Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Hatályos: 2015. 03. 01

Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete

A szociális igazgatás és a szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól


Pusztazámor Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a) pontja, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CXXXIX. törvény 41. § (4), 42. § (1) pontja, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2), 10. § (1), 25. § (3), 26. §, 32. § (3), 33. § (7), 37. §(1) d), 38. § (9), 43/B § (1), 45. §, 46. §, 47. § (4), 50. § (3), 55. § (1) b) és (3), 55/C § (1) a) és (3), 62. § (2), 92. §(1)-(2) bekezdéseiben, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2), 29. § (1)-(3), 131. § (1), 137. § (1) bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 1. §

Általános rendelkezések


(1)A rendelet célja a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Sztv.) felhatalmazása alapján a helyi sajátosságoknak megfelelően meghatározza az önkormányzat által biztosított egyes szociális ellátások formáit, szervezeti kereteit, jogosultsági feltételeit.

(2)A szociális ellátások feltételeinek biztosítását a közösségért vállalt felelősséget a családok támogatását és a családi egység erősítését részesíti előnyben a képviselő-testület a szociális ellátási formák kialakítása során.


 1. §

A rendelet hatálya


(1)A rendelet hatálya kiterjed Pusztazámor község területére, a Pusztazámoron lakóhellyel (lakóhely hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező

a)magyar állampolgárokra

b)bevándoroltakra és letelepedettekre

c)hontalanokra

d)a magyar hatóságok által menekültként vagy oltalmazottként elismert személyekre

(2)A rendelet hatálya kiterjed továbbá az Sztv. 3. § (2) és (3) bekezdésében, a 6. és 7. §-aiban, valamint az e rendeletben külön megjelölt személyekre


 1. §

Eljárási rendelkezések


(1)A rendeletben meghatározott szociális ellátások megállapítására irányuló kérelem a Hivatalban nyújtható be. Az eljárás –indokolt esetben- hivatalból is megindítható.

(2)Az ellátásokra való jogosultság elbírálása érdekében a kérelmező köteles a rendeletben meghatározott igazolásokat benyújtani. A kérelmező köteles az eljárás során szükséges adatokról nyilatkozni és az ezekre vonatkozó bizonyítékokat becsatolni.

(3)A jövedelem számításánál irányadó időszak és az igazolás módja:

a)A munkabér esetén- az évközi jutalom, prémium, 13. havi fizetés és egyéb nem rendszeres kifizetések 1/12-ed részével növelt- a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelem átlagáról szóló munkáltatói igazolás,

b)Rendszeres pénzellátás esetén az azt megállapító határozat és a kérelem benyújtását megelőző havi igazoló szelvény,

c)Vállalkozó esetében az illetékes NAV igazolása a kérelem benyújtását megelőző év személyi jövedelemadó-alapjának 1/12-ed részéről, valamint büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről,

d)Egyéb- rendszeres (pl. ingatlan bérbeadásából származó), vagy nem rendszeres (pl. alkalmi munka) jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozata a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelméről,

e)Tartásdíj esetében- az utolsó három hónap ténylegesen megfizetett tartásdíj összegének átlaga- a szülők közötti egyezség jóváhagyásáról, a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítélet, vagy mindkét szülő és két tanú által aláírt teljes bizonyító erejű magánokirat bemutatása mellett a ténylegesen megfizetett tartásdíj utolsó havi átvételi elismervénye, -postai feladóvevénye,

f)Ösztöndíj esetében a kérelem benyújtását megelőző havi kézhez kapott ösztöndíj összegének igazolása,

g)Amennyiben a nettó jövedelem kiszámításának alapjául vett időszakban az igénylő vagy családja jövedelmében igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető, úgy az elbírálás időpontjában fennálló jövedelmi viszonyokat kell figyelembe venni,

h)A b), c), f), g) pontokban meghatározott jövedelmek esetében igazolásként az adott időszakra vonatkozó bankszámlakivonat is benyújtható.

(4) A kérelmező köteles a szociális körülményeiben, jövedelmi viszonyaiban bekövetkezett változást 15 napon belül bejelenteni.


 1. §


(1)Az eljárás során környezettanulmányt kell készíteni a kérelmező szociális helyzetéről.

