Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 31- 2022. 06. 01

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

2022.05.31.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok módosításáról szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével – az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat]

„a) költségvetési bevételi főösszegét 351 796 718 forintban,
b) költségvetési kiadási főösszegét 351 796 718 forintban,
c) költségvetési egyenlegét hiány és pénzmaradvány nélkül állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 1. függeléke helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 2. függeléke helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 3. függeléke helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 4. függeléke helyébe a 14. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba, és 2022. június 2-án hatályát veszti.

1. melléklet

1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülnítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételeit

1

A

B

C

D

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat”

3

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

136 984 909

140 621 512

4

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

16 457 740

16 527 340

5

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 822 840

3 822 840

6

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 560 000

2 560 000

7

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

8

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

1 974 900

2 044 500

9

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

8 000 000

10

I.1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

11

1.2.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)

49 120 600

49 549 500

12

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

42 789 600

43 413 300

13

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 331 000

6 136 200

14

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

68 854 649

68 854 649

15

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

30 894 000

30 894 000

16

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

20 996 969

18 431 306

17

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 877 920

11 858 400

18

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

4 085 760

4 767 480

19

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 551 920

2 594 256

20

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 551 920

2 594 256

21

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

5 322 940

22

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

676 290

23

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

15 526 000

31 698 024

24

2.1.

Iparűzési adó (B34)

14 936 000

31 069 691

25

2.2.

Kommunláis adó (B34)

500 000

510 775

26

2.3.

Gépjárműadó (B354)

0

0

27

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

90 000

117 558

28

3.

Működési bevételek (B4)

3 000 000

2 242 473

29

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

30

3.2.

Egyéb saját bevétel

3 000 000

2 242 473

31

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

32

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

33

4.

Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről

51 739 939

65 228 947

34

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

35

4.2.

Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett

38 653 462

52 913 464

36

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

7 251 600

7 409 768

37

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz(forráshiány csökkentésére pályázat REIKI, stb)

5 834 877

4 905 715

38

5.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (B8131),finansz bev.

32 357 425

38 101 018

39

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

32 357 425

32 767 425

40

5.2.

áÁllamháztartáson belüli megelőlegezés

0

5 333 593

41

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

66 710 684

42

6.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

16 786 000

43

6.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

49 924 684

44

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

0

0

45

6.4.

Áfa visszatérülés

46

6.5.

EU önerő alap támogatása

47

7.

Bevétel összesen

239 608 273

344 602 658

48

2. melléklet

2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülntve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai

1

A

B

C

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

1.

Működési kiadás

231 974 740

255 230 179

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)

60 998 958

78 721 654

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 118 441

8 004 820

6

1.3.

Dologi kiadások (K3)

38 684 152

43 446 082

7

1.4.

Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4)

33 461 940

33 461 940

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

3 630 000

509 600

9

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)

0

0

10

1.7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 479 397

11

1.8.

Céltartalék

500 000

500 000

1.9.

Általános tartalék

500 000

500 000

12

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

87 081 249

84 606 686

13

2.

Felhalmozási kiadás

7 633 533

89 372 479

14

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

6 133 533

23 082 624

15

2.2.

Felújítások (K7)

1 500 000

66 289 855

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

239 608 273

344 602 658

3. melléklet

3. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha) 2021. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

1

A

B

C

D

2

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

1.

1.1.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

4

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

42 789 600

43 413 300

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 331 000

6 136 200

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

37 960 649

35 057 186

1.1.4

Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)

5 776 900

7 194 060

5

2.

6

7

3.

Bevételek összesen

92 858 149

91 800 746

4. melléklet

4. melléklet
Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2021. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai

1

A

B

C

2

i

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

3

1.

Működési kiadás

92 858 148

91 800 746

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

35 782 782

35 697 662

Személyi juttatások (K1)-konyha

11 282 400

11 561 233

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 546 335

5 569 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 437 408

1 437 000

6

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

6 331 000

6 136 200

7

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

32 478 224

31 399 651

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

9

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

10

1.7.

11

1.8.

Céltartalék

12

1.9.

Általános tartalék

13

2.

Felhalmozási kiadás

0

0

14

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

0

0

15

2.2.

Felújítás (K7)

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

92 858 149

92 858 149

5. melléklet

5. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

sor-szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

összeg

Megnevezés

összeg

A

B

C

D

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

205 850 459

Személyi juttatások

125 980 549

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 010 820

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

80 981 933

4.

Közhatalmi bevételek

31 698 024

Ellátottak pénzbeli jutttatásai

33 461 940

5.

Működési bevételek

9 436 533

Egyéb működési célú kiadások

509 600

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

Tartalélkok

1 000 000

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2+….+9)

246 985 016

Költségvetési kiadások összesen (1.+2+….+9)

256 944 842

11.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

12.

Költségvetési maradvány igénybevétele

10 105 630

Likviditási célú hitelek törlesztése

13.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

14.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

15.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

16.

Hiány külső finanszírozásának bevételei

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

17.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

18.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

19.

