Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 12
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Végső előterjesztői indokolás
Általános indokolás
Rétközberencs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével alkotta meg 2022. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetét.
A rendelet-tervezet valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezést figyelembe véve, az Áht. és Ávr. szerinti részletezettséggel készült el. Az Ügyrendi Bizottság véleményezte az előterjesztést.
A 2022. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek adják, kisebb részét teszik ki az önkormányzat saját bevételei.
A kiadási előirányzat nagy részét a személyi kiadások (bér és járulékai) alkotják, kisebb részt jelentenek a dologi kiadások.
2022-ben is átlátható, költséghatékony intézményrendszert kell működtetni, úgy, hogy az intézmények szakmai feladat ellátása ne csorbuljon, és az ügyfelek megfelelő szintű ellátást és szolgáltatást kapják.
A költségvetésbe a működési kiadásokon túl betervezésre kerületek a felhalmozási célú kiadások, amelyeket pályázatok útján tudunk megvalósítani.
Az önkormányzat 2022-ben 298 483 697 Ft bevételből gazdálkodhat.
A feladatarányos támogatásnak köszönhetően az idén is tudunk általános- és céltartalékot képezni összesen 1000 000 Ft összegben.
Takarékos gazdálkodással valamennyi kötelező feladatunknak megfelelő szakmai színvonalon eleget fogunk tudni tenni.
Részletes indokolás
1. §-hoz
A költségvetési bevételi főösszege és kiadási főösszeg került megállapításra.
2. §-hoz
Az önkormányzat bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 1. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.
3. §-hoz
Az önkormányzat kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrendbontásban az 2. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.
4. §-hoz
Az önkormányzat által irányított óvoda bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban az 3. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.
5. §-hoz
Az önkormányzat által irányított óvoda kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállat feladatok, államigazgatási feladatok szerinti, rovatrend bontásban a 4. melléklet szerinti részletezettségben tartalmazza.
6. §-hoz
Az Önkormányzat működési célú bevételeit és kiadásait tartalmazza az 5. melléklet szerinti részletezettségben.
7. §-hoz
Az önkormányzat fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint tartalmazza.
8. §-hoz
Az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerve engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát a 7. melléklet mutatja be.
9. §-hoz
Az adósságot keletkeztető ügyletek alapját képező saját bevételek részletezését a 8. melléklet tartalmazza.
10. §-hoz
Az önkormányzat felújítási céljait a 9. melléklet szerint tartalmazza.
11. §-hoz
Az önkormányzat fejlesztési céljait, ezek bevételeit és kiadásait a 10. melléklet szerint tartalmazza.
12. §-hoz
A polgármester által felhasználható forrásfelhasználás mértékét 2 000 000 Ft-ban került megállapításra.
13. §-hoz
A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit tartalmazza.
14. §-hoz
A nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék a minimum 10%-ban került meghatározásra az óvodában dolgozó pedagógusok és pedagógusok munkáját segítők részére.
15. § -hoz
Az általános tartalék és céltartalék került itt meghatározásra, összesen 1 000 000 Ft-ban.
16. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezés.