Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2022. 01. 01

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (XI. 16.) önkormányzati rendelete

A helyi iparűzési adóról

2022.01.01.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, 6. §-ában, 39/C. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az Alaptörvény 32. cikk h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adóköteles a Rétközberencs Község illetékességi területén végezett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

(2) Az adó alanya a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. § (2) bekezdésében rögzített vállalkozó és vagyon.

(3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a Htv. 36. §-ában meghatározott tevékenység.

2. Az adó mértéke

2. § Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalapjának 1,8 %-a.

3. Mentesség

3. § Az önkormányzat adómentességet állapít meg annak a vállalkozó háziorvosnak és védőnőnek, akinek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 15/2016. (XI.9.) önkormányzati rendelete.