Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2022. 06. 01

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2022.06.01.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Rétközberencs Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata egyetértésével- a következőket rendeli el:

1. § (1) Rétközberencs Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a helyi adottságok és szükségletek figyelembevételével, a közművelődés körébe tartozó kötelezően ellátandó feladatkörében közművelődési alapszolgáltatásként:

a) elősegíti a művelődő közösségek létrejöttét,

b) helyszínt biztosít a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára,

c) törekszik a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztésére,

d) biztosítja a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeit.

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység érdekében önként vállalt feladatkörében:

a) elősegíti a lakosság közérdekű információkhoz jutását,

b) közművelődési rendezvényeket, bemutatókat szervez,

c) gondozza a helyi művelődési szokásokat,

d) a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez közösségi színteret biztosít.

2. § (1) Az önkormányzat közösségi színtérnek a 4525 Rétközberencs, Fő út 33. alatt található Önkormányzati Hivatal dísztermét biztosítja.

(2) A képviselő-testület biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közösségei megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a színtér szolgáltatásait, ennek érdekében meghatározza és jóváhagyja a közösségi színtér használati szabályzatát.

(3) Az önkormányzat, mint fenntartó biztosítja a közösségi színtér működésének személyi és tárgyi feltételeit.

3. § (1) Az önkormányzat a települési könyvtári ellátást a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár könyvtárszolgáltatásainak igénybevételével teljesíti, amelynek keretében az önkormányzat könyvtáriszolgáltató helyet működtet.

(2) A könyvtári szolgáltató hely: 4525 Rétközberencs, Fő út 22. szám alatti könyvtára.

(3) A képviselő-testület a települési könyvtár feladatait, a szolgáltatás igénybevételét és a működésének módját könyvtárhasználati szabályzatban határozza meg.

4. § Az önkormányzat a közművelődési feladatai ellátása során együttműködik

a) a közművelődési feladatokat is ellátó civil szervezetekkel, intézményekkel,

b) az egyházakkal,

c) a településen és a környéken működő közoktatási intézményekkel és

d) a közművelődési tevékenységet segítő vállalkozókkal.

5. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel és a települési könyvtárral kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint saját költségvetése részeként biztosítja:

a) központi közművelődési normatív támogatás,

b) saját bevételei, valamint

c) pályázati úton elnyert támogatás terhére.

(2) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát térítésmentesen biztosítja

a) az önkormányzat szervezésében megvalósuló rendezvények,

b) b) a nem vállalkozáson alapuló, önszerveződő civil csoportok vállalt közösségi céljuk megvalósítása érdekében szervezett rendezvényei,

c) egészségügyi intézmények ingyenes lakossági szűréseicéljára.

(3) Az önkormányzat a közösségi színtér kulturális célú használatát költségtérítés ellenében biztosítja

a) üzleti célú vállalkozás, termékbemutató és

b) a helyi lakosok magáncélú rendezvényei

céljára.

6. § (1) Az önkormányzat az éves költségvetési rendeletében – pénzügyi lehetőségei szerint – elkülönített keretet állapíthat meg a tárgyévben rendezendő ünnepségek és helyi rendezvények céljára.

(2) Azönkormányzat a rendelet 1. §-ában meghatározott közművelődési feladatok ellátása érdekében pénzügyi támogatásban részesítheti a közművelődési célú tevékenységet folytató civil szervezeteket az éves költségvetési rendeletében biztosított források terhére. E támogatás nem veszélyeztetheti az önkormányzati feladatok megvalósítását.

7. § (1) Ez a rendelet 2022. június 1-jén lép hatályba.

(2) Ezen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 3/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelete.