Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

Hatályos: 2022. 08. 01

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete

A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII.23.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

2022.08.01.

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő ellátások pénzbeli és természetbeni támogatások helyi szabályairól a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 1. § (2) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a szociális rászorultságtól függő ellátások pénzbeli és természetbeni támogatások helyi szabályairól a következőket rendeli el:”

2. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendelet alkalmazásában kiemelt ünnepek:

a) a húsvét,

b) a karácsony,

c) a szépkorúak emléknapja.”

3. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A rendelet tárgyi hatálya az következő pénzbeli szociális rászorultságon alapuló ellátásokra

a) települési lakhatási támogatás,

b) eseti rendkívüli települési támogatás,

c) temetési támogatás,

d) települési iskolakezdési támogatás (felsőfokú tanulmányok esetén)

(2) Természetben nyújtott ellátásokra

a) intézményi gyermekétkeztetés támogatása,

b) helyi kommunális hulladékgazdálkodási közszolgáltatási támogatás,

c) települési iskolakezdési támogatás (általános és középiskola esetén),

d) köztemetés költségeinek megtérítéséhez biztosított támogatás,

e) kiemelt ünnepekhez kapcsolódó támogatás

f) szépkorúak támogatása

(3) Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) támogató szolgálat,

d) időskorúak és demens betegek nappali ellátása,

e) családsegítés,

f) fogyatékos személyek ellátása,

g) pszichiátriai betegek nappali ellátása,

h) szenvedélybetegek nappali ellátása.”

4. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben Szoctv. valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.”

5. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az e rendeletben szabályozott szociális ellátásokra való jogosultság elbírálása során a jövedelem számításánál az Szoctv. 10.§-ában foglaltak az irányadók.”

6. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szoctv. 17.§-ában szabályozott jogosulatlanul igénybe vett ellátást a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vevő köteles visszafizetni.”

7. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési lakhatási támogatást kell megállapítani kérelem alapján annak a rétközberencsi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociálisan rászoruló személynek, aki az életvitelszerű, állandó lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgáló lakás fenntartásával kapcsolatos rendszeres költségeket létfenntartásának veszélyeztetése nélkül nem tudja viselni.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Települési lakhatási támogatásra való jogosultság akkor állapítható meg a kérelmezőnek, ha:)

„a) a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem érte el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át
b) egyedül élő esetén 500 %-át és nem rendelkezik vagyonnal;”

8. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Temetési támogatást kell megállapítani, annak a rétközberencsi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személynek, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, vagy családja létfenntartását veszélyezteti, és a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény 16. §-a alapján temetési hozzájárulásban nem részesült.”

9. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Települési iskolakezdési támogatásra jogosult az a Rétközberencs községben állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező személy, akinek a családjában nappali tagozaton általános iskolai, középiskolai vagy felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló él és a család egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 15. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) Az iskolai tanulmányok folytatásának igazolására a kérelmezőnek iskola-látogatási, vagy hallgatói jogviszony-igazolást kell csatolni.

(5) A települési iskolakezdési támogatást a Képviselő-testület

a) általános és középiskolai tanulók esetén gyermekenként 5000 Ft értékben természetbeni támogatásként, tanszercsomag formájában,

b) felsőfokú tanulmányokat folytató hallgató esetén 10 000 Ft összegben pénzbeli támogatásként biztosítja.”

10. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A köztemetést a polgármester köteles elrendelni az Szoctv. 48.§-a szerinti esetekben.

(2) Az eltemettetésre köteles személy a visszatérítési kötelezettség alól:

a) egészben mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át,

b) 50%-ban mentesül, ha családjának az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350% -át.”

11. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a kiemelt ünnepekhez kapcsolódóan egyszeri ajándékcsomag támogatást állapít meg.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyszeri ajándékcsomag támogatás feltétele, hogy

és az alábbi feltételek valamelyike fennáll a háztartásban:)

„ca) 65. életévét betöltött közeli hozzátartozója él;”

(3) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pont cc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyszeri ajándékcsomag támogatás feltétele, hogy

és az alábbi feltételek valamelyike fennáll a háztartásban:)

„cc) aktív korúak ellátására jogosult közeli hozzátartozója él;”

(4) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pont ce) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egyszeri ajándékcsomag támogatás feltétele, hogy

és az alábbi feltételek valamelyike fennáll a háztartásban:)

„ce) időskorúak járadékára jogosult közeli hozzátartozója él;”

(5) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 17. § (2) bekezdés c) pont cg)–cl) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az egyszeri ajándékcsomag támogatás feltétele, hogy

és az alábbi feltételek valamelyike fennáll a háztartásban:)

„cg) nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő közeli hozzátartozója él;

ch) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő közeli hozzátartozója él;

ci) ápolási díjra vagy gyermekek otthongondozási díjára jogosult közeli hozzátartozója él;

cj) álláskeresési támogatásra jogosult közeli hozzátartozója él;

ck) közfoglalkoztatásban részt vevő közeli hozzátartozója él;

cl) jövedelemmel nem rendelkező és egyéb ellátásra sem jogosult közeli hozzátartozója él.”

12. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az idősek részére a szépkorúak emléknapja alkalmából évi egyszeri támogatást nyújt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatást annak az idős embernek kell megállapítani, aki életvitelszerűen rétközberencsi lakcímen él és a családjában a havi egy főre jutó jövedelmének összege a kérelem benyújtását megelőző hónapban nem érte el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.”

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A megállapított támogatást a Képviselő-testület természetbeni támogatásként utalvány formájában biztosítja.”

(3) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 18. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A támogatás megállapításához a 10. melléklet szerint formanyomtatványt szükséges benyújtani.”

13. § (1) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(4) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(5) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(7) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(8) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(9) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet a 1. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

14. § A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet

a) 11. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „részesíthető” szövegrész helyébe a „kell részesíteni azt a személyt” szöveg,

b) 19. § (1) bekezdésében a „2) bekezdés c)” szövegrész helyébe a „3) bekezdésében” szöveg,

c) 19. § (2) bekezdésében a „2) bekezdés c) ca)- cb) alpontjában” szövegrész helyébe a „3) bekezdés a) és b) pontjában” szöveg,

d) 19. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdés c) ce) alpontja” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés e) pontja” szöveg és a „közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat (Szabolcsveresmart Község Önkormányzata 4496 Kossuth út 80.)” szövegrész helyébe a „Kisvárdai Szociális és Gyermekjóléti Intézményfennartó Társulás (4600 Kisvárda, Szent László út7-11.)” szöveg,

e) 19. § (4) bekezdésében a „2) bekezdés c) cf) alpontjában” szövegrész helyébe a „3) bekezdés f) pontjában” szöveg,

f) 19. § (5) bekezdésében a „(2) bekezdés c) cg)-ch) alpontjában” szövegrész helyébe a „(3) bekezdés g) és h) pontjában” szöveg,

lép.

15. § Hatályát veszti a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2021. (VII. 23.) önkormányzati rendelet

16. § Ez a rendelet 2022. augusztus 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

1. melléklet

10. melléklet
Kérelem a kiemelt ünnepi támogatás (SZépkorúak részére) megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Viselt családi és utóneve:

Születési családi és utóneve(i):

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

@e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem, hogy életvitelszerűen

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező családtagjainak személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma


Nyilatkozatok

a) Kijelentem, hogy a 60. életévemet betöltöttem/ a tárgyév december 31. napjáig betöltöm.
b) Nyilatkozom, hogy a családomban számolt egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 600 %-át (nettó 171 000 Ft-ot).
c) Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

d) Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.

Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)

kérelmező aláírása

2. melléklet

2. melléklet
Kérelem a TELEPÜLÉSI LAKHATÁSI támogatás megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Viselt családi és utóneve:

Születési családi és utóneve(i):

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

A lakóhelyéül szolgáló ingatlan használatának jogcíme:

tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, haszonélvező, használó, családtag, egyéb:_____________________

A támogatással érintett lakás nagysága:

_______________m2

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem,hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma

A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: _______________fő

III.
A kérelmező és a vele közös háztartásában élő személyek havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:

A háztartásban az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: _______________Ft

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


kérelmező aláírása

3. melléklet

3. melléklet
Kérelem
a rendkívüli települési támogatás megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Viselt családi és utóneve:

Születési családi és utóneve(i):

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem, hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező családtagjainak személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma

A kérelem rövid indokolása:


Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


kérelmező aláírása

4. melléklet

4. melléklet
Kérelem
a temetési támogatás megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Viselt családi és utóneve:

Születési családi és utóneve(i):

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem,hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező családtagjainak személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma

III.
A kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:________________Ft

A kérelem rövid indokolása:

Kijelentem, hogy a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény alapján temetési hozzájárulásban nem részesültem.
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


kérelmező aláírása

5. melléklet

5. melléklet
Kérelem
azINTÉZMÉNYI gyermekétkeztetés támogatása megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Viselt családi és utóneve:

Születési családi és utóneve(i):

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem,hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező családtagjainak személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

Oktatási-nevelési intézmény megnevezése, székhelye

III.
A kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:________________Ft

Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy a fentiekben megnevezett gyermekeim rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben nem részesülnek és más jogcímen sem részesülnek gyermekétkeztetési támogatásban.
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


kérelmező aláírása

6. melléklet

6. melléklet
Kérelem a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kedvezményes díjára való jogosultság megállapításához


A kérelmező adatai


Viselt családi és utóneve:


Születési családi és utóneve(i):

Születési helye, ideje:

Anyja neve:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:


Az egyedülélő magánszemélyként használt ingatlan címének (helyrajzi számának) megnevezése:

A lakóhelyéül szolgáló ingatlan használatának jogcíme:

tulajdonos, résztulajdonos, bérlő, haszonélvező, használó, családtag, egyéb:_____________________

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

II.
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma

A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: _______________fő

III.
A kérelmező és a vele közös háztartásában élő személyek havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:

A háztartásban az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: _______________Ft


Bejelentem, hogy a 65. életévemet _______(év)_______(hónap)____(nap) napján betöltöttem.

