési szolgáltatókra és mindazokra a természetes és jogi személyekre, akikre/amelyekre nézve a tevékenység során jogok és kötelezettségek keletkeznek.

3. §

A temetők fenntartása

(1) A köztemetők létesítéséről, lezárásáról, megszüntetéséről, bővítéséről, fenntartásáról és üzemeltetéséről a Képviselő Testület gondoskodik a Tv. és a Vhr. szabályai szerint.
(2) A Képviselő Testület a 2. § (1) bekezdésében megjelölt köztemetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét a Polgármesteri Hivatal közreműködésével teljesíti.

4. §

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele

Temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

5. §

Temetési helyek, sírhelyek

(1) A temetőt sírhelytáblákra‚ a sírhelytáblákat sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a Polgármesteri Hivatal alkalmazottja jelöli ki.
(2) A táblákat‚ sorokat‚ helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell.
(3) A sírhelytáblákat a folyamatos temetésre elő kell készíteni.
(4) A temetési helyek kialakításánál figyelembe kell venni az e rendelet 6. §-ában meghatározott minimális távolságot a sírhelytáblák, a sírhelysorok, és a temetési helyek között.
(5) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni.
(6) Köztiszteletben álló személyek részére a Képviselő Testület döntése alapján külön e célra elkülönített sírhely jelölhető ki.

6. § (1) [2] A temetőben az alábbi típusú temetési helyeket kell biztosítani:

a./ egyes sírhely
b./ kettős sírhely
c./ sírbolt (kripta),
d./ urnafülke.
(2) [3] A temetőben lévő sírhelyek méretei:
a./ egyes sírhely: hosszúsága 210 cm, szélessége 90 cm, mélysége 250 cm
b./ kettős sírhely: hosszúsága 210 cm, szélessége 190 cm, mélysége 250 cm
c./ sírbolt (kripta): az érvényes építési jogszabályi előírásoknak megfelelően,
d./ urnafülke: az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően.
(3) [4] Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urna elhelyezése urnafülkébe, sírhelybe vagy sírboltba történhet.”
(4) Sírhelybe elhelyezett két koporsón kívül még két urna is temethető. Koporsóban történő rátemetés alkalmazása nélkül a sírban még négy urna helyezhető el.
(5) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60 cm. A sorok között 80 cm távolságot kell hagyni, a sírhelytáblák között pedig legalább 200 cm utat kell hagyni.

7. §

Temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

(1) A 6. §. (1) bekezdésében felsorolt temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a következő:
a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,
b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,
c./ sírbolt esetén 60 év.
d./ [5]urnafülke esetén 25 év.
(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog meghosszabbítható (újraváltható). A meghosszabbítás időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséért valamint újraváltásáért díjat kell fizetni, melynek összegét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) A temetési hely árát a temetés előtt az eltemettető (hozzátartozó) az önkormányzat házipénztárába köteles befizetni.
(5) Temetési hely előre nem váltható meg.
(6) A temetési hely feletti rendelkezési jogokról nyilvántartást kell vezetni.

8. §

A sírgondozás szabályai

(1) A sírhelyeket a temetési hely felett rendelkezési jogosultsággal bíró személynek gondoznia kell.
(2) -(5) [6]
(6) A sírhelyeken a sírdomb felhantolása nem kötelező. A felhantolás magassága maximum 50 cm lehet.
(7) A sírhely birtokosa köteles a sírhely gondozását, gyomtalanítását rendszeresen elvégezni.
(8) A temetőlátogatók díj nélkül igénybe vehetik az öntözéshez szükséges vízszolgáltatást.

