Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közutak építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételének díjairól

Hatályos: 2003. 12. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 36/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati közutak építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételének díjairól

2003.12.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet célja

1. § A rendelet célja: az önkormányzati közutak építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételi díjainak útkategóriánkénti meghatározása.

A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya:

a) Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén az önkormányzati tulajdonban lévő közutakra, továbbá

b) magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetekre terjed ki.

Igénybevételi díj mértéke

3. § (1) Igénybe vevő a közút építési munkával járó nem közlekedési célú igénybevételéért igénybevételi díjat köteles fizetni.

(2) Ha a közutat nem közlekedési célból kezelői hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulásban előírt feltételektől eltérően vették igénybe, akkor pótdíjat kell fizetni.

(3) Az igénybevételi díj mértékét útkategóriánként és a pótdíjat a melléklet tartalmazza.

Értelmező rendelkezések

4. § (1) Út: a gyalogosok és járművek közlekedésére szolgáló közterület, ill. magánterület (közút, magánút). Az egyes útfajtáknak és az út részeinek a meghatározására a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban (KRESZ) foglaltak az irányadók.

(2) Gyalogút: jelzőtáblával gyalogútként megjelölt, illetőleg olyan helyi közút, amely kizárólag a gyalogosok közlekedésére szolgál, és az úttesttől tartós fizikai akadály (árok, korlát, kerítés, sövény, stb.) vagy két méternél nagyobb távolság választja el.

(3) Járda: az útnak a gyalogosok közlekedésére szolgáló – az úttesttől szintkülönbséggel, kiemelt szegéllyel vagy más látható módon elhatárolt – része, a gyalogút azonban nem járda.

(4) Úttest: az útnak a közúti járművek közlekedésére szolgáló része.

Hatálybaléptető rendelkezések

5. § Ez a rendelet a 2003. december 01. napján lép hatályba.

1. melléklet a 36/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez

Közutak, járdák építési munkával járó nem közlekedési célú

igénybevétele esetén fizetendő díjak


Közutak kategóriái

Igénybevételi díj
nagysága
(Ft/m2/nap)

Gyűjtő utak

50

Lakó és kiszolgáló utak
- aszfalt, itatott aszfalt, kő, beton burkolatú
- vizes makadám burkolatú javított földút
- földút


30
20
10

Gyalogutak, kerékpárutak és járdák

30

Külterületi utak
- aszfalt, itatott aszfalt, kő, beton burkolat,
- vizes makadám, javított földút,
- földút


20
15
10

Megjegyzés: a díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Figyelembe vehető egyéb szempontok

Szorzószám

Városközpont

2

Közút teljes lezárása

4

A nem közlekedési célú igénybevétel minimális díja 1.000 Ft + ÁFA.
A pótdíj mértéke: az igénybevételi díj 8-szorosa.