Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2008. (X.28.) önkormányzati rendelete

egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól

Hatályos: 2016. 10. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2008. (X.28.) önkormányzati rendelete

egyes szeszes italt árusító üzletek éjszakai nyitva tartásának szabályairól

2016.10.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében és 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. §1 (1) A rendelet hatálya a Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, szeszes italt árusító kiskereskedelmi üzletek üzemeltetőire terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki azon kiskereskedelmi üzletekre, ahol a szeszes ital árusítása – a kereskedelemről szóló törvény2 szerinti – vendéglátás keretében történik.

Értelmező rendelkezések

2. § (1)3

(2)4

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendje

3. § (1)5 A rendelet hatálya alá tartozó szeszes italt árusító üzletek – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 22.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem vonatkozik azon szeszes italt árusító üzletre, amely üzlet üzemeltetője a szeszes ital árusítását 22.00 és 06.00 óra között szünetelteti, és erről a jegyző felé írásban nyilatkozik. Az üzemeltető ez esetben köteles a vásárlókat tájékoztatni a szeszes ital éjszakai forgalmazásának szüneteléséről. A tájékoztatást az üzlet bejáratánál és az üzletben jól látható felirattal kell elhelyezni.

(3) Az év december 31. és január 1. napjaira az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik.

Záró rendelkezés

4. § (1)6 E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatályba lépésekor már működő szeszes italt árusító üzletekre is alkalmazni kell.

(2)7 E rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

Módosította a 22/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától.

2

Módosította a 28/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2016. október 1. napjától.

3

Hatályon kívül helyezte a 22/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése 2011. május 1. napjától.

4

Hatályon kívül helyezte a 28/2016.(IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a 2016. október 1. napjától.

5

Módosította a 22/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2011. május 1. napjától.

6

Számozását módosította a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséből eredő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2009.(X.27.) rendelet 23. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától.

7

Megállapította a belső piaci szolgáltatásról szóló 2006/123/EK irányelv átültetéséből eredő egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 45/2009.(X.27.) rendelet 23. §-a. Hatályos 2009. november 1. napjától.