Ingatlanomban életvitelszerűen egyedül élek.

Kérem, hogy életkoromra tekintettel a szilárdhulladék közszolgáltatás során igénybe vehető 50%-os támogatásban részesíteni szíveskedjenek.

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


_________________________________________
kérelmező aláírása

7. melléklet

7. melléklet
Kérelem
a tanévkezdési támogatás megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Viselt családi és utóneve:

Születési és családineve(i):

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

A nagykorú tanuló (hallgató) oktatási intézményének neve, székhelye:

Kijelentem,hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező családtagjainak személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

TAJ száma

Oktatási intézmény megnevezése, székhelye

A kérelmező házastársa/élettársa

A kérelmező gyermeke(i)

III. Nagykorú kérelmező tanuló (hallgató) esetében a kérelmező családtagjainak személyi adatai:

A kérelmező szülei

A kérelmező testvére (i)

III.
A kérelmező és családjában élő személyek havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:

A családban az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: _______________Ft


Nyilatkozatok

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)______________________________________
kérelmező aláírása

8. melléklet

8. melléklet
Kérelem
a köztemetés költségei megtérítésének kedvezménye megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Viselt családi és utóneve:

Születési családi és utóneve(i):

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem,hogy életvitelszerűen a

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező családtagjainak személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma

III.
A kérelmező és családtagjai havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:________________Ft

A kérelem rövid indokolása:

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.
Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


kérelmező aláírása

9. melléklet

9. melléklet
Kérelem
a kiemelt ünnepi támogatás megállapításához

I.
A kérelmező adatai

Családi neve:

Utóneve(i):

Születési családi és utóneve:

Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Állampolgársága

Családi állapota

egyedül élő
nem egyedül élő

TAJ száma:


Lakóhelye:


Tartózkodási helye:

Elérhetősége:

@ e-mail címe, telefonszáma

Kijelentem,hogy életvitelszerűen

lakóhelyemen
tartózkodási helyemen élek.

II.
A kérelmező családtagjainak személyi adatai

Neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Rokoni kapcsolat megnevezése

TAJ száma

III.
A kérelmező és a vele közös háztartásában élő személyek havi nettó jövedelme

A jövedelem típusa

A kérelmező jövedelme

A házastárs/élettárs jövedelme

A közeli hozzátartozók jövedelme

1.

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó ebből: közfoglalkoztatásból származó

2.

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

3.

Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó

4.

Táppénz, gyermekgondozási támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb nettó jövedelem (Pl: alkalmi munka)

7.

Összes jövedelem:

A háztartásban az egy főre jutó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: _______________Ft


Nyilatkozatok


A támogatás megállapítást az alábbi feltétel fennállása miatt kérem:
Háztartásomban 65. életévét betöltött közeli hozzátartozóm él;
Háztartásomban 18 éven aluli gyermeket nevelek;
Háztartásomban aktív korúak ellátására jogosult közeli hozzátartozóm él;
Háztartásom lakhatási támogatásban részesül;
Háztartásom időskorúak járadékára jogosult közeli hozzátartozóm él;
Háztartásomban halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek;
Háztartásomban nyugdíjban, vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő közeli hozzátartozóm él;
Háztartásomban rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő közeli hozzátartozóm él;
Háztartásomban ápolási díjra vagy gyermekek otthongondozási díjára jogosult közeli hozzátartozóm él;
Háztartásomban álláskeresési támogatásra jogosult közeli hozzátartozóm él;
Háztartásomban közfoglalkoztatásban részt vevő közeli hozzátartozóm él;
Háztartásomban jövedelemmel nem rendelkező és egyéb ellátásra sem jogosult közeli hozzátartozóm él;
és a háztartás egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a nettó 171 000 Ft-ot.

Kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adatkezelés az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európa Parlament és Tanács 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően történik, a közreadott önkormányzati adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. Ezek alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat, hivatal a kérelmem elbírálásához a szociális igazgatási eljárás keretében az adataimat az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje és felhasználja.

Rétközberencs, 20___(év)____________(hónap)________(nap)


kérelmező aláírása