Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.12.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § - ában meghatározottakat figyelembe véve a következőket rendeli el:

1. § Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 298 483 697 forintban,

b) költségvetési kiadási főösszegét 298 483 697 forintban,

c) költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.

2. § A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított óvoda kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. mellékletszerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait – mérlegszerűen – 5. mellékletszerinti részletezettségben állapítja meg.

7. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait a 6. melléklet szerint határozza meg.

8. § A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A Képviselő-testület a saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához 8. melléklet tartalmazza.

10. § A Képviselő-testület felújítási céljait a 9. melléklet szerint határozza meg.

11. § A Képviselő-testület fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 forintban állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének esteit a következők szerint engedélyezi:

a) ellátottak pénzbeli juttatásai,

b) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

c) szolgáltatási kiadások 200 000 forint összeghatárig,

d) egyéb dologi kiadások 200 000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 300 000 forint összeghatárig,

f) községi rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti.

14. § Az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét 10%-ban állapítja meg.

15. § A Képviselő-testület:

a) az általános tartalék összegét 500 000 forintban, az évközi többletigények fedezetére,

b) a céltartalék összegét 500 000 forintban az elmaradt bevételek pótlására hagyja jóvá.

16. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

1. melléklet

1

A

B

C

D

2

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

3

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

140 659 114

4

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

17 355 700

Kötelező

5

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 944 200

6

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 680 000

7

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

8

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

2 131 500

9

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

10

1.1.6.

11

1.2.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)

52 920 530

Kötelező

12

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

45 510 530

13

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

7 410 000

14

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

67 804 884

Kötelező

15

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

26 419 000

16

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

17 515 886

17

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

13 285 476

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

5 442 222

18

13.5.

Falu vagy tanyagondnoki szolgáltatás

5 142 300

19

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 578 000

Kötelező

20

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 578 000

21

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

22

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

23

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

24 850 000

Kötelező

24

2.1.

Iparűzési adó (B34)

24 600 000

25

2.2.

Kommunláis adó (B34)

150 000

26

2.3.

Gépjárműadó (B354)

27

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

100 000

28

3.

Működési bevételek (B4)

9 894 000

Kötelező

29

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

7194000

30

3.2.

Egyéb saját bevétel

2 700 000

31

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

32

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

33

4.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

46 153 581

Kötelező

34

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

35

4.2.

Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett

38 653 581

36

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

7 500 000

37

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

38

5.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131)

76 927 002

Kötelező

39

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

76 927 002

40

5.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

41

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

Kötelező

42

6.1.

Felhalmozási célú hitel

43

6.2.

Felhalmozási célú átvett non profit szervezettől

44

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

45

6.4.

Áfa visszatérülés

46

6.5.

EU önerő alap támogatása

47

7.

Bevétel összesen

298 483 697

Kötelező

2. melléklet

1

A

B

C

2

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

3

1.

Működési kiadás

kötelező

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)

67 318 514

kötelező

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

10 218 896

kötelező

6

1.3.

Dologi kiadások (K3)

47 310 823

kötelező

7

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

30 837 064

kötelező

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

4 330 000

nem kötelező

9

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

kötelező

10

1.7.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

11

1.8.

Céltartalék

500 000

kötelező

1.9.

Általános tartalék

500 000

kötelező

12

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

89 164 114

kötelező

13

2.

Felhalmozási kiadás

48 304 286

kötelező

14

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

39 804 286

kötelező

15

2.2.

Felújítások (K7)

8 500 000

kötelező

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

kötelező

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

298 483 697

3. melléklet

1

A

B

C

D

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2022. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

3

1.

1.1.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

Kötelező

4

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

45 510 530

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

7 410 000

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

36 243 584

1.1.4

Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)

7 194 060

5

2.

Nem kötelező

6

7

3.

Bevételek összesen

96 358 174

4. melléklet

1

A

B

C

2

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2022. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

adatok forintban

kötelező feladat/nem kötelező feladat

3

1.

Működési kiadás

89 219 240

kötelező

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

42 265 368

Személyi juttatások (K1)-konyha

13 560 000

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 494 488

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 450 800

6

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

6 211 062

7

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

27 376 456

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

9

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

10

1.7.

11

1.8.

Céltartalék

12

1.9.

Általános tartalék

13

2.