(2)Amennyiben a kérelmező által benyújtott jövedelemigazolások nem állnak összhangban a környezettanulmány eredményével, további adatok benyújtására kell felhívni a kérelmezőt (pl. közüzemi számlák).

(3)Nem kell környezettanulmányt készíteni a gyógyszertámogatás megállapítása során, valamint abban az esetben sem, ha a háztartásról egy évnél nem régebbi környezettanulmány áll rendelkezésre.[1]


 1. §


A rendeletben megállapított pénzbeli ellátásokat és támogatásokat a Hivatal pénzügyi irodája postai utalással, banki átutalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, közüzemi gazdasági társasághoz, intézményekhez történő utalással folyósítja.


 1. §

Hatáskör átruházás


(1)A Képviselő-testület az e rendeletben szabályozott I. fokú szociális hatáskörök közül a polgármesterre ruházza át a települési támogatások közül a temetési segély megállapítását és a települési támogatások közül a 8. § (5) bekezdésében szabályozott esetekben az átmeneti segély megállapítását.[2]

(2)A Képviselő-testület a jelen rendeletben szabályozott I. fokú szociális hatáskörök közül a Szociális Bizottságra ruházza át:

a)[3]

b)Az átmeneti segélyként nyújtott települési támogatás megállapítását[4]

c)A gyógyszertámogatás megállapítását,[5]

d)A beiskolázási segély megállapítását,

e)A személyes gondoskodást nyújtó szakosított ellátást igénylő kérelmére, az ellátást nyújtó intézménybe történő beutalásról szóló döntést.

(3)A Képviselő-testület a jelen rendeletben szabályozott I. fokú szociális hatáskörök közül a jegyzőre ruházza át:

a) A gyermekintézményi térítési díj átvállalása mértékének megállapítását

b) Az étkeztetésre való jogosultság megállapítását.

c) Lakásfenntartási támogatás megállapítását[6]

(4)Az (1) és (3) bekezdés tekintetében a II. fokú hatáskört a szociális bizottság előzetes állásfoglalásának figyelembe vételével a Képviselő-testület gyakorolja.


 1. §

Rászorultságtól függő pénzbeli ellátások


(1)A rendelet értelmében a jogosult részére jövedelem kiegészítésére, pótlására az alábbi szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások nyújthatók:

a) települési támogatás,[7]

b)[8]


(2)A települési támogatás lehet:[9]

a) átmeneti segély

b) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

c) temetési segély

d) beiskolázási segély

e) lakásfenntartási támogatás[10]

f) gyógyszertámogatás[11]


Települési támogatás[12]

 1. §

Átmeneti segély


 1. Települési támogatás állapítható meg annak a rászorulónak, akinek saját és a vele egy háztartásban élő személyek egy főre jutó nettó jövedelme az 1. számú mellékletben foglalt jövedelemhatárt nem haladja meg, vagy aki önhibáján kívül olyan váratlan élethelyzetbe került, hogy önerőből, saját és családja létfenntartását átmenetileg biztosítani nem tudja.[13]

(2)Az települési támogatás az alábbi esetekben különösen indokolt:[14]

a)Aki baleset, betörés, családban haláleset, tartós (legalább két hónapot meghaladó) betegség, hosszas vagy gyakori kórházi kezelés, munkanélkülivé válás miatt átmenetileg létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, nyugdíjba vonulást követő időszakra az ellátás folyósításáig,

 1. Ha a segély a kérelmező- neki fel nem róható okból keletkezett- közüzemi díjhátralékának (pl. víz, villany, gáz) rendezéséhez szükséges, és a szolgáltatás kikapcsolásának megelőzését, vagy a szolgáltatás visszakapcsolását szolgálná, vagy olyan pénzintézeti tartozása van, amely a létfenntartását veszélyezteti, ugyanakkor ezek mértéke még nem indokolja az adósságkezelési szolgáltatás igénylését.

(3)Az (1) b) pontban meghatározott esetben a segély összegét közvetlenül a szolgáltatónak, vagy hitelező pénzintézetnek kell utalni, vagy elszámolási kötelezettséget kell előírni.

(4)[15]

(5)Ha a kérelmező krízishelyzetére hivatkozva kéri a segély megállapítását és a segítség nyújtása haladéktalanul szükséges, a segély megállapításáról a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester is dönthet. A polgármester által adható átmeneti segély összege esetenként maximum 10.000,- Ft.

