Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól

Hatályos: 2022. 02. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2019. (X.30.) önkormányzati rendelete

a települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól

2022.02.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A tiszteletdíj mértéke

1. §1 A települési képviselő (a továbbiakban: képviselő) havi tiszteletdíjának mértéke 130.000 Ft (alapdíj).

2. §2 A Közgyűlés állandó bizottságai (továbbiakban: állandó bizottság) képviselő tagjainak tiszteletdíja – több bizottsági tagság esetén is – havi 200.000 Ft.

3. §3 Az állandó bizottság nem képviselő tagjainak tiszteletdíja havi 65.000 Ft.

4. §4 Az állandó bizottságok elnökeinek és a tanácsnokoknak a tiszteletdíja – több tisztség, bizottsági tagság esetén is – havi 260.000 Ft.

2. A tiszteletdíj kifizetése

5. § A képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíját bankszámlára utalással vagy postai úton a tárgyhónapot követő hónap 10-ig kell folyósítani.

3. A távolmaradás szankciói

6. § (1) A kötelezettségeit megszegő képviselő megállapított tiszteletdíja legfeljebb 25%-kal, maximum 12 havi időtartamra csökkenthető. Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés újra megállapítható.

(2) Kötelezettségszegésnek minősül a Közgyűlésekről való igazolatlan késés, távolmaradás, eltávozás (továbbiakban együtt: igazolatlan távolmaradás).

(3) A Közgyűlés a képviselő tiszteletdíjának csökkentésére vonatkozó hatáskörét az Ügyrendi Bizottságra ruházza át.

7. § (1) Igazolatlannak minősül a távolmaradás, ha a képviselő távolmaradását az Ügyrendi Bizottság elnökének az ülést megelőzően írásban nem jelenti be. Az írásos bejelentést a Humánszolgáltatási és Szervezési Irodán (a továbbiakban: Iroda) kell leadni. Az Iroda a Közgyűlés üléséről való távolmaradásról – annak jellegét is feltüntetve – nyilvántartást vezet.

(2) A képviselőnek a Közgyűlés üléséről való távolmaradásáról és annak jellegéről az Iroda legkésőbb az ülés kezdetéig tájékoztatni köteles az Ügyrendi Bizottság elnökét.

(3) Nem minősül igazolatlannak a távolmaradás, ha az előzetes bejelentés elháríthatatlan akadályba ütközött és a képviselő a távolmaradás okát és az előzetes bejelentés elháríthatatlanságát az elmulasztott ülés napjától számított 3 munkanapon belül írásban igazolja.

(4) Amennyiben a mulasztás később jutott tudomására, vagy az akadály később szűnt meg, a (3) bekezdésben meghatározott határidő a tudomásra jutástól, illetve az akadály megszűnésétől kezdődik. Az elmulasztott ülés napjától számított 15 napon túl igazolást nem lehet előterjeszteni.

(5) A Közgyűlésről való távolmaradás esetén az Ügyrendi Bizottság az elmulasztott ülés napjától számított 30 napon belül dönt az igazolás elfogadásáról, vagy elutasításáról. Elutasítás esetén rendelkezik a tiszteletdíj csökkentésének mértékéről és időtartamáról.

(6) Amennyiben a képviselő az ülésről való távolmaradását előzetesen nem jelentette be és a távolmaradás okát a (3)-(4) bekezdés szerint nem igazolta, az Ügyrendi Bizottság az (5) bekezdés szerint jár el.

(7) Az (5) bekezdésben foglalt döntésről az érintettet írásban kell tájékoztatni. A juttatás mértékének csökkentéséről a jegyzőt haladéktalanul értesíteni kell, aki ennek alapján intézkedik az esedékes tiszteletdíj kifizetéséről, a csökkentés érvényesítéséről.

(8) Az Ügyrendi Bizottság döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs.

4. Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2019. október 31-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Közgyűlés települési képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak juttatásairól szóló 30/2006. (X.16.) sz. rendelete.

1

Módosította a 4/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 1. napjától.

2

Módosította a 4/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 1. napjától.

3

Módosította a 4/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 1. napjától.

4

Módosította a 4/2022.(I.20.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2022. február 1. napjától.