Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

Hatályos: 2023. 01. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2016. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól

2023.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1 §1 E rendelet hatálya kiterjed:

a)2 Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által fenntartott óvodában, mini bölcsődében,

b) az önkormányzat közigazgatási területén a tankerületi központ, illetve a szakképzési centrum (a továbbiakban együtt: köznevelési fenntartó) részeként működő nevelési-oktatási intézményben, illetve szakképző intézményben,

c) az önkormányzat közigazgatási területén a köznevelési fenntartó által fenntartott kollégiumban

(a továbbiakban együtt: intézmény) biztosított gyermekétkeztetésre.

2 § Az intézményben3 fizetendő intézményi térítési díj egy ellátottra jutó napi összegét intézménytípusonként4 az 1. melléklet tartalmazza.

3 § A személyi térítési díjat egy hónap időtartamra előre kell megfizetni a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata igazgatója által megjelölt helyen és időpontban.

4 § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

(2)5

1

Az 1 § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Módosította a 33/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2020. január 1. napjától.

2

Módosította a 33/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. § a) pontja. Hatályos 2020. január 1. napjától.

3

Módosította a 33/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. § b) pont ba) alpontja. Hatályos 2020. január 1. napjától.

4

Módosította a 33/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet 3. § b) pont bb) alpontja. Hatályos 2020. január 1. napjától.

5

A 4 § (2) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.

6

Módosította a 27/2022.(VIII.25.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. szeptember 1. napjától. Az 1. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 43/2022. (XII. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.