Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 25- 2024. 06. 20

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.02.25.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § -ában kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet tervezetet alkotja:

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 1.047.032 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 273.246 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 773.786 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2024. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 1.047.032 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 273.246 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 773.786 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: 62.339 e Ft, melynek belső fedezete 282.151 e Ft pénzmaradvány. (részleteiben az 3. melléklet tartalmazza)

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 758.217 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 268.571 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 489.646 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 288.815 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 4.675 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 284.140 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza)

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi működési kiadási előirányzatát 757.675 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 268.571 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 489.104 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 289.357 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 4.675 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 284.682 e Ft. (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza)

(3) A képviselő-testület az intézmények 2024. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat a támogatási kölcsönök 2024. évi előirányzatát 0 e Ft-ban hagyja jóvá.

6. § (1) Az önkormányzat 2024. évi összesített tartaléka 219.812 e Ft, melyből általános tartalék 210.664 e Ft, a környezetvédelmi alap 9.148 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2024. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

(2) Az önkormányzat 2024. évre vonatkozóan hitel-és kötvénytörlesztési kötelezettséggel nem rendelkezik (17. melléklet).

(3) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, értékpapírjainak, tartós és rövid távú megtakarításainak állományát a 13. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, bevételeinek kiadásainak alakulását a 12. melléklet foglalja magába. Jelenleg nincs.

10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 37 fő. a 2024. január 1-i statisztikai állományi létszám 34 fő, a munkajogi állományi létszám 37 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat a 2024. évi közvetett támogatások nyújtását nem tervezi (15. melléklet).

12. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratunkban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(2) Az önkormányzat felhatalmazza költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

13. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e Rendelet 14. § (1)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. Legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31- i hatállyal – módosítja a Rendeletét.

(3) Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

14. § (1) A képviselő-testület a jóváhagyott működési és felhalmozási költségvetés, valamint kölcsönök előirányzat-csoportok közötti átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(2) A képviselő-testület az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(3) A képviselő-testület a tervezett bevételi előirányzatot meghaladó önkormányzati többletbevétel terhére az előirányzat-módosítás jogát esetenként 4.000 e Ft-ig (alkalmanként és intézményenként) a polgármesterre ruházza.

(4) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben foglalt átcsoportosításról e rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

(5) Az 14. § (1)–(3) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

(6) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdés alapján a polgármester 3.000 e Ft értékhatárig dönt a forrás felhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

15. § (1) A költségvetési szerveknél létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(3) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

16. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával.

(2) A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez a képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A döntést megelőzően vizsgálni kell annak rövid és hosszabb távú költségvetési hatását.

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatmutatókhoz kötött állami hozzájárulások igénylését megalapozó mutatószámok (létszám, stb.) valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességért, valamint kötelesek a támogatás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

17. § (1) A képviselő-testület dönt a tartalékként kezelt önkormányzati és intézményi feladatok ellátásához szükséges eszközbeszerzési keretösszeg (8. melléklet általános tartalék, céltartalék és környezetvédelmi alap) előirányzatának felhasználásáról.

(2) A jubileumi jutalmak kifizetése a tárgyévben benyújtott igénylés alapján a felmerülés időpontjában történik a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 150. §-a alapján.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a létszámcsökkentésekhez kapcsolódó, de a központi költségvetésből nem, vagy csak későbbi időpontban igényelhető összeg kifizetésére, illetve megelőlegezésére tervezett tartalék felhasználására.

(4) A 17. § (1)–(3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján hozott döntésekről a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni.

18. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor.

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

19. § A képviselő-testület az önkormányzati költségvetésben szereplő felújítások, és beruházások lebonyolításával a Polgármesteri Hivatalt bízza meg.

20. § (1) A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében –Kttv. 132. §-ában foglaltak alapján, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnak megfelelően – az illetményalap 2024. évben 95.000 Ft.

(2) A közszolgálati szabályzat értelmében a juttatásokra és támogatásokra adott évben kifizethető keretet juttatásonként, illetve támogatásonként külön-külön a 14. melléklet tartalmazza.

(3) A Polgármesteri Hivatal esküvői szertartásokat végző anyakönyvvezetője 2024. évben az illetményalap kétszeresének megfelelő összegű ruházati költségtérítésben részesül.

(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2024. évben 20.000 Ft.

