Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 02

Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.02.

Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § és 1/A. §-ban kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Újlengyel Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1/A. §-a alapján - az e rendeletben meghatározott feltételekkel határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

a) Építményadó,

b) Telekadó,

c) Települési adó,

ca) Fejlesztést-ösztönző adó,

cb)1

cc)2

cd)3

ce)4

d) Kommunális adó.

1. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Újlengyel község közigazgatási területére terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

3. § Jelen rendelet alkalmazásában használt fogalmak tekintetében - 4. § által meghatározott fogalmakat kivéve - a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény VII. Értelmező rendelkezések című fejezetében meghatározott fogalmakat kell érteni.

4. § (1) Tulajdonos: a Htv. 52. § 7. pontjában meghatározottakon túl az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki vagy amely az ingatlannyilvántartás szerint kizárólagosan vagy meghatározott tulajdoni hányaddal rendelkezik a tárgyi ingatlanban.

(2) Közvetett tulajdonos: az a természetes személy, akinek a tulajdonában vagy résztulajdonában álló jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezete a tárgyi ingatlan ingatlannyilvántartás szerinti kizárólagos vagy meghatározott tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonosa.

(3) Lf övezet: Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott lakó- és falusias övezet.

(4) Gksz 1, Gksz 2, Gksz 3, Gksz 4 övezet: Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek.

(5) Vt övezet: Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott vegyes terület.

(6)5 Gált övezet: Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendeletben meghatározott általános gazdasági övezet, kivéve 0122/43 hrsz.

(7) Épület: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 5. pontjában meghatározott építmény.

(8) Épületrész: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 6. pontjában meghatározott építmény.

(9) HÉSZ : Újlengyel Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2020. (V.29.) számú önkormányzati rendelete.

(10) Ép 1 övezet: volt majorság területe: 05/7; 05/8; 05/9; 05/27; 05/46; 05/47 hrsz-ek

(11) Ép 2 övezet: A HÉSZ szerinti Lf, Vt, Gksz2, Gksz4 és Gált övezetekben lévő ingatlanok.

(12) T1 övezet: volt majorság területe: 05/7; 05/8; 05/9; 05/27; 05/46; 05/47 hrsz-ek

(13) T2 övezet: A HÉSZ szerinti Lf, Vt, Gksz2, Gksz4 és Gált övezetekben lévő ingatlanok

(14) Székhelyszolgáltatást igénybe vevő: azon jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, melynek székhelye közhiteles nyilvántartás alapján, az adókötelezettség keletkezésének időpontjában olyan címre van bejegyezve, ahol a Nemzeti Adó-, és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda által vezetett székhelyszolgáltatási nyilvántartásában szereplő cég nyújt székhelyszolgáltatást.

(15) Címhasználat: a magánszemély tényleges tulajdonos, vagyoni értékű jog jogosultja vagy gazdálkodó szervezet tulajdonos által adott felhatalmazás, hozzájárulás alapján adott jogosultság, mely alapján jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet közhiteles nyilvántartásban szereplő hivatalos címként használja az adott címet.

(16) Tényleges tulajdonos: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontjában meghatározott személy.

(17) KCR: központi címregiszter

3. Eljárási szabályok

5. § (1) Jelen rendeletben meghatározott adókat az adóhatóság kivetéssel állapítja meg.

(2) Az adóalanynak az adófizetési kötelezettség keletkezését követő 15 napon belül kell adatszolgáltatást teljesítenie az önkormányzati adóhatóság által e célra rendszeresített nyomtatványon.

(3) Nem kell újabb adatszolgáltatást teljesítenie az adóalanynak mindaddig amíg a jelen rendeletben meghatározott adófajtákat érintő változás nem következik be.

(4) Jelen rendeletben meghatározott adókat az adózónak félévenként, két egyenlő részletben március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetnie.

(5) Jelen rendelet alapján meghatározott építményadó, telekadó és települési adó tekintetében első alkalommal 2023. február 10. napjáig köteles az adóalany az adó megállapításához szükséges valamennyi - az önkormányzati adóhatóság által rendszersített nyomtatványon - adatot szolgáltatni a 2023. év január 1-jei állapotnak megfelelően.

(6) Jelen rendelet alapján mentességgel rendelkező adóalanynak egyéb adókötelezettsége nincs.

II. Fejezet

Építményadó

6. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő Ép1 és Ép 2 övezet területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (továbbiakban együtt: építmény).

4. Az adó alanya

7. § (1) Az adó alanya:

a) magánszemély,

b) jogi személy,

c) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

(2) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa.

(3) Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, úgy az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

5. Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

8. § (1) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.

(2) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.

6. Adó alapja

9. § Az adó alapja a lakás és nem lakás céljára szolgáló építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

7. Adó mértéke

10. § (1) Az adó mértéke Ép 1 övezetben: 1000.- Ft/nm/év.

(2) Az adó mértéke Ép 2 övezetben: 2190.- Ft/nm/év

8. Adómentesség

11. § A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ban foglaltakon túl mentes az adó alól az az építmény:

a) amelyben tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi egység működik,

b) amely postai szolgáltatásokat nyújt,

c) amelyben tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező vendéglátó egység működik

d)6 azon magánszemély/ek tulajdonában lévő Lf vagy Vt övezeti építmény, melynek egyetlen tulajdonosa sem minősül kettőnél több - az Lf és Vt övezetekben elhelyezkedő - ingatlan tekintetében közvetlen vagy közvetett tulajdonosnak azzal, hogy a 11. § a) - c) pontokban meghatározott ingatlan, ingatlanok, továbbá az öröklés, ajándék jogcímén megszerzett ingatlanok, az ingatlanok jelen bekezdés szerinti számításánál figyelmen kívül hagyandó/k.

e) az az Lf vagy Vt övezeti építmény, amely ötnél kevesebb vállalkozásnak szolgál székhelyül, telephelyül, fióktelepül.

III. Fejezet

Telekadó

12. § Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő T1 és T2 övezet területén lévő telek.

9. Az adó alanya

13. § (1) Az adó alanya:

a) magánszemély,

b) jogi személy,

c) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező személyi egyesülése.

(2) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a telek tulajdonosa.

(3) Amennyiben a telket az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, úgy az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

10. Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

14. § Az adókötelezettség a Htv. 20. §-ban nem szabályozott esetekben az alábbi időpontokban keletkezik és szűnik meg:

a) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog megszerzését követő év első napján keletkezik.

b) Az adókötelezettség a tulajdonjog, vagyoni értékű jog elidegenítése évének utolsó napján szűnik meg.

11. Adó alapja

15. § Az adó alapja a telek négyzetméterben számított alapterülete.

12. Adó mértéke

16. § (1) Az adó mértéke T 1 övezetben: 200.- Ft/nm/év.

(2) Az adó mértéke T 2 övezetben: 398.- Ft/nm/év

13. Adómentesség

17. § A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 13. §-ban foglaltakon túl mentes az adó alól az a telek:

a) amely területén tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező kereskedelmi egység működik,

b) amely területén postai szolgáltatásokat nyújtó építmény található,

c) amely területén tárgyév január 1. napján érvényes működési engedéllyel rendelkező vendéglátó egység működik,

d)7 azon magánszemély/ek tulajdonában lévő Lf és Vt övezeti telek, melynek egyetlen tulajdonosa sem minősül kettőnél több - Lf és Vt övezetekben elhelyezkedő - ingatlan tekintetében közvetlen vagy közvetett tulajdonosnak azzal, hogy a 17. § a)-c) pontokban meghatározott ingatlan/ok, továbbá az öröklés, ajándék jogcímén megszerzett ingatlanok, az ingatlanok jelen bekezdés szerinti számításánál figyelmen kívül hagyandó/k.

e) az az Lf vagy Vt övezeti telek, amely ötnél kevesebb vállalkozásnak szolgál székhelyül, telephelyül, fióktelepül.

IV. Fejezet

Fejlesztést-ösztönző adó

18. § Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete illetékességi területén fejlesztést-ösztönző adót vezet be települési adóként határozatlan időre.