(6)Indokolt esetben az átmeneti segély Erzsébet utalvány, egyéb utalvány formájában és természetben (pl. élelmiszer, ruházat, fűtőanyag, gyógyszer stb.) is nyújtható.


9. §

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás


 1. Települési támogatásban részesíthető továbbá, aki önmaga vagy családja létfenntartásáról, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, vagy a gyermek súlyos betegsége, kórházi ápolása esetén, igazolt gyógyszerköltség, vagy a gyermek hátrányos helyzete - miatt anyagi segítségre szorul.[16]

(2)A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásnál a törvényes képviselő utólagos elszámolási kötelezettsége is előírható. Amennyiben a törvényes képviselő e kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, az elszámolási kötelezettségére előírt határidő lejártát követő 6 hónapon belül rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban nem részesíthető.

(3)Indokolt esetben a támogatás Erzsébet utalvány, egyéb utalvány formájában és természetben (pl. élelmiszer, ruházat, gyógyszer stb.) is nyújtható.


10. §

Temetési segély[17]


(1)A polgármester települési támogatást nyújthat annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy köteles volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját és családja létfenntartását veszélyezteti, feltéve, ha a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az 1. sz. mellékletben meghatározott összeget.

(2)A temetésre adott települési támogatás legkisebb összege a helyben szokásos temetés költségének 10%-a, amit a rendelet függeléke tartalmaz.

(3)A temetési költségekre települési támogatást a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni.

(4)A temetési költségekre kért települési támogatás iránti kérelemhez mellékelni kell a temetés költségeiről a segélyt kérő vagy egy háztartásban élő családtagja nevére kiállított számlák eredeti példányát.


11. §

Beiskolázási segély


 1. Az önkormányzat az általános és középiskolai tanévkezdéskor a családokat terhelő kiadások csökkentése céljából beiskolázási segélyt nyújthat azon gyermekes családok részére, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 1. számú mellékletben meghatározott összeget.
 2. A beiskolázási segély legmagasabb összege gyermekenként legfeljebb 6.000 Ft.
 3. A beiskolázási segély megállapítható:
 1. kérelemre,
 2. hivatalból,
 3. oktatási intézmény jelzésére.

(4)A kérelmet a feltételek fennállása esetén a szülő (törvényes képviselő) terjesztheti elő a szükséges jövedelemigazolásokkal és iskolalátogatási igazolásokkal együtt minden év szeptember 30.-ig.


12. §[18]

Lakásfenntartási támogatás


(1) Lakásfenntartási támogatás nyújtható azoknak a rászorulóknak, akik Pusztazámor község területén lakóhellyel rendelkeznek. A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott vagy lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.


(2) A lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. 


(3) Helyi lakásfenntartási támogatás önálló ellátásként azoknak a rászorulóknak nyújtható, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 1. sz mellékletben foglalt jövedelemhatárt    


(4) A helyi lakásfenntartási támogatás megállapításánál figyelembe vehető költségek:

 • lakbér vagy albérleti díj
 • lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete
 • szennyvízkezelés díja,
 • szemétszállítás költségei
 • villanyáram, ivóvíz, gázfogyasztás díja,
 • tüzelőanyag költségei


(5) A villanyáram, az ivóvíz és a gázfogyasztás igazolása a kérelem benyújtását megelőző év közüzemi számláinak benyújtásával, de ha ez nem lehetséges, akkor legalább a kérelem benyújtását közvetlenül megelőző négy évszak egy-egy hónapjára vonatkozó közüzemi számlák benyújtásával történhet, melynek alapján az átlagos havi költség megállapítható. Átalányfizetés esetén az éves elszámoló számla csatolása is elegendő.


(6) A helyi lakásfenntartási támogatást 6-12 hónapra lehet megállapítani.

a) Amennyiben a fűtési szezonban a fűtési költségek miatt megnövekedett kiadásokra tekintettel nyújtotta be kérelmét, úgy egy fűtési szezonra lehet megállapítani. A fűtési szezon: október 15-től április 15-ig szól.

b) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem egy naptári évben legfeljebb kétszer nyújtható be.


