Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.31.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. § Rétközberencs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) költségvetési bevételi főösszegét 351 796 718 forintban

b) költségvetési kiadási főösszegét 274 869 716 forintban

c) költségvetési pénzmaradványát 76 927 002forintban állapítja meg.

2. § Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 1. melléklet és a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 3. melléklet és 4. melléklet továbbá, az 5. melléklet és 6. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

4. § Az önkormányzat a könyvviteli mérlegét az 7. melléklet szerint állapítja meg.

5. § Az önkormányzat vagyonát a 8. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6. § Az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását a 9. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

7. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt bevételei

1

A

B

C

D

E

2

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

Az önkormányzat működési támogatásai (B11)

136 984 909

140 621 512

140 621 512

4

1.1.

A helyi önkormányzatok működési támogatása

16 457 740

16 527 340

16 527 340

5

1.1.1.

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

3 822 840

3 822 840

3 822 840

6

1.1.2.

Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 560 000

2 560 000

2 560 000

7

1.1.3.

Köztemető fenntartásának támogatása

100 000

100 000

100 000

8

1.1.4.

Közutak fenntartásának támogatása

1 974 900

2 044 500

2 044 500

9

1.1.5.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 000 000

8 000 000

8 000 000

10

I.1.6

Polgármesteri illetmény támogatása

0

0

0

11

1.2.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása- irányítószervi bevétel (B112)

49 120 600

49 549 500

49 549 500

12

1.2.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

42 789 600

43 413 300

43 413 300

13

1.2.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 331 000

6 136 200

6 136 200

14

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása (B113)

68 854 649

65 951 186

65 951 186

15

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

30 894 000

30 894 000

30 894 000

16

1.3.2.

Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

20 996 969

18 431 306

18 431 306

17

1.3.3.

A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

12 877 920

11 858 400

11 858 400

18

1.3.4.

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

4 085 760

4 767 480

4 767 480

19

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 551 920

2 594 256

2 594 256

20

1.4.1.

Könyvtári közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

2 551 920

2 594 256

2 594 256

21

1.5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

5 322 940

5 322 940

22

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

0

676 290

676 290

23

2.

Közhatalmi bevételek (B3)

15 526 000

31 698 024

31 698 024

24

2.1.

Iparűzési adó (B34)

14 936 000

31 069 691

31 069 691

25

2.2.

Kommunláis adó (B34)

500 000

510 775

510 775

26

2.3.

Gépjárműadó (B354)

0

0

0

27

2.4.

Egyéb közhatalami bevétel (bírság, pótlék)

90 000

0

0

28

3.

Működési bevételek (B4)

3 000 000

2 242 473

2 242 473

29

3.1.

Egyéb sajátos bevételek

30

3.2.

Egyéb saját bevétel

3 000 000

2 242 473

2 242 473

31

3.3.

Működési áfa bevételek, visszatérülések

32

3.4.

Működési hozam és kamatbevételek

33

4.

Működési célú átvett pénzeszközök -Államháztartáson belülről

51 739 939

65 228 947

65 228 947

34

4.1.

Működési célú bevétel államháztart. belülről rendkívüli

35

4.2.

Működési célú központi kvt.-i szervtől, elkülönített alaptól átvett

38 653 462

52 913 464

52 913 464

36

4.3.

Működési célú TB-i alapból átvett

7 251 600

7 409 768

7 409 768

37

4.4.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

5 834 877

4 905 715

4 905 715

38

5.

Finanszírozási bevételek

32 357 425

38 101 018

38 101 018

39

5.1.

Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele

32 357 425

32 767 425

32 767 425

40

5.2.

Államházatrtáson belüli megelőlegezés

0

5 333 593

5 333 593

41

6.

Felhalmozási bevételek (B5)

0

66 710 684

66 710 684

42

6.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0

16 786 000

16 786 000

43

6.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

49 924 684

49 924 684

44

6.3.

