Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

a mini bölcsődei ellátásról

Hatályos: 2024. 04. 01

Salgótarján Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2018. (VIII.29.) önkormányzati rendelete

a mini bölcsődei ellátásról

2024.04.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) a mini bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekre,

b) a mini bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek szülőjére, törvényes képviselőjére.

2. § (1) A mini bölcsődei ellátás a Bölcsődei nevelés-gondozás országos alapprogramjában, valamint az ellátás szakmai programjában meghatározottak szerint a három éven aluli gyermek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését biztosítja.

(2) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a mini bölcsődei ellátást a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde (a továbbiakban: Intézmény) szervezeti keretei között biztosítja.

2. Az ellátás igénybevételének módja, az ellátás megszűnése

3. § (1) A mini bölcsődébe történő felvétel iránti kérelmet a szülőnek, törvényes képviselőnek az Intézményvezetőhöz kell benyújtani. A mini bölcsődébe történő felvételről az Intézményvezető dönt.

(2) A gyermek mini bölcsődébe történő felvételét a szülő hozzájárulásával

a) a körzeti védőnő,

b) a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

c) a család- és gyermekjóléti szolgálat,

d) a gyámhatóság

is kezdeményezheti.

4. § A mini bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni

a) - ha a gyermek szülője, más törvényes képviselője a felvételi kérelem benyújtását követő 30 napon belül igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll –

aa) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket,

ab) a három vagy több gyermeket nevelő családban élő gyermeket,

ac) az egyedülálló szülő által nevelt gyermeket, és

b) a védelembe vett gyermeket.

5. § A mini bölcsődei ellátás megszűnik, ha

a) a gyermek szülője, törvényes képviselője kéri az ellátását megszűnését;

b) a nevelési év végén a gyermek betöltötte a 3. életévét, óvodaéretté válik;

c) a gyermek orvosi szakvélemény alapján egészségi állapota miatt mini bölcsődében nem gondozható.

3. A térítési díjra vonatkozó rendelkezések

6. § A mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díjának összegét a fenntartó minden év április elsejéig állapítja meg.

7. § (1) A mini bölcsődei ellátásért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni (a továbbiakban: személyi térítési díj).

(2) A mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás esetén

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,

b) a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,

c) a három- vagy többgyermekes család gyermekének,

d) az átmeneti gondozásban lévő, az ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, a nevelésbe vett gyermek,

e) a védelembe vett gyermek

gondozását térítésmentesen kell biztosítani. Ezekben az esetekben személyi térítési díj csak az étkezésért kérhető.

(3) A személyi térítési díj megfizetésére a szülői felügyeletet gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő köteles.

(4) A személyi térítési díj összegét az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg és erről a kötelezettel a megállapodás megkötésekor tájékoztatja.

(5) Ha a kötelezett a személyi térítési díjat vitatja, illetve annak csökkentését vagy elengedését kéri, a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a Népjóléti Bizottsághoz fordulhat.

8. §1 (1)2 A mini bölcsődei ellátás intézményi térítési díját a gondozásra vonatkozóan az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A mini bölcsődében nyújtott bölcsődei ellátás keretében biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díját a köznevelési intézményekben biztosított gyermekétkeztetés intézményi térítési díjáról szóló 34/2016. (XI.24.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

4. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2018. szeptember 1-jén lép hatályba.

10. §3

1. melléklet a 18/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez4

Mini bölcsőde ellátás intézményi térítési díja gondozás esetén

A

B

C

1

Számított intézményi térítési díj
(gondozás)

Kedvezmény mértéke (gondozás)

Intézményi térítési díj (gondozás)

2

4075 Ft/fő/nap

3775 Ft/fő/nap

300 Ft/fő/nap

2. melléklet a 18/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez5

3. melléklet a 18/2018. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez6

1

Módosította a 41/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. január 1. napjától.

2

A 8. § (1) bekezdése a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Hatályon kívül helyezte a 41/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatálytalan 2022. január 1. napjától.

4

Módosította a 41/2021.(XII.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2022. január 1. napjától. Az 1. melléklet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. mellékletet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. mellékletet a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.