(5) A köztisztviselőket megillető cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 345.000 Ft/fő.

(6) A Munka Törvénykönyve alapján munkaviszonyban foglalkoztatott önkormányzati munkavállalók (ide nem értve a közfoglalkoztatottakat), valamint a védőnő tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 170.000 Ft/fő.

(7) A köznevelési foglalkoztatottak tekintetében a cafetéria juttatás összege 2024. évben nettó 120.000 Ft/fő.

21. § (1) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő háromévente végrehajtani. A következő leltározást 2026. évben december 31-i fordulónappal kell elvégezni.

(2) Kötelező a megszűnés napjával azonos fordulónappal a leltározást végrehajtani, amennyiben az intézmény átszervezés vagy jogutód nélküli megszűnés következtében megszűnik.

22. § (1) A polgármester az Áht. 87. és 91. §-ában foglaltak szerint köteles az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről a képviselő-testületnek beszámolni.

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát felülvizsgálja és a zárszámadási rendelettel egy időben hagyja jóvá. A képviselő-testület a költségvetési szervei beszámolójának felülvizsgálata eredményétől függően a költségvetési szerv pénzmaradványát módosíthatja.

(3) Az önkormányzat képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja.

23. § (1) Az önkormányzat számláin lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezéséről, terhére – államilag garantált – értékpapír vásárlásáról, a Polgármesteri Hivatal előkészítése alapján a polgármester dönt.

(2) Az átmenetileg szabad pénzeszközöknek a 23. § (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a képviselő-testületet a gazdálkodásról szóló beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

(3) 50 millió Ft-ig a hosszú lejáratú értékpapírok vásárlására vagy értékesítésére a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.

24. § (1) A képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére a számlavezető pénzintézettel folyószámlahitel felvételére kötött szerződés határozza meg.

(2) A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat a költségvetési bevételeit jelöli meg. A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt a kért hitelt és a járulékait a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

(3) A képviselő-testület feljogosítja a polgármestert a folyószámlahitel szerződés aláírására.

25. § (1) A képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az általa fenntartott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani. Az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szervhez az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével rendelhető ki önkormányzati biztos.

(2) A költségvetési szerv az 25. § (1) bekezdésben foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.

(3) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltak az irányadóak.

26. § (1) Az Áht. 25. §-ára hivatkozva a képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester és az intézmények vezetői jogosultak az önkormányzat költségvetését megillető bevételek beszedésére és a rendeletben meghatározott kiadások teljesítésére.

(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

27. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

28. § E rendeletet 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési bevételek

489 229

487 741

1 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

316 152

316 152

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111

86 922

86 922

Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112

152 605

152 605

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131

11 077

11 077

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132

56 123

56 123

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114

6 318

6 318

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115

0

0

Elszámolásból származó bevételek B116

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16

3 107

3 107

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat

0

0

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

161

161

ebből: elkülönített állami pénzalapok

2 946

2 946

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok

0

Közhatalmi bevételek

151 000

151 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni típusú adók

46 500

46 500

Értékesítési, forgalmi adók

100 000

100 000

Egyéb közhatalmi bevételek

4 500

4 500

Működési bevételek

20 589

20 589

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke B402

1 332

1 332

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

691

691

Tulajdonosi bevételek B404

6 047

6 047

Ellátási díjak B405

8 289

8 289

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

4 230

4 230

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408

0

0

Egyéb működési bevétel B411

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1 488

0

1 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75

1 488

0

1 488

Finanszírozási bevételek

282 151

0

282 151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

282 151

0

282 151

Államháztartáson belüli megelőlegezés

0

0

0

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

489 229

487 741

1 488

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összes bevétel

771 380

487 741

283 639

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: önként vállalt feladat

5 139

5 139

0

ebből: kötelezően vállalt feladatok

764 753

482 602

282 151

Polgármesteri Hivatal

113 357

111 641

1 716

Záhonyi Hugóné Óvoda

162 295

158 835

3 460

Önkormányzat + Intézmények

1 047 032

758 217

288 815

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)