Felhalmozási célú kapott juttatások

0

0

0

45

6.4.

Áfa visszatérülés

46

6.5.

EU önerő alap támogatása

47

7.

Bevétel összesen

249 886 758

344 602 658

344 602 658

48

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai

1

A

B

C

D

2

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

Működési kiadás

231 974 740

255 230 179

232 575 213

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)

60 998 958

78 721 654

78 721 654

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 118 441

8 004 820

8 004 820

6

1.3.

Dologi kiadások (K3)

38 684 152

43 446 082

26 228 632

7

1.4.

Ellátottak pénzbeli jutttatásai (K4)

33 461 940

33 461 940

30 900 982

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

3 630 000

509 600

509 600

9

1.6.

Működési célú pénzeszköz átadás (társulásokhoz hozzájárulás stb.)

0

0

0

10

1.7.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

5 479 397

5 479 397

11

1.8.

Céltartalék

500 000

500 000

0

1.9.

Általános tartalék

500 000

500 000

0

12

1.10.

Irányítószervi támogatás(K915)

87 081 249

84 606 686

82 730 128

13

2.

Felhalmozási kiadás

7 633 533

89 372 479

34 655 443

14

2.1.

Intézményi beruházások (K6)

6 133 533

23 082 624

6 510 250

15

2.2.

Felújítások (K7)

1 500 000

66 289 855

28 145 193

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

18

4

Kiadások összesen

239 608 273

344 602 658

267 230 656

3. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda, konyha)2021. évi költségvetési bevételei előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forrásból megvalósuló projekt kiadásai

1

A

B

C

D

E

2

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

1.1.

Önkormányztaok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Irányítószervi bevétel)

4

1.1.1.

Óvodapedagógusok és az óp. Nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása

42 789 600

43 413 300

43 413 300

5

1.1.2.

Óvodaműködtetési támogatás

6 331 000

6 136 200

6 136 200

6

1.1.3

Gyermekétkeztetés támogatása bevétel

37 960 649

35 057 186

33 180 628

7

1.1.4

Szolgáltatás nyájtása (Étkezésbevétele)

5 776 900

7 194 060

7 194 060

8

Bevételek összesen

92 858 149

91 800 746

89 924 188

4. melléklet

Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv (óvoda)2021. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerint elkülönítve az EU-s forásból megvalósuló projekt kiadásai

1

A

B

C

D

2

Eredeti

Módosított

Teljesítés

3

1.

Működési kiadás

92 858 148

91 800 746

89 924 188

4

1.1.

Személyi juttatások (K1)-óvoda

35 782 782

35 697 662

35 697 662

Személyi juttatások (K1)-konyha

11 282 400

11 561 233

11 561 233

5

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-óvoda

5 546 335

5 569 000

5 569 000

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)-konyha

1 437 408

1 437 000

1 437 000

6

1.3.

Dologi kiadások-óvoda (K3)

6 331 000

6 136 200

6 136 200

7

1.4.

Dologi kiadások-konyha (K3)

32 478 224

31 399 651

29 523 093

8

1.5.

Működési célú pénzeszköz átadás (K915)

9

1.6.

Működési célú rövid hiteltörlesztés (K911)

10

1.7.

11

1.8.

Céltartalék

12

1.9.

Általános tartalék

13

2.

Felhalmozási kiadás

0

0

0

14

2.1.

Intézményi beruházás (K6)

0

0

0

15

2.2.

Felújítás (K7)

16

2.3.

Egyéb felhalmozási célú kiadás (K8)

17

2.4.

Felhalmozási célú intézményfinanszírozás (K9)

18

3.