(7) A helyi lakásfenntartási támogatás havi összege 2.500 Ft. Ha a (4) bekezdésben felsorolt kiadások összege meghaladja az egy főre számított jövedelem 30%-át, akkor a támogatás havi összege 3.500 Ft. Ha a kérelmező a támogatást felhalmozódott közműdíj hátralékának kiegyenlítésére kéri, akkor a támogatást közvetlenül a szolgáltató részére kell folyósítani.


(8) Nem állapítható meg a támogatás, továbbá a támogatás folyósítását a változás hónapjának utolsó napjával, meg kell szüntetni:


      a)  lakóhely-változtatás esetén 

            b)  a támogatás időtartama alatt jövedelmi viszonyaiban oly mértékű változás

                 következik be, mely alapján nem jogosult a támogatásra.


 (9) A lakásfenntartási támogatás megállapításáról a jegyző dönt.

Természetben nyújtott ellátások

13. §[19]

Gyógyszertámogatás


(1)A szociálisan rászorult kérelmező gyógyszertámogatásban részesíthető, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának elismert költsége meghaladja:

a)a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem 20 %-át, egyedül élő esetén a 15 %-át.

b)70 éves életkort betöltött kérelmező esetén 10 %-át.

(2)Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően gyógyszertámogatásban részesíthető a kérelmező, ha a havi rendszeres gyógyító ellátásának elismert költsége nem éri el az (1) bekezdésben meghatározott mértéket, de eléri a nyugdíjminimum 25 %-át.

(3)Különösen indokolt a gyógyszertámogatás, ha a kérelmező az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott feltételeknek megfelel és a közös háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetén 200 %-át.

(4)az ellátás havi összege legalább 1000 Ft/hó, legfeljebb 5000 Ft/hó lehet

(5)az ellátás legalább három és legfeljebb 12 hónapra állapítható meg

(6)a gyógyszertámogatás annak állapítható meg, aki az orvos által kiállított javaslat szerint legalább 3 hónapon keresztül gyógyszeres kezelésben részesül

(7)a gyógyszertámogatásra vonatkozó orvosi javaslatot a jelen rendelet 1. sz. mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani


14. §

Gyermekintézményi térítési díj átvállalása


(1)Az önkormányzat a gyermekintézmények térítési díjának átvállalását rendelheti el a szülő kérelmére, amennyiben azt a család szociális helyzete indokolja.

(2)Ha a családban az egy főre jutó havi nettó jövedelmének összege nem haladja meg:

a)az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 130 %-át, a térítési díj 50 %-a kedvezményként biztosítandó a két vagy több gyermeket nevelő szülő részére,

b)az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegének 150 %-át, úgy a térítési díj 70 %-a kedvezményként biztosítandó a gyermekét egyedül nevelő szülő esetében.

(3)Az átvállalás mértékéről szóló döntés a jegyző hatáskörébe tartozik.

(4)  A szeptembertől induló új tanévre vonatkozó és nyári hónapokban benyújtott kérelem esetén az új tanév első napjától a következő év június 30. napjáig kerül megállapításra a támogatás.

(5) A tanévkezdést követően benyújtott kérelmek esetén a kérelem benyújtását követő hónap első napjától a következő év június 30. napjáig kerül megállapításra a támogatás.


15. §[20]


Személyes gondoskodást nyújtó ellátások


16. §

Az ellátások formái


(1)Az önkormányzat a szociális alapellátásokat a szerződés útján kijelölt szerv által biztosítja. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat.

1.Pusztazámor község területén biztosított szociális alapellátási formák:

a)étkeztetés

b)házi segítségnyújtás

c)családsegítés

d)jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

e)támogató szolgáltatás

2. Intézményi ellátások:

a)nappali ellátás

b)átmeneti elhelyezés (éjjeli menedékhely)

3. Gyermekjóléti alapellátások:

a)gyermekjóléti szolgáltatás

b)gyermekek napközbeni ellátása –iskolai napközi, - óvoda

(2) Az önkormányzat a szociális alapszolgáltatásokat

a)az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, családsegítés, támogató szolgáltatás, nappali ellátás (idősek) tekintetében az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központja

b)Fogyatékosok nappali ellátása tekintetében az Esély Szociális Társulás,

c)Az intézményi ellátásokat ellátási szerződés

útján biztosítja

(3) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központja útján biztosítja.