773 786

489 646

284 140

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

Ellátási díjak

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

Finanszírozási bevételek

113 357

111 641

1 716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

380

0

380

Központi irányító szerv támogatása

112 977

111 641

1 336

Összes bevétel

113 357

111 641

1 716

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Eredeti Ei

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Megnevezés

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

összesen

Működési

felhalmozási

Költségvetési bevételek

1 905

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési bevételek

1 905

1 905

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

Ellátási díjak

1 500

1 500

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó

405

405

0

Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek

0

0

0

Finanszírozási bevételek

160 390

156 930

3 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző évi maradvány igénybevétele

121

0

121

Központi irányító szerv támogatása

160 269

156 930

3 339

Összes bevétel

162 295

158 835

3 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

498 134

218 127

280 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

58 193

58 193

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

8 111

8 111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

137 568

137 568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

100

100

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

6 500

6 500

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 500

1 500

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

100

100

0

Közüzemi díjak

20 470

20 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

15 290

15 290

0

ebből gáz

3 490

3 490

0

ebből víz

1 690

1 690

0

Vásárolt élelmezés

31 964

31 964

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

16 800

16 800

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

11 600

11 600

0

Egyéb szolgáltatások

17 000

17 000

0

Kiküldetések kiadásai

1 814

1 814

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

28 200

28 200

0

Fizetendő általános fogalmi adó

500

500

0

Egyéb dologi kiadások

1 020

1 020

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

ebből: települési támogatás

11 077

11 077

0

Egyéb működési célú kiadások

222 990

3 178

219 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 099

1 099

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

Tartalékok

219 812

0

219 812

Beruházások

30 275

0

30 275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

200

0

200

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

23 639

0

23 639

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

6 436

6 436

Felújítás

29 920

0

29 920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

23 560

0

23 560

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 360

0

6 360

Finanszírozási kiadások

273 246

268 571

4 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

273 246

268 571

4 675

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Összesen

771 380

486 698

284 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből önként vállalt feladat

1 428

1 428

0

ebből kötelező feladat

769 952

485 270

284 682

Polgármesteri Hivatal 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

113 303

112 021

1 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

80 219

80 219

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

11 482

11 482

0

Dologi kiadások

20 320

20 320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

250

250

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000

2 000

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

4 500

4 500

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

554

554

0

Közüzemi díjak

2 825

2 825

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

1 115

1 115

0

ebből gáz

1 400

1 400

0

ebből víz

310

310

0

Vásárolt élelmezés

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

200

200

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500

1 500

0

Egyéb szolgáltatások

4 000

4 000

Kiküldetések kiadásai

730

730

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

3 200

3 200

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

561

561

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

ebből: települési támogatás

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

tartalékok

0

0

0

Beruházások

1 336

0

1 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

500

0

500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

552

0

552

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

284

0

284

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Összesen

113 357

112 021

1 336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

I. sz. módosítás

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Összesen

Működési

Felhalmozási

Költségvetési kiadások

162 295

158 956

3 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

97 595

97 595

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

12 653

12 653

0

Dologi kiadások

48 708

48 708

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

500

500

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 700

1 700

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

1 720

1 720

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

186

186

0

Közüzemi díjak

6 890

6 890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

1 200

1 200

0

ebből gáz

4 700

4 700

0

ebből víz

990

990

0

Vásárolt élelmezés

19 500

19 500

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

4 900

4 900

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 360

1 360

0

Egyéb szolgáltatások

2 000

2 000

0

Kiküldetések kiadásai

402

402

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

9 500

9 500

0

Fizetendő általános forgalmi adó

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

50

50

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

ebből: települési támogatás

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

799

0

799

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

100

0

100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

550

0

550

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

149

0

149

Felújítás

2 540

0

2 540

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

2 000

0

2 000

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

540

0

540

Finanszírozási kiadások

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

Összesen

162 295

158 956

3 339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzat és Intézményei 2024. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft.