Kiadások összesen

92 858 149

91 800 746

89 924 188

5. melléklet

Költségvetési bevételek Mérlege

A

B

Eredeti

Módosított

Teljesítés

forintban

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

2021

2021

2021

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

16 457 740

16 527 340

16 527 340

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

49 120 600

49 549 500

49 549 500

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

68 854 649

69 951 186

69 951 186

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 551 920

2 594 256

2 594 256

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

5 322 940

5 322 940

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

676 290

676 290

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

136 984 909

140 621 512

140 621 512

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

51 739 939

65 228 947

65 228 947

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

188 724 848

205 850 459

205 850 459

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

500 000

510 775

510 775

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 936 000

31 069 691

31 069 691

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

90 000

117 558

117 558

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

15 526 000

31 698 024

31 698 024

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 776 900

7 194 060

7 194 060

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43

Egyéb működési bevételek

B410

3 000 000

2 242 473

2 242 473

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

8 776 900

9 436 533

9 436 533

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

0

66 710 684

66 710 684

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

66 710 684

66 710 684

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

213 027 748

313 695 700

313 695 700

60

Államháztartási megelőlegezés

0

5 333 593

5 333 593

61

Pénzmaradvány

B8131

32 357 425

32 767 425

32 767 425

62

Költségvetési bevételek mindösszesen:

245 385 173

351 796 718

351 796 718

6. melléklet

Költségvetési kiadások mérleg

forintban

A

B

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Rovat megnevezés

Rovat
száma

2021

2021

2021

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

96 757 800

114 674 209

114 674 209

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

1 388 250

1 388 250

1 388 250

07

Béren kívüli juttatások

K1107

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

718 020

718 020

718 020

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

98 864 340

116 780 749

116 780 749

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 199 800

9 199 800

9 199 800

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

9 199 800

9 199 800

9 199 800

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

108 064 140

125 980 549

125 980 549

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

14 102 184

15 010 820

15 010 820

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 066 767

3 066 767

1 756 660

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 557 460

35 573 460

29 778 175

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

38 640 227

38 640 227

31 534 835

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

214 080

214 080

148 580

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

676 620

676 620

417 560

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

890 700

890 700

566 140

28

Közüzemi díjak

K331

9 518 410

9 518 410

9 145 562

29

Vásárolt élelmezés

K332

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

2 800 000

2 800 000

690 300

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 170 000

2 170 000

1 920 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

5 000 000

8 488 557

4 954 600

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

19 488 410

22 976 967

16 710 462

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 986 410

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

12 408 943

12 408 943

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 065 096

1 065 096

1 310 561

43

Egyéb dologi kiadások

K355

5 000 000

5 000 000

3 047 432

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

18 474 039

18 474 039

9 344 403

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

77 493 376

80 981 933

58 155 840

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

33 461 940

33 461 940

30 900 982

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

33 461 940

33 461 940

30 900 982

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

3 630 000

509 600

509 600

66

Tartalékok

K512

1 000 000

1 000 000

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

4 630 000

1 509 600

509 600

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

70

egyéb beruházási kiadás-közfoglalkoztatás

K63

3 732 085

3 732 085

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 983 933

19 350 539

6 510 250

72

Részesedések beszerzése

K65

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

6 133 533

23 082 624

10 242 335

76

Ingatlanok felújítása

K71

1 500 000

66 289 855

28 145 193

77

Informatikai eszközök felújítása

K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

1 500 000

66 289 855

28 145 193

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

87

Lakástámogatás

K87

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

0

0

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

0

0

0

90

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

K9

0

5 479 397

5 479 397

91

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

245 385 173

351 796 718

274 424 716

92

Költségvetési kiadások mindösszesen

245 385 173

351 796 718

274 424 716

7. melléklet

A 2021. év kölnyvviteli mérlege

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

1

2

3

4

01

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0

0

02

A/I/2 Szellemi termékek

3 816 702

3 692 660

03

A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 816 702

3 692 660

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

96 118 830

92 994 968

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

19 210 451

17 625 589

07

A/II/3 Tenyészállatok

0

0

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

224 934 361

168 669 686

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

344 080 344

279 290 243

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

0

0

12

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

0

0

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

0

0

14

A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban

0

0

15

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

0

0

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

0

0

17

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)

