Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásról

Hatályos: 2021. 11. 15 09:14- 2022. 03. 30

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tüzelőanyag juttatásról

2021.11.15.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §(1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § E rendelet célja, hogy az önkormányzat által – Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímén - biztosított szociális célú tüzelőanyag támogatás igénybevételének helyi szabályait megállapítsa, rendelkezzen az ellátás mértékéről, a jogosultság feltételeiről, és annak jogszerű felhasználás ellenőrzéséről.

2. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a településen bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szociális rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges fűtőanyag biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatást nyújt 958 q összmennyiség erejéig.

3. § (1) Szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető az a személy, aki nyilatkozata alapján:

a) települési lakhatási támogatásban részesül, vagy

b) aktív korúak ellátásában részesül, vagy

c) időskorúak járadékában részesül, vagy

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (a továbbiakban: Gyvt.) szabályozottak szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

e) a 60. életévét 2021. december 31. napjáig betölti, feltéve, hogy

ea) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át,

eb) egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 650 %-át.

(2) A támogatás akkor biztosítható, ha a lakásban széntüzelésre alkalmas fűtőberendezés van.

(3) A háztartás és a jövedelem meghatározásánál a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

4. § (1) A támogatás iránti kérelmeket 2021. november 15. napjától 2021. december 15. napjáig lehet benyújtani, a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon a Szabolcsveresmarti Közös Önkormányzati Hivatal Rétközberencsi Kirendeltségén (a továbbiakban: Kirendeltség)

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.

(3) A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy

a) a lakásban széntüzelésre alkalmas fűtőberendezés van,

b) a kérelmező a 2. §. (1) bekezdés a)-c) pontjában foglaltak szerinti támogatások valamelyikében részesül vagy a Gyvt. szerint hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy

c) nyilatkozatot, a 2. § (1) bekezdés e) pontja szerint a 60. életév betöltéséről.

(4) A kérelemhez csatolni kell a 2. § (3) bekezdésben foglaltak alapján a háztartás tagjainak jövedelemigazolását.

(5) A kérelem benyújtásakor a kérelmezőnek a 3. § (3) bekezdés b) és c) pontja alapján tett nyilatkozatához a jogosultságot igazoló iratokat nem kell becsatolnia, mivel a jogosultság a Kirendeltség által vezetett nyilvántartások valamint a járási hivatal megkeresése által kerül igazolásra.

5. § (1) A kérelmek elbírálására a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a polgármester jogosult.

(2) A kérelem elbírálásnál előnyben részesül:

a) az aki a Szoctv. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) az a család, amely a Gyvt.-ben szabályozott hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

(3) Azonos lakcímmel rendelkező több kérelmező esetén, csak egy kérelmező részére lehet a támogatást megállapítani.

(4) Az üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben senki nem él a támogatás nem kérhető.

(5) Háztartásonként legfeljebb 10 q szén biztosítható, amely támogatás kizárólag természetben nyújtható.

(6) A szociális célú szénben részesülőtől ellenszolgáltatás nem kérhető.

(7) A barnakőszén átvételét a jogosult a 2. melléklet szerinti átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(8) A Képviselő-testület a rendelet mellékletében leírt adatok valódiságát környezettanulmány készítésével ellenőrizheti.

(9) Amennyiben a jogosult a rendelet alapján a részére támogatásként nyújtott barnakőszenet tovább értékesíti, köteles a támogatás áfával és a kiszállítás költségeivel növelt pénzegyenértékének megfizetésére.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, hatályát veszti 2022. március 31. napján.

1. melléklet

KÉRELEM
szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására

I.
A kérelmező adatai

Családi neve és utóneve(i):

Születési családi neve utóneve(i):

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

A lakóhelyéül szolgáló ingatlan használatának jogcíme:

tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, haszonélvező, használó, családtag, egyéb:_____________________

Elérhetősége:

@e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező háztartásában élők személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma

III.
A kérelmező és a vele közös háztartásában élő személyek havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:


A háztartásban az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: _______________Ft


IV. Nyilatkozatok


1. Nyilatkozom, hogy lakásomban széntüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem:

igen – nem 1

2. Nyilatkozom, hogy a támogatás iránti kérelem benyújtásának időpontjában: 2
- lakhatási támogatásra jogosultságom fennáll,
- aktív korúak ellátására való jogosultságom fennáll,
- időskorúak járadékára való jogosultságom fennáll,
- háztartásomban a Gyvt. szerinti hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek, vagy
- 2021. december 31. napjáig a 60. életévemet betöltöm/betöltöttem,
- és a háztartásomban a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg (az öregségi nyugdíjminimum 600%-át) a nettó 171 000 Ft-ot,
- egyszemélyes háztartásomban a kérelem benyújtását megelőző hónapban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg (az öregségi nyugdíjminimum 650%-át) a nettó 185 250 Ft-ot.

3. Egyéb nyilatkozatok
- Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat környezettanulmány készítésével ellenőrizheti a kérelemben leírtak adatok valódiságát.
- Az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.

Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


A kérelmező aláírása

2. melléklet

Átvételi elismervény
A támogatásban részesült neve: ……………………………………………………………..
A támogatásban részesült címe: 4525 Rétközberencs, ………………………................
- Elismerem, hogy Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásról szóló …../2021.(XI….) önkormányzati rendelete alapján természetbeni juttatásként megállapított mennyiségű barnakőszenet az alulírott napon átvettem.
- Kijelentem, hogy a szociális célú támogatásként kapott barnakőszenet saját célra használom fel.
- Tudomásul veszem, hogy azt tovább nem értékesíthetem, ezért teljes felelősséggel tartozom.
Rétközberencs, 2022. (év)…………………….(hónap)……(nap)
.....................................................................
A jogosult aláírása
.....................................................................
Az átadó aláírása
1

A megfelelő válasz aláhúzandó vagy bekarikázandó.

2

Ezek közül egy vagylagos feltétel megjelölése elegendő.