17. §

Ellátás igénybevételének módja


(1)A szociális ellátások és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások igénybevételére a Sztv. 93-94/D. §-aiban, a Gyvt. 31-32. §-aiban, valamint az e rendeletben szabályozottak az irányadóak. A jelen rendelet 16. § (1) 3. pontjában meghatározott ellátások közül önkéntesen igénybe vehető ellátás, az igénylő, illetve törvényes képviselője (továbbiakban együtt: kérelmező) kérelmére történik. Cselekvőképtelen személy kérelmét a törvényes képviselője, korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő beleegyezésével a kérelmező önállóan terjesztheti elő.

(2)A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelemről az intézményvezető dönt. Az Önkormányzat által ellátási szerződés keretében biztosított szolgáltatások esetén, a fenntartó intézményi elhelyezésre irányuló döntése ellen a közléstől számított nyolc napon belül az Önkormányzathoz lehet fordulni. A kérelemről a Szociális Bizottság határozattal dönt.

(3)Az intézményvezető köteles a kért ellátást biztosítani, amennyiben a rászorultság feltételei fennállnak.

(4)Az intézmény vezetője külön eljárás nélkül biztosíthatja az ellátást, ha a kérelmező életét vagy testi épségét veszélyeztető élethelyzetbe kerül.

(5)A személyes gondoskodást nyújtó ellátások iránti kérelmet- a családsegítés, a hajléktalan személyek nappali ellátása, a hajléktalanok éjjeli menedékhelye, továbbá  a gyermekek napközbeni ellátása és a gyermekjóléti szolgáltatás kivételével- a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozatban felsorolt jövedelmekről szóló igazolást, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és támogató szolgáltatás esetében a szociális rászorultságot igazoló iratokat.

(6)Ha a díjfizetésre kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, úgy az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzathoz fordulhat.

(7)A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásoknál e rendelet szabályain túl a Szociális Bizottság jogosult méltányosság gyakorlására az alábbi esetekben:

a)az intézménybe történő felvétel,

b)az intézményvezető által meghatározott személyi térítési díj mérséklése, elengedése,

c)az intézményi ellátással kapcsolatos fellebbezések.

(8)A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások iránti kérelmet az illetékes intézmény vezetőjénél kell benyújtani szóban, vagy írásban.  

(9)Az ellátások igénylésénél csatolni kell a kérelem benyújtását megelőző havi rendszeres jövedelmet tanúsító igazolást.

(10)A fogyatékosok nappali intézményében történő elhelyezéskor a (4) bekezdésben foglaltakon kívül a háziorvos (kezelőorvos) szakvéleményét is csatolni kell.

(11)Jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésénél az Sztv. 17. § alapján kell eljárni.18. §

Az ellátások megszüntetésének esetei


(1)A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni:

a)a jogosult törvényes képviselőjének kérelme alapján,

b)az intézmény házirendjének súlyos megsértése esetén,

c)a rászorultság megszűnése esetén,

d)abban az esetben, ha a gondozott az ellátást 3 hónapig bejelentés nélkül nem veszi igénybe,

e)a jogosult halála esetén.

(2)Az ellátás megszűnésének időpontjaként az utolsó ellátásban töltött napot kell figyelembe venni.


19. §

Szociális alapszolgáltatás


(1)Az alapszolgáltatások működtetésének célja a szociálisan rászoruló személyek saját lakókörnyezetben történő ellátásának biztosítása. Az Önkormányzat a szociális ellátásokat az e rendelet 2. §-a alapján biztosítja. Az időskorúak alap- és nappali ellátását az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosítja.


(2)A Gondozási Központ feladatai:

a)Ellátja Pusztazámor község területén az időskorúak részére a 16. § (2) a) és b) pontja szerinti alapszolgáltatásokat.

b)Az Intézmény erre szerződött szolgáltató útján biztosítja az étkeztetést, ezen belül legalább napi egyszer meleg étkezés igénybevételét a szociálisan rászorultaknak, akik azt önmaguk, vagy eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

c)Szervezi a házi segítségnyújtást, amellyel biztosítja a jogosult önálló életvitelének lakásában történő fenntartását, a gondozás módját, formáját és gyakoriságát. Az intézményvezető a jogosult egészségi állapota valamint a háziorvos javaslatának figyelembevételével az egyéni szükségleteknek megfelelően határozza meg a gondozási szükségletet.

d)Megszervezi az ellátási területen jelentkező gondozási igények felmérését.

e)Elősegíti a különböző állami, önkormányzati és civil szervezetek közötti együttműködést, összehangolja az egyén érdekében végzett gondozási feladatokat.