0

0

18

A/III/2a - ebből: államkötvények

0

0

19

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

20

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0

0

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

0

0

22

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

0

0

23

A/IV/1a - ebből: immateriális javak

0

0

24

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

0

0

25

A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

0

0

26

A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

0

0

27

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

0

0

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

344 080 344

282 982 903

29

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

30

B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek

0

0

31

B/I/3 Egyéb készletek

0

0

32

B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek

0

0

33

B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok

0

0

34

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

35

B/II/1 Nem tartós részesedések

0

0

36

B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2e)

0

0

37

B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek

0

0

38

B/II/2b - ebből: kincstárjegyek

0

0

39

B/II/2c - ebből: államkötvények

0

0

40

B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

0

0

41

B/II/2e - ebből: befektetési jegyek

0

0

42

B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)

0

0

43

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

44

C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek

0

0

45

C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek

0

0

46

C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2)

0

0

47

C/II/1 Forintpénztár

769 085

557 580

48

C/II/2 Valutapénztár

0

0

49

C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök

0

0

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

769 085

557 580

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

32 042 340

76 369 422

52

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

32 042 340

76 369 422

54

C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák

0

0

55

C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák

0

0

56

C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2)

0

0

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

32 811 425

76 927 002

58

D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)

0

0

59

D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

60

D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)

0

0

61

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

62

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

0

0

63

D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

64

D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

65

D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

66

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

67

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

68

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

70

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

72

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

73

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

74

D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

75

D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

76

D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

77

D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

78

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

79

D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)

0

0

80

D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

81

D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

82

D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

83

D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

84

D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

85

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

0

0

86

D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

87

D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

88

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

89

D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)

0

0

90

D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

91

D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

92

D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

93

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g)

0

0

94

D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

95

D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

96

D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére

0

0

97

D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

98

D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

99

D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

100

D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

102

D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)

0

0

103

D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

104

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)

0

0

105

D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

106

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

0

0

107

D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra

0

0

108

D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra

0

0

109

D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra

0

0

110

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

111

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

0

0

112

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

113

D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i)

0

0

114

D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

115

D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

116

D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra

0

0

117

D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

0

0

118

D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére

0

0

119

D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre

0

0

120

D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire

0

0

121

D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre

0

0

122

D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

123

D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e)

0

0

124

D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére

0

0

125

D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére

0

0

126

D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére

0

0

127

D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére

0

0

128

D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre

0

0

129

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)

0

0

130

D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

131

D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

132

D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

133

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)

0

0

134

D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

135

D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

0

0

136

D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

137

D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c)

4 659 400

0

138

D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

139

D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire

0

0

140

D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből

0

0

141

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

4 659 400

0

142

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

0

0

143

D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek

0

0

144

D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek

0

0

145

D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek

0

0

146

D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek

0

0

147

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

0

0

148

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

0

0

149

D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

150

D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása

0

0

151

D/III/4 Forgótőke elszámolása

470 000

505 000

152

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

0

0

153

D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

154

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

155

D/III/8 Gazdasági társaság alapítása, jegyzett tőkéjének emelése esetén a társaságnak ténylegesen átadott eszközök

0

0

156

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

0

0

157

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

0

0

158

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

0

0

159

E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása

0

0

160

E/II Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

0

0

161

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

0

0

162

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

163

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

0

0

164

F/3 Halasztott ráfordítások

0

0

165

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

0

0

166

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

382 021 169

360 414 905

167

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

160 967 226

160 967 226

168

G/II Nemzeti vagyon változásai

0

0

169

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

35 516 300

35 516 300

170

G/IV Felhalmozott eredmény

194 074 341

110 053 509

171

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

172

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-23 204 745

43 603 676

173

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

367 353 122

350 140 711

174

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

175

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

176

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

177

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

178

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

179

H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

180

H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

181

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

182

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

183

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

184

H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

185

H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

186

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

187

H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

188

H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

189

H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

190

H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

191

H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

192

H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

193

H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

0

0

194

H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

195

H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

196

H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

197

H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

198

H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

199

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

200

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

201

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

202

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

203

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

204

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

205

H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

206

H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

207

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

208

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

209

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

210

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

211

H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak

0

0

212

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9i)