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Összesen

működési

felhalmozási

Költségvetési kiadások

773 786

489 104

284 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások

236 007

236 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO

32 246

32 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Dologi kiadások

206 596

206 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai anyagok beszerzése

850

850

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése

10 200

10 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

7 720

7 720

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

840

840

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közüzemi díjak

30 185

30 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből villany

17 605

17 605

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből gáz

9 590

9 590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből víz

2 990

2 990

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vásárolt élelmezés

51 464

51 464

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Karbantartási kisjavítási szolgáltatások

21 900

21 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

14 460

14 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb szolgáltatások

23 000

23 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiküldetések kiadásai

2 946

2 946

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított áfa

40 900

40 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fizetendő általános forgalmi adó

500

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

1 631

1 631

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: köztemetés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: települési támogatás

11 077

11 077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások

222 990

3 178

219 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései

2 079

2 079

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb elvonások befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHB

1 099

1 099

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHK

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok

219 812

0

219 812

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházások

32 410

0

32 410

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése létesítése

800

0

800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése

24 741

0

24 741

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

6 869

0

6 869

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítás

32 460

0

32 460

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása

25 560

0

25 560

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

6 900

0

6 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

273 246

268 571

4 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi irányító szervi támogatások folyósítása

273 246

268 571

4 675

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

1 047 032

757 675

289 357

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozás nélkül

773 786

489 104

284 682

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Költségvetési hiány e Ft

Megnevezés

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

teljesítés

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

összesen

mükődési

felhalmozási

Összes bevétel pénzmaradvány nélkül

489 229

487 741

1 488

Összes kiadás tartalék nélkül

551 568

486 698

64 870

Költségvetési hiány/maradvány

-62 339

1 043

-63 382

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Teljesített bevételek- kiadások kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

41 569 317

835 000

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

18 048 859

39 824 000

257 584 609

Önkormányzat elszámolása a központi költségvetéssel

0

2 078 716

Támogatási finanszírozási műveletek

313 045 277

273 245 688

Polgárvédelmi honvédelmi feladatok

334 650

Hosszabb idejű közfoglalkoztatás

2 946 429

3 744 808

Út, autópálya építés

Közutak, hidak üzemeltetése

635 000

Közvilágítás

13 789 000

Településfejlesztési projektek

Víz-szennyvíz, üzemeltetés, vízelvezetés

4 028 000

2 540 000

3 675 180

Város és község gazdálkodás

20 187 345

Család és nővédelem

4 418 000

Ifjúság és egészségügy gondozás

160 800

192 100

Fertőző betegségek megelőzése

Járó betegek szakellátása

Ügyeleti ellátás

1 270 000

Könyvtár

417 865

190 500

Közművelődés hagyományőrzés és kulturális értékek gondozása

14 232 160

17 722 850

Nemzetiségi feladatok támogatása

Szabadidő-sport

381 000

Civil szervezetek támogatása

Gyermek étkezés

58 587 910

Munkahelyi étkezés

697 000

Egyházak támogatása

Gyermekjóléti szolgálat

1 099 227

Intézményen kívüli étkezés

772 300

Egyéb szociális és tb. ellátás

279 000

10 177 000

Lakáshoz jutási támogatás

Lakásfenntartással összefüggő támogatás

900 000

adóbevételek

151 000 000

Pénzmaradvány

0

282 150 860

Összesen:

489 229 365

282 150 860

204 970 682

566 409 543

Mindösszesen:

771 380 225

771 380 225

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Önkormányzat jogalkotó tevékenysége

111 640 702

1 715 489

OGY, Önkormányzati választás

Támogatási finanszírozási műveletek

111 640 702

1 336 000

Összesen:

111 640 702

Pénzmaradvány

379 489

Összesen:

111 640 702

1 715 489

111 640 702

1 715 489

Mindösszesen:

113 356 191

113 356 191

Záhonyi Hugóné Óvoda 2024. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként

Feladat

Bevétel

Kiadás

Működési

Felhalmozási

Működési

Felhalmozási

Intézményi étkezés

1 905 000

19 500 000

Óvodai nevelés szakmai feladatai

70 251 864

SNI óvodai nevelés

1 423 800

Nemzetiségi óvodai nevelés

19 072 071

Óvodai nevelés működési feladatai

52 046 850

Támogatási finanszirozási műveletek

156 929 986

3 339 000

Összesen:

158 834 986

162 294 585

0

Pénzmaradvány

120 599

0

Összesen:

158 834 986

3 459 599

162 294 585

0

Mindösszesen:

162 294 585

162 294 585

5. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetési támogatása 2024. évben

e Ft

2023. évi LV. tv. 2. melléklete száma

Jogcím

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

1.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA

86 922

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása (6.663.500 Ft/fő) Elismert hivatali létszám: 7,71 fő

51 144

1.1.1.2.