 1. A nappali ellátást biztosító intézmény telephelye: Sóskút, Fő u. 3. Az időskorúak nappali ellátása étkezés igénybe vétele nélkül térítésmentes. Az intézményen kívüli programokra térítési díj kérhető.


(3)Idősek nappali ellátásának keretében biztosítja:

a)napközbeni tartózkodást

b)társas kapcsolatok lehetőségét

c)az alapvető higiéniai szükségletek kielégítését

d)biztosítja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak, valamint a 18. életévüket betöltött, saját otthonukban élő egészségkárosult személyek napközbeni gondozását.


(4)Szociálisan rászorultnak kell tekinteni az

a)életkora,

b)egészségi állapota,

c)fogyatékossága,

d)pszichiátriai betegsége,

e)szenvedélybetegsége, vagy

f)hajléktalansága

miatt rászoruló személyt.


(5)Életkora miatt rászoruló az a személy, aki 65. életévét betöltötte.


(6)A 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendeletben foglaltak szerint egyszerűsített előgondozást kell végezni

a)a házi segítségnyújtást,

b)a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,

c)személyi segítő szolgáltatás esetén a támogató szolgáltatást,

d)a fogyatékosok nappali ellátását,

e)a demens személyek számára nyújtott nappali ellátást

megelőzően.

20. §

Étkeztetés


(1) Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri   meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

      (2) A Képviselő-testület az étkeztetésre való jogosultság megállapítására vonatozó hatáskörét

      (amennyiben az igénylő vitatja az intézményvezető döntését) a jegyzőre ruházza át.

(3) Az étkeztetést az intézmény vásárolt szolgáltatásként biztosítja. Amennyiben a szolgáltató időszakosan nem üzemel, az igénybevevők részére az intézmény más szolgáltató közreműködésével meleg ételt, vagy élelmiszercsomagot biztosít.


21. §

Családsegítés


(1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(2) A családsegítés körében nyújtott szolgáltatások térítésmentesek.


22. §

Házi segítségnyújtás


(1)Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást.

(2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell

a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését,

b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést,

c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

(3) Az intézményvezető, ennek hiányában a jegyző által felkért szakértő, a gondozási szükségletet jogszabályban meghatározottak szerint megvizsgálja és megállapítja a napi gondozási szükséglet mértékét.

(4) A házi segítségnyújtás keretében nem kell fizetni térítési díjat az ellátott lakásán történő segítő beszélgetésért, mentális segítségnyújtásért.

23. §

Hajléktalan ellátás


A hajléktalan személyeknek nyújtott szociális alapszolgáltatásokat, valamint az éjjeli menedékhely működtetését az önkormányzat ellátási szerződés alapján biztosítja.


24. §

Támogató Szolgálat


(1)A támogató szolgálat célja a fogyatékos személyek önrendelkezésén alapuló önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

(2)A támogató szolgálat személyi térítési díjkedvezmény feltételeit, mértékét és a szállítás díját Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelete tartalmazza.


25. §

Fogyatékosok nappali intézménye (Fejlesztő Napközi)


(1)A fogyatékosok nappali intézménye a 3. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, vagy autista személyek részére biztosít ellátást. Az ellátást az Önkormányzat az Esély Szociális Társulás útján biztosítja. Az ellátás keretében nyújtott szolgáltatások:

a)a napközbeni tartózkodás,

b)a társas kapcsolatok lehetősége,

c)az alapvető higiéniai szükségletek kielégítése.

(2)Fogyatékosok intézményébe az ellátottakat véglegesen csak 3 hónap próbaidő után lehet felvenni.

(3)A fogyatékosok intézményében legalább napi háromszori étkezést kell biztosítani.


26. §

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


(1)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézményvezetőnél kell benyújtani.