5 479 397

5 333 593

213

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0

0

214

H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására

0

0

215

H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására

0

0

216

H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására

0

0

217

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira

0

0

218

H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására

0

0

219

H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

0

0

220

H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek

0

0

221

H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra

0

0

222

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 479 397

5 333 593

223

H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)

0

0

224

H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban

0

0

225

H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban

0

0

226

H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek

0

0

227

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

228

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

229

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

230

H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása

0

0

231

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

232

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

233

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0

0

234

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

235

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

236

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

0

0

237

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

5 479 397

5 333 593

238

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

239

J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása

0

0

240

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

9 188 650

4 940 601

241

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

0

0

242

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

9 188 650

4 940 601

243

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

382 021 169

360 414 905

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi vagyonkimutatása

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2021.

Forintban!

ESZKÖZÖK

Sorszám

Bruttó

Könyv szerinti

Becsült

állományi érték

A

B

C

D

E

I. Immateriális javak

01.

5176000

3 692 660

II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)

02.

244525432

279 290 243

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)

03.

216 730 288

92 994 968

1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

04.

117 156 238

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

05.

1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

06.

99574050

92 994 968

1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

07.

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)

08.

27 795 144

17 625 589

2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek

09.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

10.

2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek

11.

27 795 144

17 625 589

2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12.

3. Tenyészállatok (14+15+16+17)

13.

0

0

3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok

14.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok

15.

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok

16.

3.4. Üzleti tenyészállatok

17.

4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)

18.

168 669 686

4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások

19.

4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások

20.

4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások

21.

168 669 686

4.4. Üzleti beruházások, felújítások

22.

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)

23.

0

0

5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése

24.

5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök
értékhelyesbítése

25.

5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése

26.

5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése

27.

III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)

28.

0

0

1. Tartós részesedések (30+31+32+33)

29.

0

0

1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések

30.

1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések

31.

1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések

32.

1.4. Üzleti tartós részesedések

33.

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)

34.

0

0

2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

35.

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

36.

2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

37.

2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

38.

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)

39.

0

0

3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

40.

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi
eszközök értékhelyesbítése

41.

3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

42.

3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

43.

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

44.

0

0

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
(01+02+28+44)

45.

249701432

282 982 903

I. Készletek

46.

0

0

II. Értékpapírok

47.

0

0

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)

48.

0

0

I. Lekötött bankbetétek

49.

0

0

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

50.

557 580

557 580

III. Forintszámlák

51.

76 369 422

76 369 422

IV. Devizaszámlák

52.

0

0

C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)

53.

76 927 002

76 927 002

I. Költségvetési évben esedékes követelések

54.

0

0

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

55.

0

0

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

56.

0

0

D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)

57.

0

0

I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása

58.

0

0

II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési
eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai

59.

0

E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)

60.

0

0

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

61.

505 000

505 000

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)

62.

327 691 014

360 414 905

9. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi pénmaradványának kimutatása

Megnevezés

Összeg (Ft )

1

Pénzkészlet 2021. január 1-jén
ebből:

32 811 425

2

Ÿ Bankszámlák egyenlege

32 042 340

3

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

769 085

4

Bevételek ( + )

351 796 718

5

Kiadások ( - )

274 424 716

6

Egyéb korrekciós tételek (+,-)

-445 000

7

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én
ebből:

76 927 002

8

Ÿ Bankszámlák egyenlege

76 369 422

9

Ÿ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege

557 080