Felhalmozási kiadás

0

14

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

0

15

2.2.

Felújítás (K7)

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

96 358 174

5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

sor-szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

140 659 114

Személyi juttatások

67 318 514

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 218 896

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

47 310 823

4.

Közhatalmi bevételek

24 850 000

Ellátottak pénzbeli jutttatásai

30 837 064

5.

Működési bevételek

9 894 000

Egyéb működési célú kiadások

4 330 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

46 153 581

Tartalélkok

1 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felújtási célú kiadások

48 304 286

8.

Irányítószervi támogatás

89 164 114

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)

221 556 695

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)

298 483 697

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

76 927 002

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

19.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.)

21.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

76 927 002

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.)

0

22.

Bevételek összesen (10.+21.)

298 483 697

Kiadások összesen (10.+21.)

298 483 697

23.

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

24.

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

6. melléklet

Az Önkormányzat fejlesztési céljai

forintban

A

B

C

D

E

F

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=B+C+D+E)

2022

2023

2024

2025

1

Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)

39 804 286

0

0

0

39 804 286

1.1.

Hivatalfelújás (MFP-ÖTIK/2021)

21 358 662

21 358 662

1.2.

Közetrületi játszótér (MFP-OKJF/2021.)

4 999 389

4 999 389

1.3.

Tanyagondnoki busz beszerzése (MFP-TFB/2021.)

13 446 235

13 446 235

1.4.

2

Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség

8 500 000

8 500 000

2.1.

Hivatalfelújtás (plusz)

8 000 000

8 000 000

2.2.

Park felújítás

500 000

500 000

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

48 304 286

0

0

0

48 304 286

7. melléklet

Rétközberencs Község Önkormányzata engedélyezett létszám kimutatása

sorszám

Kormányzati funkció száma

Megnevezése

Engedélyezett létszám (fő)

1.

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

2.

013320

Köztemető-fenntartás és működtetés

3.

066020

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

3

4.

082044

Könyvtári szolgáltatások

2

5.

047031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1

6.

091140

Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai

10

7.

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

8.

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1

9.

Összesen:

29

10.

11.

Közfoglalkoztatottak becsült létszáma:

28

8. melléklet

Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcímek

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

24 750 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

100 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

24 850 000

9. melléklet

A

B

E

F

Felújítás megnevezése

Hivatalfelújítás (plusz forrás)

Park felújtás

Felújítás összesen

1

Bevételek (források):

2

Saját erő

3

- saját erőből központi támogatás

4

EU-s forrás

5

Társfinanszírozás

6

Önerő

8 000 000

500 000

8 500 000

7

Egyéb forrás

8

Bevételek (források) összesen:

8 000 000

500 000

8 500 000

9

Kiadások, költségek:

10

Fordított ÁFA

11

Beruházások, beszerzések

8 000 000

500 000

8 500 000

12

Hiteltörlesztés

13

Egyéb költségek

14

Kiadások összesen:

8 000 000

500 000

8 500 000

10. melléklet

A

B

C

F

G

H

I

J

Fejlesztés megnevezése

Hivatalfelújítás (plusz forrás)

Közfoglalkoztatás keretén belül megvalósuló beruházási-felhalmozási kiadás

Park felújtása

Hivatalfelújtás (MFP-ÖTIK/2021)

Közterületi játszótér éptése (MFP-OKJF/2021)

Tanyagondnoki busz beszerzése (MFP-TFB/2021.)

Fejlesztés összesen

Bevételek (források):

1

Saját erő

2

- EU Önerő Alap

3

EU-s forrás

4

Társfinanszírozás

5

Önerő

8 000 000

1 057 677

500 000

6

Egyéb forrás

3 917 323

21 358 662

4 999 389

13 446 235

43 721 609

7

Bevételek (források) összesen:

8 000 000

4 975 000

500 000

21 358 662

4 999 389

13 446 235

53 279 286

8

Kiadások, költségek

9

Fordított ÁFA

10

Beruházások, beszerzések

8 000 000

3 917 323

500 000

21 358 662

4 999 389

13 446 235

52 221 609

11

Hiteltörlesztés

12

Egyéb költségek (áfa)

1 057 677

13

Kiadások összesen:

8 000 000

4 975 000

500 000

21 258 662

4 999 389

13 446 235

53 179 286