Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § és 1/A. §-ban kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Újlengyel Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-a alapján - az e rendeletben meghatározott feltételekkel határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) Építményadó,

b) Telekadó,

c)1

d) Kommunális adó.

1. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Újlengyel község közigazgatási területére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. § Jelen rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekintetében - 4. § által meghatározott fogalmakat kivéve - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény VII. Értelmező rendelkezések című fejezetében meghatározott fogalmakat kell érteni.

4. § (1)2

(2)3

(3) Lf övezet: Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott lakó- és falusias övezet.

(4) Gksz 1, Gksz 2, Gksz 3, Gksz 4 övezet: Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek.

(5)4

(6)5 Gált övezet: Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott általános gazdasági övezet, kivéve 0122/43 hrsz.

(7) Épület: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 5. pontjában meghatározott építmény.

(8) Épületrész: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 6. pontjában meghatározott építmény.

(9) HÉSZ : Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendelete.

(10)6 Ép 1 övezet: volt majorság területe: 05/7; 05/8; 05/9; 05/27; 05/46; 05/47 hrsz-ek, Gksz2, Gksz4 és Gált

(11)7 Ép 2 övezet: A HÉSZ szerinti Lf övezetben lévő ingatlanok.

(12)8 T1 övezet: volt majorság területe: 05/7; 05/8; 05/9; 05/27; 05/46; 05/47 hrsz-ek, Gksz2, Gksz4 és Gált

(13)9 T2 övezet: A HÉSZ szerinti Lf övezetben lévő ingatlanok

(14)10

(15)11

(16)12

(17)13

(18)14 A Htv. 52. § 41. pontjában meghatározott székhely fogalmába tartozó hely: A cégbejegyzésben, egyéni vállalkozói nyilvántartásban, magánszemély esetében az állandó lakóhelyként szolgáló telek, továbbá a rajta álló épület részére kiadott cím, melyet az adott vállalkozás a cégbejegyzés során a cégiratokban, egyéi vállalkozó az egyéni vállalkozói nyilvántartásba, magányszemély a lakcímnyilvántartásba bejegyeztet. Jelen bekezdésben meghatározott hely fogalom alatt érteni kell mind a telek, mind az épület fogalmát.

3. Eljárási szabályok

5. § (1) Jelen rendeletben meghatározott adókat az adóhatóság kivetéssel állapítja meg.

(2) Az adóalanynak az adófizetési kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adatszolgáltatást teljesítenie az önkormányzati adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon.

(3) Nem kell újabb adatszolgáltatást teljesítenie az adóalanynak mindaddig amíg a jelen rendeletben meghatározott adófajtákat érintő változás nem következik be.

(4) Jelen rendeletben meghatározott adókat az adózónak félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(5) Jelen rendelet alapján meghatározott építményadó, telekadó és települési adó tekintetében első alkalommal 2023. február 10. napjáig köteles az adóalany az adó megállapításához szükséges valamennyi - az önkormányzati adóhatóság által rendszersített nyomtatványon - adatot szolgáltatni a 2023. év január 1-jei állapotnak megfelelően.

(6) Jelen rendelet alapján mentességgel rendelkező adóalanynak egyéb adókötelezettsége nincs.

II. Fejezet

Építményadó

6. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő Ép1 és Ép 2 övezet területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

4. Az adó alanya

7. §15 Az adó alanya a Htv. 12. §-ban meghatározott alany.

5. Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

8. §16 Az adókötelezettség a Htv. 14. §-ban meghatározottak szerint keletkezik és szűnik meg.

6. Adó alapja

9. §17 Az adó alapja a Htv. 15. § (a) pontja alapján az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

7. Adó mértéke

10. § (1)18 Az adó mértéke Ép 1 övezetben: 1150.- Ft/nm/év.

(2)19 Az adó mértéke Ép 2 övezetben: 2500.- Ft/nm/év

8. Adómentesség

11. § A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ban foglaltakon túl mentes az adó alól az az építmény:

a) amelyben tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi egység működik,

b) amely postai szolgáltatásokat nyújt,

c) amelyben tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező vendéglátó egység működik

d)20 azon magánszemély/ek tulajdonában lévő Lf övezeti építmény, melynek egyetlen tulajdonosa - a tulajdonát képező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet által tulajdonolt építményeket is figyelembe véve -sem minősül kettőnél több - az Lf övezetekben elhelyezkedő - ingatlan tekintetében tulajdonosnak azzal, hogy a 11. § a) - c) pontokban meghatározott ingatlan, ingatlanok, továbbá az öröklés, ajándék jogcímén megszerzett ingatlanok, az ingatlanok jelen bekezdés szerinti számításánál figyelmen kívül hagyandó/k,

e)21 az a nem természetes személy tulajdonában álló Lf övezeti építmény, amely ötnél kevesebb vállalkozásnak szolgál székhelyül, telephelyül, fióktelepül.

