Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról

Hatályos: 2022. 09. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2013. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

a nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról

2022.09.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: törvény) 83. § (2) c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményre,

b) a nevelési-oktatási intézménybe beíratott gyermekre,

c) a gyermekek szüleire, gondviselőire.

Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

2. § A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 33. § a), d) és e) pontokban felsorolt szolgáltatások.

Térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

3. § (1) A térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások körét a Korm. rendelet 34. § (1) a) pontja tartalmazza.

(2) A térítési díj összege nevelési évenként, a nevelési év kezdésekor a szakmai feladatra számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányadának húsz százaléka.

(3) Az étkezésért fizetett térítési díj mértékét és az alkalmazható kedvezményeket külön önkormányzati rendelet szabályozza.

A tandíj ellenében igénybe vehető szolgáltatások

4. § (1) Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a tandíj megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások körét a Korm. rendelet 36. § (1) b) pontja tartalmazza.

(2) A tandíj nevelési évenként a szakmai feladatra a nevelési év kezdésekor számított folyó kiadások egy gyermekre jutó hányada.

Kedvezmények

5. §1

A nem magyar állampolgárok fizetési kötelezettsége

6. § (1) A nem magyar állampolgár - a törvény 92. § (1)-(6) bekezdésében foglalt kivételekkel, továbbá, ha nemzetközi szerződés vagy jogszabály másképpen nem rendelkezik - az óvodai ellátásért díjat fizet. A díj a szakmai feladatra jutó folyó kiadások egy gyermekre jutó hányada.

(2) A nem magyar állampolgárt a 2. §-ban meghatározott szolgáltatások körében a díjnak az (1) bekezdés szerint meghatározott összegére 100 % kedvezmény illeti meg.

(3)2

(4) A nem magyar állampolgár által fizetendő díjakkal kapcsolatos eljárásra e rendelet 7. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

A térítési díj és tandíj megállapításának és befizetésének szabályai

7. § (1) A nevelési-oktatási intézmény vezetője az intézménybe felvételre jelentkező gyermekek szüleit köteles tájékoztatni az intézményben térítési díjért, tandíjért igénybe vehető szolgáltatásokról, a díjak várható alapösszegéről, a díjfizetés szabályairól3.

(2) A nevelési-oktatási intézménybe történő felvételkor, illetve díjfizetési kötelezettséggel igénybe vehető szolgáltatás igénylésekor a fizetésre kötelezett személy írásos nyilatkozatot ad arról, hogy a szolgáltatás intézményvezető által megállapított díját az arra megszabott időben és módon megfizeti, valamint arról, hogy tudomásul veszi, miszerint a díj fizetésének hozzájárulás nélküli elmaradása a szolgáltatásból való kizárással járhat.

(3) a) A térítési díjat, tandíjat évente szeptember 10-ig kell megállapítani.

b) A térítési díj, tandíj összegét e rendelet 3-6. §-ai alapján, száz forintra kerekítve kell megállapítani.

c) Az intézmény köteles a térítési díjat, tandíjat évente gyermekenként előírni és beszedni. A díjfizetési kötelezettség előírására akkor is szükség van, ha annak összege 0 forint.

(4) Az intézmény vezetője a fizetendő térítési díj, tandíj összegéről szeptember 15-ig, illetve február 15-ig írásban értesíti a szülőt. Az értesítésben meg kell jelölni a fizetési kötelezettség alapjául szolgáló szolgáltatás(oka)t, a térítési díj, tandíj alapösszegét, a fizetendő összeget, a fizetés módját és határidejét4.

(5) A térítési díjat, tandíjat évente két egyenlő részletben kell befizetni legkésőbb szeptember 30., illetve március 1. napjáig. Ettől eltérő fizetési módot (határidő-módosítás, részletfizetés) kérelemre az intézmény vezetője engedélyezhet.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott határidők elmulasztása esetén a fizetésre kötelezettet az intézmény vezetője 5 munkanapon belül írásban felszólítja és a befizetésre új határidőt szab meg. Amennyiben a befizetésre a póthatáridő lejártáig nem kerül sor, a gyermek a foglalkozásból kizárható.

(7)5

(8) Az intézmény vezetője a térítési díj, tandíj megállapításával, megfizetésével kapcsolatos adatokról gyermekenként nyilvántartást vezet. A díjak megállapításával, fizetésével kapcsolatos intézményi szintű szabályozásról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában kell gondoskodni.

Záró rendelkezések

8. § (1) Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az oktatási intézményekben fizetendő térítési díjakról és tandíjakról szóló 18/2005.(III.31.) Ör. sz. rendelet hatályát veszti.

1

Hatályon kívül helyezte az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2022. szeptember 1. napjától.

2

Hatályon kívül helyezte az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2022. szeptember 1. napjától.

3

Szövegrész törlésével módosította az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

4

Szövegrész törlésével módosította az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. § d) pontja. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától.

5

Hatályon kívül helyezte az egyes köznevelési tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 26/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 2. § e) pontja. Hatálytalan 2022. szeptember 1. napjától.