(2)Egészségi állapot miatti rászorultságot orvosi igazolással kell igazolni.

(3) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult

a) az egyedül élő 65 év feletti személy,

b) az egyedül élő súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy

c) a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását,

és családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az 1. sz. mellékletben meghatározott összeget. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociálisan rászorultak esetén térítésmentes.


27. §

Nappali ellátás


(1) A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.


(2) A nyitvatartási rendet az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, a közösségi együttélés szabályait a Házirend tartalmazza.

(3) Az idősek nappali ellátása térítésmentesen vehető igénybe.


28. §

A gyermekek védelmének rendszere


     A gyermekek védelmét a képviselő-testület a következő pénzbeli, természetbeni és személyes 

     gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja:

a)Pénzbeli és természetbeni ellátások:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

- óvodáztatási támogatás

b) Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

- gyermekjóléti szolgálat

- gyermekek napközbeni ellátásaSzemélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

29. §

Általános szabályok


(1)Az e rendeletben meghatározott pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi ellátások iránti támogatási kérelmet a szülő, vagy törvényes képviselő a Hivatalban terjesztheti elő.

(2)A gyermekjóléti alapellátásoknak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének a családban történő nevelésnek elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzéséhez.


30. §

A gyermekjóléti szolgálat


(1)A gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében végzett tevékenység, melyet a Gyvt. 39.-40. § (1), (2) bekezdései alapján az Önkormányzat az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekvédelmi Központja által és a Központtal kapcsolatban lévő, a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó egyéb intézményekkel és szervezetekkel való együttműködés keretében látja el.

(2)A gyermekjóléti szolgáltatás feladata:

a)a gyermek családban történő nevelésének elősegítése,

b)a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése,

c)felkérésre környezettanulmány készítése,

d)családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének segítése,

e)hatósági eljárásban segítség, különböző az alapellátások keretében nyújtott szolgáltatások biztosításával,

f)együttműködik a gyermekek érdekében a jelzőrendszerben dolgozó szakemberekkel

g)szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsadás.

(3)A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése céljából észlelő és jelzőrendszert működtet, valamint együttműködik a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó intézményekkel és szervezetekkel, valamint szakmai segítséget nyújt a nevelési- oktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi tevékenység ellátásához.

(4)A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.


31. §

Gyermekek napközbeni ellátása


(1)Gyermekek napközbeni ellátása a gyermek korától függően a nevelési-oktatási intézményekben szervezett óvodai és iskolai ellátás keretében valósul meg.

(2)Az önkormányzat az óvodás korú gyermekek és oktatási intézmények tanulói részére gyermekétkeztetést biztosít.32. §

Térítési díjak


(1)A szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak nappali ellátása, támogató szolgáltatás intézményi és személyi térítési díjait Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendeletében meghatározott részét köteles fizetni. A térítési díj fennmaradó részét az önkormányzat egyenlíti ki.

(2)A személyi térítési díjat, illetve a szolgáltatási díját minden hónap 10-ig kell befizetni.

(3)A személyi térítési díj nem haladhatja meg az igénybevevő rendszeres havi jövedelmének étkeztetés esetén a 30 %-át, házi segítségnyújtás esetén 25 %-át, mindkét szolgáltatás igénybevétele esetén a 30 %-át.

(4)A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgáltatást igénybevevő szociálisan nem rászorult ellátottak esetében az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg.

(5)Az Intézményvezető a mindenkori térítési díjakról, illetve azok változásairól írásos értesítést küld az ellátott, illetve törvényes képviselője részére.33. §

Záró rendelkezések


(1)A rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)Jelen rendelet hatálybalépésének napján hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 3/2008. (VI.17.) rendelet, a felnőtt és gyermek személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatásokról szóló 5/2008.(VI.17.) rendelet, valamint a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás helyi szabályairól szóló 4/2008.(VI.17.) rendelet.  

dr. Újházi Miklós                                                      Pátrovics Benedek

                             jegyző                                                                 polgármesterA rendeletet a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 10-i ülésén fogadta el.  Kihirdetve 2013. december   19.–én.                                                                                              dr. Újházi Miklós

                                                                                                       jegyző
1.sz. melléklet a 13/2013. (XII.19.) rendelethezA jogosultság megállapításánál figyelembe vehető egy főre jutó havi nettó jövedelem mértéke:


1./[21]      Lakásfenntartási támogatás:

            Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-a, azon családok, 

            háztartások esetében, melynek minden tagja betöltötte a 70. életévét 300%-a, 


2./        Átmeneti segély:

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-a, egyedül élők esetében 200 %-a.3./        Beiskolázási segély:

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a.4./        Temetési segély

Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a, egyedül élők esetében 300 %-a. sz. melléklet a 13/2013.(XII.19.) rendelethez[22]

Háziorvosi igazolás

I. A kérelmező személyes adatai

Neve: ...................................................................................................................................................................

Születési neve: ...................................................................................................................................................

Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................

Lakóhely: ..............................................................................................................................................................

Tartózkodási hely: ..............................................................................................................................................

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ............................................................................................................

II. A társadalombiztosítás által támogatott, tartósan alkalmazott gyógyító ellátási szükségletre vonatkozó adatok

 1. Havi rendszerességgel rendelt gyógyszerek:
 2. Igazolom, hogy a gyógyszeres kezelés legalább három hónapig szükséges. Igen   Nem***

A betegség BNO kódja

ATC kód

TTT kód

Gyógy-
szer megnevezése

Gyógy-
szer-
forma

Ható-
anyag meg-
neve-
zése

A ható-
anyag napi mennyi-
sége

Napi adagolás

Gyógy-
szer rende-
lésére vonat-
kozó
jelzés*

Szak-
orvos pecsét-
száma**

Megjegyzés

**

* Ebben a rovatban a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti jelzést kell feltüntetni.

Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a gyógyszert csak szakorvos rendelheti vagy a javaslatot a szakorvos tette.

*** A megfelelő aláhúzandó.

A táblázatban valamennyi, a kérelmező által szedett, tb-támogatásba befogadott gyógyszert fel kell tüntetni.

A „Megjegyzés” rovatban kell jelezni, - ha a hatóanyagnak megfelelő készítmény rendelése indikációhoz kötött kiemelt vagy emelt támogatással történik, vagy - a hatóanyag valamely formájával vagy bármely összetevővel szemben esetleg fennálló érzékenységet.

2. Gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából havonta rendszeresen rendelt gyógyító ellátások.


Szükséges eszköz, illetve kezelés


A betegség
BNO kódja

ISO kód/GYF 
szolgáltatás kód

Formája, megnevezése

Rendelésének, ill. alkalmazásának gyakorisága 
(havi mennyisége)

Szakorvos pecsétszáma******** Ezt a rovatot akkor kell kitölteni, ha a javaslatot a szakorvos tette.
III. Háziorvosra (intézményi orvosra) vonatkozó adatok, a háziorvos nyilatkozata

A háziorvos neve: ...................................................................................................................................................

Személy-specifikus orvosi bélyegzőjének száma: .............................................................................................

Ágazati azonosító: ..................................................................................................................................................

ÁNTSZ engedély száma: ......................................................................................................................................

Rendelő/munkahely neve, címe: ........................................................................................................................

Telefonszáma: ..........................................................................................................................................................

Kijelentem, hogy az igazolásban feltüntetett gyógyító ellátásra vonatkozó szükséglet kizárólag a gyógyszertámogatást igénylő személy orvosi dokumentációjában igazolt kezelése alapján került megállapításra.

Gyógyszertár igazolása*****:

Az orvos által javasolt gyógyszerek havi költsége összesen………………………………………..

Dátum: ...................................

P. H.

.....................................................

aláírás

Dátum: ...................................

P. H.

………............................................

háziorvos aláírása

*****A gyógyszertámogatást igénylő által választott gyógyszertár igazolása.[1]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[2]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[3]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan 2015. március 1.-től

[4]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[5]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[6]

Beillesztette a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[7]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[8]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan 2015. március 1.-től

[9]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[10]

Beillesztette a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[11]

Beillesztette a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[12]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[13]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[14]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[15]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan 2015. március 1.-től

[16]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[17]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[18]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[19]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[20]

Hatályon kívül helyezte a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatálytalan 2015. március 1.-től

[21]

Módosította a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2015. március 1.-től

[22]

Beillesztette a 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2015. március 1-től.