Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi eljárásokról

Hatályos: 2023. 03. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2017. (VI.27.) önkormányzati rendelete

az egyes anyakönyvi eljárásokról

2023.03.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. § tekintetében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 18. § (2) bekezdésében, 19. § (1) és (2) bekezdésében, 32. § (2) bekezdésében, 33. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya Salgótarján város közigazgatási területén történő házasságkötésekre, valamint a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére (továbbiakban együtt: anyakönyvi esemény), az azokkal kapcsolatos többletszolgáltatást igénybe vevőkre terjed ki.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. hivatali helyiség: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata által térítésmentesen biztosított, az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.),

2. hivatali munkaidő: Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarendje.

3. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

3. § (1) Hivatali helyiségen kívüli helyszínen az anyakönyvi esemény - az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt feltételek teljesülése esetén - akkor engedélyezhető, ha az anyakönyvi esemény méltósága, tekintélye nem csorbul, továbbá a személyes adatok és az anyakönyv megfelelő védelme biztosított.

(2) Anyakönyvi esemény - az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben meghatározott munkaszüneti nap kivételével - hivatali munkaidőn kívül szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

(3) Sem a hivatali helyiségen kívüli, sem a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény a már jegyzőkönyvvel előjegyzésbe vett anyakönyvi események lebonyolítását nem veszélyeztetheti.

4. Az anyakönyvi esemény miatti többletszolgáltatásért fizetendő díjak

4. § (1)1 Az önkormányzat csütörtökönként a hivatali munkaidőben térítésmentesen biztosítja az anyakönyvi esemény lebonyolításához alkalmas hivatali helyiséget.

(2)2

(3) A házasulók, valamint az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény térítésmentes.

5. § (1)3 A hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helyiségben történő anyakönyvi esemény lebonyolításáért 10.000 Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

(2)4 Anyakönyvi esemény hivatali munkaidőn és hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért 50.000 Ft díjat kell fizetni az önkormányzat részére.

6. § (1)5 A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó igénybe vehető egyéb szolgáltatásokat és azok díjait az 1. melléklet tartalmazza.

(2)6 Hivatali munkaidőn kívüli, de a hivatali helyiségben történő anyakönyvi eseményhez kapcsolódó szolgáltatásokat az önkormányzat által megbízott külső szolgáltató biztosítja.

5. Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke

7. §7 Az anyakönyvvezető minden év január 15. napjáig írásban köteles nyilatkozni, hogy az adott naptári évben a hivatali munkaidőn kívül bonyolított anyakönyvi események során végzett munkája ellentételezéseként a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő kiadását vagy anyakönyvi eseményenként 10.000,-Ft díjazást kér-e.

6. Szolgáltatási díj megfizetése

8. § (1) A rendelet 4-5. §-ában meghatározott szolgáltatási díjak, valamint az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó egyéb szolgáltatások 1. melléklet szerinti díjainak megfizetése készpénz-átutalási megbízással történik, melyet az anyakönyvvezető a házasságkötési szándék, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék bejelentésekor ad át a szolgáltatást igénybe venni kívánóknak.

(2) Az anyakönyvvezető – a jegyző engedélye alapján – e rendeletben meghatározott összegű szolgáltatási díj befizetésének igazolását követően tűzi ki a szolgáltatást igénybe vevőkkel egyeztetett időpontra az anyakönyvi esemény időpontját

(3) A fizetendő szolgáltatási díjról a szolgáltatást igénybe vevők részére a Polgármesteri Hivatal számlát állít ki.

7. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2017. július 1. napján lép hatályba.

10. §8

1. melléklet a 24/2017. (VI. 27.) önkormányzati rendelethez9

Az anyakönyvi eseményhez kapcsolódó igénybe vehető egyéb szolgáltatások hivatali helyiségen kívül

A

B

1

Díszborító

3000.- Ft/db

2

Emléklap

2000.- Ft/db

3

Szülőköszöntés, virág biztosítása nélkül

1000.- Ft/alkalom

4

Gyertyagyújtás, gyertya biztosításával

3000.- Ft/alkalom

1

A 4. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdését a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 5. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 5. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (2) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

7

A 7. § a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

8

A 10. §-t a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 6. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.