III. Fejezet

Telekadó

12. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő T1 és T2 övezet területén lévő telek.

9.22 Az adó alanya

13. § Az adó alanya a Htv. 18. §-ban meghatározott tulajdonos.

10.23 Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

14. § Az adókötelezettség a Htv. 20. §-a alapján keletkezik, szűnik meg.

11. Adó alapja

15. §24 Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe.

12. Adó mértéke

16. § (1)25 Az adó mértéke T 1 övezetben: 230.- Ft/nm/év.

(2)26 Az adó mértéke T 2 övezetben: 450.- Ft/nm/év

13. Adómentesség

17. §27 A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 19. §-ban foglaltakon túl mentes az adó alól az a telek:

a) amely területén tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi egység működik,

b) amely területén postai szolgáltatásokat nyújtó építmény található,

c) amely területén tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező vendéglátó egység működik,

d)28 azon magánszemély/ek tulajdonában lévő Lf övezeti telek, melynek egyetlen tulajdonosa - a tulajdonát képező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet által tulajdonolt telkeket is figyelembe véve - sem rendelkezik kettőnél több Lf övezetben elhelyezkedő telek tulajdonjogával azzal, hogy a 17. § a)-c) pontokban meghatározott telkek, továbbá az öröklés, ajándék jogcímén megszerzett telkek, a telkek jelen bekezdés szerinti számításánál figyelmen kívül hagyandó/k,

e) az a nem természetes személy tulajdonában lévő Lf övezeti telek, amely ötnél kevesebb vállalkozásnak szolgál székhelyül, telephelyül, fióktelepül.

IV. Fejezet29

18. §

14.

19. §

15.

20. §

16.

21. §

17.

22. §

V. Fejezet30

23. §

18.

24. §

19.

25. §

20.

26. §

21.

27. §

22.

28. §

23.

29. §

VI. Fejezet31

30. §

24.

31. §

25.

32. §

26.

33. §

27.

34. §

28.

35. §

29.

36. §

VII. Fejezet32

37. §

30.

38. §

31.

39. §

32.

40. §

33.

41. §

34.

42. §

35.

43. §

36.

44. §

VIII. Fejezet33

45. §

37.

46. §

38.

47. §

39.

48. §

40.

49. §

41.

50. §

42.

51. §

43.

52. §

IX. Fejezet

Kommunális adó

53. § Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

44. Adó alanya

54. § A kommunális adó alanya a Hvt. 24. §-ban meghatározott magánszemély.

45. Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

55. § Az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére a Hvt. 25. §-ában foglaltak az irányadók.

46. Adó mértéke

56. § A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke: 4.000.-Ft.

47. Adómentesség, adókedvezmény

57. § (1) Mentes a kommunális adó alól:

a) A Htv. 13. §-ban meghatározottak,

b) a 70. életévet betöltött egyedül élő személy, /alanyi mentesség/;

c) aki az Önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre és a beruházás összege az adó évi mértékével megegyezik; /tárgyi mentesség/.

d) azon magánszemély tulajdonában álló ingatlan - építmény vagy telek -, amely után a tulajdonosoknak építményadó vagy telekadó fizetési kötelezettsége keletkezik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kommunális beruházás összege nem éri el a kommunális adó éves összegét, abban az esetben a beruházás összege levonható az adott évi adóból; amennyiben a beruházás összege meghaladja az adó évi összegét, úgy a levonási jog a beruházást követő tíz naptári évben esedékes kommunális adóval szemben érvényesíthető.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe abban az esetben is, ha azonos időszakban a település területén két vagy több kommunális beruházás történik.

58. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

59. §34

1

Az 1. § c) pontját az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 4. § (1) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (2) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (5) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (6) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (10) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (11) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (11) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. § (12) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. § (13) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (13) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. § (14) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 4. § (15) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 4. § (16) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 4. § (17) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 11. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 4. § (18) bekezdését az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 7. § az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

16

A 8. § az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

17

A 9. § az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

18

A 10. § (1) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

19

A 10. § (2) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

20

A 11. § d) pontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 11. § d) pontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

21

A 11. § e) pontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

22

A 9. alcím (13. §) az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

23

A 10. alcím (14. §) az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

24

A 15. § az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.

25

A 16. § (1) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

26

A 16. § (2) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.

27

A 17. § az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.

28

A 17. § d) pontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

29

A IV. Fejezetet (18-22. §-t) az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (VIII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.

30

A V. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

31

A VI. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

32

A VII. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

33

A VIII. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

34

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.