Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Hatályos: 2017. 03. 10

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

2017.03.10.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) 21/A. §-ának (2) bekezdésében, valamint 26. §-ának (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

Talajterhelési díj fizetési kötelezettség

1. § (1)1 A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is, alkalmaz.

(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz és teljesülnek a Ktdt. 11. § -ának (2) bekezdésében foglalt feltételek.

(3) A talajterhelési díjat, a tárgyévet követő év március 31. napjáig a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 10402142-49565051-57501173 Talajterhelési díj beszedési számlájára kell megfizetni.

Átalánymennyiség megállapítása

2. § Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj alapjaként mind a szolgáltatott, mind az egyedi vízbeszerzés esetén figyelembe veendő átalánymennyiséget az 1. melléklet tartalmazza.

Locsolási célú kedvezmény

3. § A talajterhelési díj számításánál a május 01. és a szeptember 30. közötti időszakra a locsolási célú vízfelhasználás miatt, a vízfogyasztás 10%-kal csökkentett, korrigált mennyiségét kell figyelembe venni.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

4. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást az önkormányzati adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a megállapításához és a beszedéséhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint végrehajtására – a Ktdt.-ben nem szabályozott kérdésekben – az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az ivóvízszolgáltató évente a tárgyévet követő év április hó 15. napjáig az önkormányzat rendelkezésére bocsátja a szolgáltatást igénybe vevő kibocsátó

a) azonosítására alkalmas adatokat,

b) részére szolgáltatott éves mért vízmennyiség mértékét,

c) részére számlázott átalány vízmennyiség mértékét,

d) az azonosítására alkalmas adatokkal a házi ivóvízvezeték rejtett meghibásodása következtében a környezetében elszivárgott vízmennyiséget.

(4) A szennyvízelvezetési szolgáltató adatot bocsát az önkormányzat rendelkezésére

a) a közcsatornára csatlakozók köréről az azonosításukra alkalmas adatokkal havonta a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig,

b) a kibocsátó azonosítására alkalmas adatokkal a tárgyévet követő év április hó 15. napjáig az annak szennyvíztárolójából a tárgyévben elszállított szennyvíz mértékéről,

c) egyedi megkeresésre arról, hogy a közcsatorna műszakilag rendelkezésre áll.

5. §2 (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól mentességben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása az 500 m3-t nem haladja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti mentességre jogosult kibocsátó a bevallási kötelezettség alól is mentesül.

Záró rendelkezések

6. § (1) Jelen rendelet 2013. szeptember 01. napján lép hatályba.

(1a)3 E rendeletnek a talajterhelési díjról szóló 37/2013. (VIII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2017.(III.7.) önkormányzati rendelettel megállapított 5. §-át a 2016. évre vonatkozó, 2017. március 31-éig esedékes bevallási kötelezettségre is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 29/2004. (VIII.26.) Ör. számú rendelet.

1. melléklet a 37/2013. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei

1. Beépített ingatlanok (telkek) l/fő/nap

1.1. udvari csappal 40

1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül) 60

1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 75

1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal (vízöblítéses WC nélkül) 65

1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel 80

1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel 95

1.7. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával 120

1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áram felvételes vízmelegítővel 150

1.9. mint 1.8., de központi melegvíz-ellátással, illetve nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel 180

2. Házikert locsolás

az ingatlan beépítetlen területen, de legfeljebb az ingatlanterület 50%-ának alapulvételével 1l/m2/nap

3. A személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők, házikertek esetében az 1/1.1-1.3. pontokban megállapított átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani

1

Módosította a 10/2017.(III.07.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. március 10. napjától.

2

Módosította a 10/2017.(III.07.) önkmormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2017. március 10. napjától.

3

Módosította a 10/2017.(III.07.) önkmormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2017. március 10. napjától.