Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

Hatályos: 2014. 07. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete

a mezei őrszolgálat létrehozásáról és működtetéséről

2014.07.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján, valamint a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város (továbbiakban: település) közigazgatási területéhez tartozó termőföldekre, – ide nem értve az erdőt, a halastavat, a védett természeti területet és értéket – valamint az azokon lévő terményekre, termékekre, felszerelésekre, eszközökre, haszonállatokra, mezőgazdasági építményekre és földmérési jelekre (továbbiakban együtt: ingóságok) terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed minden termőföld tulajdonosra, illetve termőföldet használó természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiség nélküli társaságra (továbbiakban termőföldet használók együtt: földhasználó).

II. A mezei őrszolgálat

2. § (1) A Közgyűlés a település közigazgatási területén található termőföldek és ingóságok őrzésére és védelmére mezei őrszolgálatot létesít.

(2) A mezei őrszolgálat a rendelet 1. mellékletében meghatározott körzetekben működik, a mezőőri feladatokat 2 fő látja el.

(3) A mezőőr feladatát a települési önkormányzat utasításai szerint végzi, szakmai felügyeletét az illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv és a városi rendőrkapitányság látja el.

(4) A mezőőrök megkülönböztető zöld formaruhát, sörétes vadászlőfegyvert, a rendőrségnél rendszeresített könnygázszóró palackot, valamint jelvényt viselnek, feladataikat rugalmas munkaidőben látják el.

III. A mezőőrök jogai és kötelezettségei

3. § (1) A mezőőr a működési területén jogosult és köteles

a) az őrzött vagyont veszélyeztető vagy károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személyt személyazonosságának igazolására, a jogellenes cselekmény abbahagyására és a terület elhagyására felszólítani,

b) azt a járművet, amelyről alaposan feltételezhető, hogy azon a működési területről származó jogellenesen szerzett szállítmány van, feltartóztatni, a jármű vezetőjét és a járművön, illetve az abban tartózkodókat igazoltatni,

c) azt a személyt, aki a nála vagy a feltartóztatott járművön levő szállítmány megszerzésének jogszerűségét nem valószínűsíti, a legközelebbi rendőri szervhez bekísérni,

d) a károsító cselekmény elkövetésén tetten ért személytől a jogellenesen szerzett terményt, terméket, tárgyat, állatot, az elkövetéshez használt eszközt elvenni és azokat a legközelebbi rendőri szervnek átadni,

e) a jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni.

(2) A mezőőr köteles a feladatának ellátása során tudomására jutott bűncselekményről, valamint – ha saját intézkedésének a feltételei nem állnak fenn - a tudomására jutott szabálysértésről a rendőrséget vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szervet haladéktalanul értesíteni, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárását kezdeményezni.

(3) A mezőőr tevékenysége során együttműködik a működési területén lévő vadásztársaságokkal, rendőrséggel, katasztrófavédelemmel, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerveivel, a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltósággal, a természetvédelmi őrszolgálattal, az erdészeti hatósággal, a vadászati hatósággal, a halászati hatósággal, az önkormányzati szervekkel, a járási hivatallal, a fegyveres biztonsági őrséggel, valamint munkája során a polgárokkal és a civil egyesületekkel jó viszonyt alakít ki.

(4) A mezőőr szolgálati sörétes vadászlőfegyverét kizárólag a külön jogszabályban meghatározott esetekben használhatja.

IV. A mezőőri járulék

4. § (1) A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit a mindenkori földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által fizetett mezőőri járulékból és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni.

(2) A mezőőri járulék mértéke: 0 Ft. A mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési költségeit az önkormányzat költségvetéséből és a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból fedezi.

V. Záró rendelkezés

5. § Ez a rendelet 2014. július 1. napján lép hatályba.