Település üzemeltetés - Zöldterület -gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (26.000 Ft/hektár)

5 985

1.1.1.3.

Település üzemeltetés - Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 522

1.1.1.4.

Település üzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása

810

1.1.1.5.

Település üzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása

3 997

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/fő * 127 fő)

324

1 1 2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

30

1 1 4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610

1 1 5

Közvilágítás kiegészítő támogatás

1.2.

TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

152 605

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás (172.374 Ft/fő/év) Létszám:109 fő

18 789

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás

12 470

1.2.2.1.

Pedagógusok átlagbér alapú támogatása (8.372.000 Ft/fő/év) Létszám: 9,8 fő

82 046

1.2.3.1.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz

3 390

1.2.4.1.1.

Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus (1.434.000 Ft/fő/év) Létszám: 3 fő

4 302

1.2.5.1.1.

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők bértámogatása (5.268.000 Ft/fő/év) Létszám: 6 fő

31 608

1.3.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

11 077

1.3.1.

2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

11 077

1.4.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

56 123

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás (3.620.000 Ft/fő/év) Létszám: 5,94 fő

21 503

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

34 588

Szünidei étkeztetés támogatása

32

1.5.

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

6 318

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása (2.213 Ft/fő * 2.855 fő)

6 318

Összesen:

313 045

6. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre K 512 e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás

Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány

Szigetcsép Sc Sport Club Egyesület

Szigetcsépi Polgárőr Egyesület

Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub

Egyházi jogi személynek nyújtott támogatás

Tököli Református Missziói Egyházközség

Református Dunamenti Kistérségi Diakónia

Összesen

0

0

0

0

0

0

2024. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre K506 e Ft

Szervezet

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek

Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás

1 099

Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek

Szerb Nemzetiségi Önkormányzat

Német Nemzetiségi Önkormányzat

Összesen

1 099

0

0

0

0

0

7. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként 2024. év

e Ft.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Informatikai eszköz beszerzés

200

egyéb tárgyi eszköz beszerzés

500

Művelődési ház fűtés (kazán beszerzés) korszerűsítés - kiegészítés

395

LEADERER Pályázat - kerékpáros pihenő

19 700

Könyvtári könyv

150

Daköv szivattyú beszerzése

2 894

általános forgalmi adó

6 436

Összesen

30 275

0

0

0

0

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

PH fűtés korszerűsítés

2 000

Tűzoltó szertár felújítás

8 000

Művelődési ház- külső szigetelés

1 560

Művelődési háztető felújítás

12 000

általános forgalmi adó

6 361

Összesen

29 921

0

0

0

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

60 196

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Számítástechnikai eszközök

100

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

550

Beruházás áfa

149

Összesen

799

0

0

0

0

0

Felújítások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Ingatlan felújítás

2 000

0

0

0

0

Felújítás áfa

540

0

0

0

0

Összesen

2 540

0

0

0

0

0

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

3 339

0

0

0

0

0

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

Beruházások

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Tárgyi eszköz beszerzés

552

Informatikai eszköz beszerzés

500

Tárgyi eszköz áfa

284

Mindösszesen (beruházás+felújítás)

1 336

0

0

0

0

0

8. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsép Községi Önkormányzat tartalékainak bemutatása

e. Ft.

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Céltartalék

0

Általános tartalék

210 664

Környezetvédelmi alap

9 148

Összesen

219 812

0

0

0

0

9. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei 2024. évben

e. Ft.

Önkormányzati finanszirozás KIADÁS

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

268 571

Felhalmozási

4 675

Összesen

273 246

0

0

0

0

0

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

111 641

Felhalmozási

1 336

Összesen

112 977

0

0

0

0

0

Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL

Eredeti EI

I. sz. módosítás

II. sz. módosítás

III. sz. módosítás

IV. sz. módosítás

Teljesítés

Működési

156 930

Felhalmozási

3 339

Összesen

160 269

0

0

0

0

0

10. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv 2024.