Váltóbevételek

Váltókiadások

20.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

5 333 593

Megelőlegezések visszafizetése (állami tám.)

5 479 397

21.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (11.+16.+19.+20.)

15 439 223

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (11.+…+20.)

5 479 397

22.

Bevételek összesen (10.+21.)

262 424 239

Kiadások összesen (10.+21.)

262 424 239

23.

Költségvetési hiány

0

Költségvetési többlet

0

24.

Tárgyévi hiány

0

Tárgyévi többlet

0

6. melléklet

6. melléklet
Az Önkormányzat fejlesztési céljai

forintban

A

B

C

D

E

F

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=B+C+D+E)

2021

2022

2023

2024

1

Előző években keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (1.1+..1.3)

0

0

0

0

0

2

Tárgyévben keletkezett fizetési kötelezettség

Orvosi eszköz beszerzése

1 892 400

0

0

0

1 892 400

Polgármesteri hivatal felújítása

8 638 398

21 358 662

29 997 060

Út felújítás

19 506 795

19 506 795

Toyota személygépkocsi előleg

1 500 000

1 500 000

Műtrágya szóró

133 350

133 350

Tanya-és falugondnoki busz beszerzése

14 946 235

14 946 235

Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

4 999 389

4 999 389

Ford Transit kisteherautó platós

2 984 500

0

2 984 500

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

34 655 443

41 304 286

0

0

75 959 729

7. melléklet

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021.(II.24.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

(7.melléklet az 1/2021.(II.24.) rendelethez

Kormányzati funkció száma

Megnevezése

Engedélyezett létszám (fő))

6.

091140

Óvoda nevelés, ellátás működtetési feladatai

10

8. melléklet

8. melléklet
Rétközberencs Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám

Bevételi jogcímek

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

31 069 691

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

117 558

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

31 187 249

9. melléklet

9. melléklet
A önkormányzat 2021. évi felújításai

Felújítás megnevezése

Út felújítás

Polgármesteri Hivatal ( Fő utca 33.sz.)felújítása

Felújítás összesen

1

Bevételek (források):

2

Saját erő

3

- saját erőből központi támogatás

4

EU-s forrás

5

Társfinanszírozás

6

Önerő

7

Egyéb forrás

19 506 795

29 997 060

49 503 855

8

Bevételek (források) összesen:

19 506 795

29 997 060

49 503 855

9

Kiadások, költségek:

10

Fordított ÁFA

11

Beruházások, beszerzések

19 506 795

8 638 398

28 145 193

12

Hiteltörlesztés

13

Egyéb költségek

14

Kiadások összesen:

19 506 795

8 638 398

28 145 193

10. melléklet

10. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi fejlesztései

Fejlesztés megnevezése

Orvosi eszköz beszerzése

Közfoglalkoztatás kereén belül megvalósuló felhalmozási( cement,sóder) kiadás

Polgármesteri hivatal felújítása

Műtrágya szóró

Ford Transit kisteherautó platós

Óvodai játszóudvar és közterületi játszóter fejlesztése

Tanya és falugondnoki busz beszerzése

Út felújítás

Fejlesztés összesen

Bevételek (források):

1

Saját erő

2

- EU Önerő Alap

3

EU-s forrás

4

Társfinanszírozás

5

Önerő

6

Egyéb forrás

1 892 400

3 732 085

29 997 060

133 350

2 984 500

4 999 389

14 946 235

19 506 795

78 191 814

7

Bevételek (források) összesen:

1 892 400

3 732 085

29 997 060

133 350

2 984 500

4 999 389

14 946 235

19 506 795

78 191 814

8

Kiadások, költségek

9

Fordított ÁFA

10

Beruházások, beszerzések

1 892 400

3 732 085

8 638 398

133 350

2 984 500

19 506 795

36 887 528

11

Hiteltörlesztés

12

Egyéb költségek

13

Kiadások összesen:

1 892 400

3 732 085

8 638 398

133 350

2 984 500

19 506 795

36 887 528

11. melléklet

1. függelék
Költségvetési mérleg Bevételek

A

B

Eredeti

Módosított

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021

2021

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 457 740

16 527 340

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

49 120 600

49 549 500

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

68 854 649

69 951 186

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 551 920

2 594 256

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 322 940

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

676 290

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

136 984 909

140 621 512

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

51 739 939

65 228 947

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

188 724 848

205 850 459

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

500 000

510 775

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 936 000

31 069 691

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

90 000

117 558

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

15 526 000

31 698 024

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 776 900

7 194 060

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

3 000 000

2 242 473

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

8 776 900

9 436 533

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

66 710 684

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

66 710 684

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

213 027 748

313 695 700

60

Államháztartáson belüli megelőle

megelőlegezés

0

5 333 593

61

Pénzmaradvány

B8131

32 357 425

32 767 425

62

Költségvetési bevételek mindösszesen:

245 385 173

351 796 718

12. melléklet

2. függelék
Költségvetési mérleg Kiadások

forintban

A

B

Eredeti

Módosított

Rovat megnevezés

Rovat
száma

2021

2021

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

96 757 800

114 674 209

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 388 520

1 388 520

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

718 020

718 020

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

98 864 340

116 780 749

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 199 800

9 199 800

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 199 800

9 199 800

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

108 064 140

125 980 549

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 102 184

15 010 820

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 066 767

3 066 767

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

35 573 460

35 573 460

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

38 640 227

38 640 227

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

214 080

214 080

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

676 620

676 620

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

890 700

890 700

28

Közüzemi díjak

K331

9 518 410

9 518 410

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 800 000

2 800 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 170 000

2 170 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 000 000

8 488 557

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

19 488 410

22 976 967

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

12 408 943

12 408 943

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 065 096

1 065 096

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000 000

5 000 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

18 474 039

18 474 039

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

77 493 376

80 981 933

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33 461 940

33 461 940

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

33 461 940

33 461 940

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

3 630 000

509 600

66

Tartalékok

K512

1 000 000

1 000 000

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

4 630 000

1 509 600

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

70

egyéb beruházási kiadás-közfoglalkoztatás

K63

3 149 600

3 732 085

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 983 933

19 350 539

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

6 133 533

23 082 624

76

Ingatlanok felújítása

K71

1 500 000

66 289 855

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

1 500 000

66 289 855

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

90

Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz.

K9

0

5 479 397

91

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

245 385 173

351 796 718

92

Költségvetési kiadások mindösszesen

245 385 173

351 796 718

13. melléklet

3. függelék
Rétközberencs Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

EfT

Előirányzat-felhasználási ütemterv

14. melléklet a 2022. (V. .) önkormányzati rendelethez

Költségvetésti bevételek

Előiányzat összesen

2021. évi várható bevételekés kiadások havi forgalma

I.hó

II.hó

III.hó

IV.hó

V.hó

VI.hó

VII.hó

VIII.hó

IX.hó

X.hó

XI.hó

XII.hó

Összesen

I. Intézményi működési bevétel

Eredti ei

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

731

8777

Módosít.ei

786

786

786

786

786

786

786

786

786

786

786

786

9437

II.Önk. sajátos működési bevétel

Eredti ei

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

1294

15526

Módosít.ei

2642

2642

2642

2642

2642

2642

2642

2642

2642

2642

2642

2642

31698

III.Állami támogatás

Eredti ei

15727

15727

15727

15727

15727

15727

15727

15727

15727

15727

15727

15727

188 725

Módosít.ei

17154

17154

17154

17154

17154

17154

17154

17154

17154

17154

17154

17154

205850

IV:Műk.célú pe átvétel áht. Belülről

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Felhalmozási bevétel

Eredti ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Módosít.ei

5559

5559

5559

5559

5559

5559

5559

5559

5559

5559

5559

5559

66711

Előző évi maradvány válalkozási maradvány

Eredeti ei.

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

2 696

32 357

Módostíott ei.

2731

2731

2731

2731

2731

2731

2731

2731

2731

2731

2731

2731

32367

Finanszírozási bevétel

Eredti ei

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bevételek összesen

Eredti ei

49320

49320

49320

49320

49320

49320

49320

49320

49320

49320

49320

49320

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

351 797

I. Személyi juttatások

Eredti ei

9005

9005

9005

9005

9005

9005

9005

9005

9005

9005

9005

9005

108064

Módosít.ei

10498

10498

10498

10498

10498

10498

10498

10498

10498

10498

10498

10498

125981

II. Munkaad terh járulékok

Eredti ei

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

1175

14102

Módosít.ei

1251

1251

1251

1251

1251

1251

1251

1251

1251

1251

1251

1251

15011

III. Dologi kiadások

Eredti ei

6458

6458

6458

6458

6458

6458

6458

6458

6458

6458

6458

6458

77493

Módosít.ei

6748

6748

6748

6748

6748

6748

6748

6748

6748

6748

6748

6748

80982

IV.Működ.célú pe átad.

Eredti ei

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

303

3630

Módosít.ei

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

126

1510

V.Társ-i és szociál juttatások

Eredti ei

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

33462

Módosít.ei

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

2789

33462

VI.Felhalmozási kiadások

Eredti ei

636

636

636

636

636

636

636

636

636

636

636

636

7634

Módosít.ei

7448

7448

7448

7448

7448

7448

7448

7448

7448

7448

7448

7448

89372

VII.Belf.finansz.kiadások

Eredti ei

0

0

0

0

0

1000

0

0

5479

6479

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

Eredti ei

49226

49226

49226

49226

49226

50226

49226

49226

49226

49226

49226

54705

351797

Módosít.ei

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0”

14. melléklet

4. függelék
Kimutatás a 2021. évi céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge( EREDETI)

Támogatás összge( MÓDOSÍTOTT)

1

Rétközberencs sport tevékenységek támogatása

működés

3 000 000

0

2

Polgárőr Egyesület

működés

500 000

100 000

3

Mentőszolgálat

működés

100 000

50 000

4

TIT Jurányi Centrum

működés

30 000

30 000

5

Városi Alapellátás

működés

0

279 600

6

Medicopter Alapítvány

működés

0

50 000”