Őr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2022.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi iparűzési adóról

Hatályos: 2023. 01. 01

Őr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

ŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2022.(XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a helyi iparűzési adóról

2023.01.01.

Őr Községi Önkormányzat Képviselő-Testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározottak alapján a következőket rendeli el:

1. § (1) Őr Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-Testülete – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) alapján – az Önkormányzat illetékességi területén helyi iparűzési adót vezet be határozatlan időre.

(2) Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

2. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke: 1,5 %

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 2500 Ft.

3. § (1) Az e rendeletben külön nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény rendelkezéseit, valamint a helyi adókat érintő hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. Az előzetes hatásvizsgálati lapot az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

(3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Őr Község Önkormányzat Polgármesterének a helyi iparűzési adóról szóló 1/2021 (I.14.) sz. önkormányzati rendelete hatályát veszti.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 10/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

1. Társadalmi hatások: helyi iparűzési adó megállapításával a vállalkozások adóterhei nőnek. Gazdasági, költségvetési hatása: a HIPA bevezetésének bevételnövelő hatása van, mely hozzájárul a helyi szociális ellátások finanszírozásához. Környezeti, egészségi hatása: nincs. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: az önkormányzati hivatalban többletfeladat és többletköltség jelentkezik, az adminisztratív teher nem igényel többlet létszámot.

2. Jogszabály megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotásának szükségességét – az önkormányzat saját bevételeinek növelése céljából – a Képviselő-Testület állapította meg.

3. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek: a rendelkezésre álló feltételeket meghaladó feltételekre nincs szükség.