14. Az adó alanya

19. § (1) A fejlesztést-ösztönző adó alanya

a) magánszemély,

b) nem e minőségére tekintettel a vállalkozó

(2)8

(3) Az adó alanya az, aki a naptári év első napján a Gált övezetben lévő ingatlan (továbbiakban: ingatlan), ingatlannyilvántartás szerinti tulajdonosa.

(4) Amennyiben az ingatlant az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, úgy az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

(5) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

15. Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

20. § (1) Adóköteles az Újlengyel Község közigazgatási területén belüli Gált övezetben található, az ingatlannyilvántartásban nem kivett megjelölésű ingatlan.

(2) Adókötelezettség keletkezik az adott ingatlan Gált övezetbe történő besorolását követő hónap 1. napjától.

(3) Az adókötelezettség megszűnik az adott ingatlan (1) bekezdésben meghatározott övezettől eltérő másik övezetbe történő besorolás évének utolsó napján.

(4) Megszűnik az adókötelezettség továbbá, amennyiben az adókötelezettség alapját képező ingatlan, az ingatlannyilvántartásban kivett megjelölésűként szerepel, az ingatlannyilvántartási átvezetés hónapját követő 1. napon.

16. Adó alapja

21. § A fejlesztést ösztönző adó alapja az ingatlan négyzetméterben számított alapterülete.

17. Adó mértéke

22. § A települési adó mértéke: 300,-/nm/év

V. Fejezet9

23. §

18.

24. §

19.

25. §

20.

26. §

21.

27. §

22.

28. §

23.

29. §

VI. Fejezet10

30. §

24.

31. §

25.

32. §

26.

33. §

27.

34. §

28.

35. §

29.

36. §

VII. Fejezet11

37. §

30.

38. §

31.

39. §

32.

40. §

33.

41. §

34.

42. §

35.

43. §

36.

44. §

VIII. Fejezet12

45. §

37.

46. §

38.

47. §

39.

48. §

40.

49. §

41.

50. §

42.

51. §

43.

52. §

IX. Fejezet

Kommunális adó

53. § Újlengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adóját vezeti be.

44. Adó alanya

54. § A kommunális adó alanya a Hvt. 24. §-ban meghatározott magánszemély.

45. Adókötelezettség keletkezése, megszűnése

55. § Az adókötelezettség keletkezésére, megszűnésére a Hvt. 25. §-ában foglaltak az irányadók.

46. Adó mértéke

56. § A magánszemélyek kommunális adójának évi mértéke: 4.000.-Ft.

47. Adómentesség, adókedvezmény

57. § (1) Mentes a kommunális adó alól:

a) A Htv. 13. §-ban meghatározottak,

b) a 70. életévet betöltött egyedül élő személy, /alanyi mentesség/;

c) aki az Önkormányzat illetékességi területén kommunális beruházást hajt végre és a beruházás összege az adó évi mértékével megegyezik; /tárgyi mentesség/.

d) azon magánszemély tulajdonában álló ingatlan - építmény vagy telek -, amely után a tulajdonosoknak építményadó vagy telekadó fizetési kötelezettsége keletkezik.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kommunális beruházás összege nem éri el a kommunális adó éves összegét, abban az esetben a beruházás összege levonható az adott évi adóból; amennyiben a beruházás összege meghaladja az adó évi összegét, úgy a levonási jog a beruházást követő tíz naptári évben esedékes kommunális adóval szemben érvényesíthető.

(3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe abban az esetben is, ha azonos időszakban a település területén két vagy több kommunális beruházás történik.

58. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

59. §13

1

Az 1. § c) pont cb) alpontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

2

Az 1. § c) pont cc) alpontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

3

Az 1. § c) pont cd) alpontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

4

Az 1. § c) pont ce) alpontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

5

A 4. § (6) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 11. § d) pontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 17. § d) pontja az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 19. § (2) bekezdése az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

9

A V. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § c) pontja alapján nem lép hatályba.

10

A VI. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § d) pontja alapján nem lép hatályba.

11

A VII. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § e) pontja alapján nem lép hatályba.

12

A VIII. Fejezet az Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2022. (XII. 30.) önkormányzati rendelete 4. § f) pontja alapján nem lép hatályba.

13

Az 59. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.