Szigetcsép Községi Önkormányzat

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

100 381

62 489

37 892

02 hó

61 000

61 000

37 892

03 hó

61 000

61 000

37 892

04 hó

61 000

61 000

37 892

05 hó

61 000

61 000

37 892

06 hó

61 000

61 000

37 892

07 hó

61 000

61 000

37 892

08 hó

61 000

61 000

37 892

09 hó

61 000

61 000

37 892

10 hó

61 000

61 000

37 892

11 hó

61 000

61 000

37 892

12 hó

61 000

98 892

0

összesen:

771 381

771 381

-

Szigetcsép Polgármesteri Hivatal

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

15 455

8 954

6 501

02 hó

8 900

8 900

6 501

03 hó

8 900

8 900

6 501

04 hó

8 900

8 900

6 501

05 hó

8 900

8 900

6 501

06 hó

8 900

8 900

6 501

07 hó

8 900

8 900

6 501

08 hó

8 900

8 900

6 501

09 hó

8 900

8 900

6 501

10 hó

8 900

8 900

6 501

11 hó

8 900

8 900

6 501

12 hó

8 902

15 403

0

összesen:

113 357

113 357

-

Záhonyi Hugóné Óvoda

Bevétel

Kiadás

Záró

01 hó

26 995

12 500

14 495

02 hó

12 300

12 300

14 495

03 hó

12 300

12 300

14 495

04 hó

12 300

12 300

14 495

05 hó

12 300

12 300

14 495

06 hó

12 300

12 300

14 495

07 hó

12 300

12 300

14 495

08 hó

12 300

12 300

14 495

09 hó

12 300

12 300

14 495

10 hó

12 300

12 300

14 495

11 hó

12 300

12 300

14 495

12 hó

12 300

26 795

0

összesen:

162 295

162 295

-

11. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Létszám adatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat

2024. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2024.01.01.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

10

2

0

12

7

2

0

9

7

2

0

9

Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal

2024. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2024.01.01.

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

10

0

0

10

10

0

0

10

10

0

0

10

Záhonyi Hugóné Óvoda

2024. évi létszám adatai

Engedélyezett álláshelyek

Statisztikai állományi létszám

Munkajogi állományi létszám 2024.01.01

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

Teljes munkaidős

Rész munkaidős

Külső mv.

összesen

15

0

0

15

15

0

0

15

18

0

0

18

12. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

2024. évben EU-s forrásból finanszírozott Programok
Önkormányzatunknál 2024. évben folyamatban lévő EU-s finanszírozás nincs.

13. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok adatai 2024.01.01.

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok

2024.01.01.

OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy

24 928 403 db

Egységára kibocsátáskor

2,013773 Ft/db

Tényleges bekerülési értéke

33 565 907 Ft

Piaci érték 2024.01.01.

50 200 145 Ft.

14. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

A köztisztviselőket megillető béren kívüli juttatások
A köztisztviselőket megillető cafetéria keret (nettó) 345.000 Ft fő/év. A képernyő előtti munkavégzéshez szükséges szemüveg költségtérítése 50.000 Ft+áfa/ fő/2 évente. A munkába járás költségeinek térítése saját gépkocsival 30 Ft/km, távolsági járatokra szóló bérlet árának 86 %-a. Kiküldetés költség térítése 15 Ft/km. Anyakönyvvezető ruházati költségtérítése 190.000 Ft/év.

15. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások
Önkormányzatunk 2024. évben nem tervezi közvetett támogatások nyújtását sem helyi adók, sem szolgáltatások díjának elengedésével.

16. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Szigetcsépi Községi Önkormányzat és intézményei 3 éves bevétel-kiadás terve
e. Ft.

2025. év

2026. év

2027. év

Személyi jellegű kiadások

240 000

240 000

240 000

Járulékok

32 000

32 000

32 000

Dologi kiadások

205 000

205 000

205 000

Működési pénzeszköz átadás ÁHB

0

0

0

Működési pénzeszköz átadás ÁHK

0

0

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 400

8 400

8 400

Működési kiadások

485 400

485 400

485 400

Beruházás

13 000

13 000

13 000

Felújítás

1 600

1 600

1 600

Felhalmozási pénzeszköz átadás ÁHB

0

0

0

Felhalmozási kiadás

14 600

14 600

14 600

Összes kiadás

500 000

500 000

500 000

Működési bevételek

20 000

20 000

20 000

Közhatalmi bevétel

160 000

160 000

160 000

Támogatások

320 000

320 000

320 000

Összes bevétel

500 000

500 000

500 000

17. melléklet a 3/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelethez

Hitelfelvétel
Önkormányzatunk 2024. évben hitel felvételét nem tervezi.