9. §7

Temetői munkák

10. §8

A temetőben elhelyezett hulladék rendszeres gyűjtése, elhelyezése, kezelése

11. §

A temető rendje

(1) A temető minden nap 06.00-20.00 óráig tart nyitva.
(2) A temető használattal és igénybevétellel kapcsolatos, az üzemeltető közreműködését igénylő ügyeiket az érintettek a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben intézhetik.
(3) A temetőt felnőtt személy felügyelete nélkül 12 évnél fiatalabb személy nem látogathatja.
(4) A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak, növényzet tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség az Önkormányzatot nem terheli.
(5) -(7) [9]

12. §10

Szabálysértések

13. §

Infrastrukturális feltételek

(1) Az Önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőkben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:
- a temetőben való közlekedést akadálymentesen biztosítja a bejárattól a ravatalozóig füves úttal,
- vízvételi lehetőséget közkútról,
- hulladéklerakó-helyet.
(2) A köztemetőkben a elhunyt ravatalozását szolgáló épületek az Önkormányzat tulajdonában vannak, mindkét ravatalozó villannyal és egyéb felszereléssel ellátott, az ún. „Gyepesi temetőnél” lévő ravatalozó koporsóhűtővel ellátott.

14. §

A temetőfenntartási hozzájárulás díja

(1) A temetőlátogatók illetve a temetkezési szolgáltatók vonatkozásában az e rendelet 13. §.-ban felsorolt létesítmények használatáért az Önkormányzat díjat nem számol fel.
(2) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzőknek temetőfenntartási hozzájárulási díjat kell fizetniük.
(3) A temetőfenntartási hozzájárulási díj mértékét e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(4) A temetőben munkát végző vállalkozó (pl. sírköves) a temetőfenntartási hozzájárulási díjat köteles megfizetni a munkálatok befejezését követően, a Polgármesteri Hivatal pénztárába, számla ellenében. Előzetesen a munkakezdés napját és tervezett időtartamát a Polgármesteri Hivatalban be kell jelentenie, a bejelentésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

15. §

Temetkezési szolgáltatás díja

A temetkezési szolgáltatás polgárjogi kapcsolat a szolgáltató és az eltemettető között, a temetkezési szolgáltatás szabadáras, nem az Önkormányzat határozza meg a díjakat.

15/A. §11 12 ]

16. §

Záró rendelkezések

(1) Ezen rendeletet 7. §-ában meghatározott temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) a korábban megváltott temetési helyek tekintetében is jelen rendelet kihirdetése napjától számítódik, tekintettel arra, hogy nyilvántartások hiányában azok tényleges időtartama nem állapítható meg.
(2) Jelen rendelet 2008. október 15. napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik a helyben szokásos módon.

1. melléklet13

a 11/2008.(IX.30.) KT számú rendelethez [14] [15] [16] [17]

1. A temetési hely feletti rendelkezési jog megszerzéséért, valamint újraváltásáért fizetendő díjak a következők:

1.1. Egyes sírhely: 10.000 Ft

1.2. Kettes sírhely: 20.000 Ft

1.3. Urnafülke: 20.000 Ft

2. A temetőfenntartási hozzájárulási díj mértéke:

2.1. Új sírhely építése: 10.000 Ft/sír

2.2. Sírfelújítás: 5.000 Ft/sír

3. Létesítményhasználati díj mértéke: 3.000 Ft/alkalom

1

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016(XI.28.) önkormányzati rendelete 2016. november 29. napi hatállyal.

2

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014(IX.16.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése 2014. szeptember 17-i hatállyal.

3

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014(IX.16.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdése 2014. szeptember 17-i hatállyal.

4

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (IX.16.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése 2014. szeptember 17-i hatállyal.

5

Módosította Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014 (IX.16.) önkormányzati rendelete 2. §-a 2014. szeptember 17-i hatállyal.

6

A 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 1. napjával.

7

A 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 1. napjával.

8

A 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 1. napjával.

9

A 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 1. napjával.

10

A 9/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet 1. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 1. napjával.

11

Beiktatta a 17/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. január 1-i hatállyal.

12

Hatályon kívül helyezte a 4/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése 2014. március 4-i hatállyal.

13

Az 1. melléklet a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 28.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 15/2013. (XII.02.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította 2014. január 1-i hatállyal.

15

A 17/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2014. január 1-i hatállyal.

16

A 4/2014. (III.3.) önkormányzati rendelet 1. §-a 2014. március 4-i hatállyal.

17

A 12/2014. (IX.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a 2014. szeptember 17-i hatállyal.