Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról

Hatályos: 2006. 06. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 31/2005. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról

2006.06.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezés

1. § (1) E rendelet célja: az iparosított technológia (panel, blokk, alagútzsalu és az öntött, vasbeton vázas és egyéb előregyártott technológia) felhasználásával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, korszerűsítése, valamint az iparosított technológiával épült épületek közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek, parkok korszerűsítése és felújítása, az állam által kiírt kétlépcsős pályázati rendszer keretében.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő (1) bekezdés szerinti technológiával megvalósult, legalább 10 lakásos lakóépületekre.

A programban való részvétel feltételei

2. § (1) Pályázatot lakásszövetkezetek és a társasházi közösségek (a továbbiakban együtt: pályázó) nyújthatnak be az e rendelet 1. sz. mellékletét képező – mindenkor hatályos rendelkezések figyelembevételével aktualizált – pályázati hirdetményben (továbbiakban: Pályázati Hirdetmény) foglaltak szerint.

(2) A pályázó rendelkezik a tervezett felújítási munka összes költségének legalább 2/3 részével, átvállalva az önkormányzati részt is, illetőleg amennyiben hitel biztosítja az önerőt, igazolja, hogy valamely pénzintézethez hitelfelvételi kérelmet nyújtott be, és a hitelfelvételi kérelmet bírálatra befogadták és a pályázattal érintett lakástulajdonosok az alapító okiratban vagy alapszabályban rögzítettek szerint jóváhagyták a hitel valamilyen formában történő felvételét. A pályázónak a pályázat szerinti munkálatok elvégzéséhez a munkaterület biztosítását hitelt érdemlően, az állami támogatási pályázatban meghatározott módon igazolni kell.

(3) Pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz támogatás nem igényelhető.

(4) Lakóépületben elhelyezkedő, nem lakáscélú helyiségek felújítására, korszerűsítésére támogatás nem igényelhető.

3. § (1) Támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére és a közvetlen környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek és parkok vonatkozásában igényelhető.

(2) Az állam által működtetett pályázati rendszerből (továbbiakban: központi pályázat) a pályázó által igényelt támogatást célzó pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult.

(3) Az önkormányzat a pályázó részére támogatásként a központi támogatás elnyerésére irányuló pályázatírás költségeit és a pályázati díjat biztosítja.

(4) Sikertelen központi pályázat esetén a pályázó a pályázatával kapcsolatosan felmerült költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

4. § (1) A pályázó saját erejeként készpénz vehető figyelembe, melynek forrása lehet az épület felújítási alapja, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, valamint bankhitel.

(2) Sikeres központi pályázat esetén az önkormányzat a pályázóval együttműködési megállapodást köt. Megkötésének feltétele, hogy a pályázó saját forrásait az önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára utalja át.

(3) Nem igényelhető támogatás, amennyiben a pályázónak az önkormányzat felé adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása van.

(4) A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség – a központi pályázatban foglaltak szerint – tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a lebonyolítás és beruházás egyéb költségeit, valamint az ÁFA-t.

Támogatható felújítások, korszerűsítések

5. § A pályázható munkák körére a Pályázati Hirdetmény az irányadó.

Pályázat tartalma, benyújtásának határideje, helye

6. § (1) A pályázatot a Pályázati Hirdetményben előírt formanyomtatványon és mellékletekkel együtt kell benyújtani.

(2) A pályázatot 1 eredeti és 2 másolt példányban a Salgó Vagyon Kft-hez kell a Pályázati Hirdetményben előírt határidőn belül benyújtani.

Pályázatok elbírálása

7. § (1) A pályázatok teljeskörű lebonyolítását a Salgó Vagyon Kft. végzi, amelynek szakaszai: pályázati anyagnak a pályázó részére történő rendelkezésre bocsátása, a pályázat befogadása, előminősítése, Közgyűlés elé terjesztése, központi pályázat elkészítése, benyújtása a pályázatkezelőhöz, a támogatási szerződések megkötésének előkészítése, a kivitelezések szerződés szerinti teljesítésének ellenőrzése, támogatás lehívás, pénzügyi lebonyolítás.

(2) A pályázatokat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése bírálja el és dönt az állami támogatás elnyerését célzó pályázat benyújtásáról. Az elbírálás utáni döntésről a pályázók értesítést kapnak.

(3) A 4. § (2) szerinti együttműködési megállapodást az önkormányzat nevében a polgármester köti meg.

A felújítások műszaki ellenőrzése és fedezete

8. § (1) A felújítási munkát a pályázó vagy az önkormányzat az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint köteles nyilvánosan meghirdetni figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseire is.

(2) A felújítás szakszerű elvégzése érdekében az önkormányzat gondoskodik a munkák műszaki ellenőrzéséről a rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében meghatározott módon. Ennek költségei a beruházási költségek részét képezik.

(3) Az állami támogatás kifizetésére a műszaki ellenőr által jóváhagyott számla alapján közvetlenül a kivitelező részére történő átutalással kerül sor.

9. § E rendelet 2005. augusztus 25-én lép hatályba.

1

Módosította a 14/2006.(V.25.) sz. rendelet 1. §-a. Hatályos 2006. június 1. napjától.