Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

Hatályos: 2023. 01. 01

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az IDEGENFORGALMI ADÓRÓL

2023.01.01.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Salgótarján Megyei Jogú Város illetékességi területére.

2. Az adó alanya

2. § Az adó alanya az a magánszemély, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

3. Az adó alapja

3. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

4. Az adó mértéke

4. § Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 200 Ft.

5. A bejelentés szabályai

5. § (1) Az adóbeszedésre kötelezett az adókötelezettség keletkezését, annak bekövetkeztétől (a tevékenység megkezdésétől) számított 15 napon belül köteles az önkormányzati adóhatóságnál írásban bejelenteni (bejelentkezés).

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e minőségét az (1) bekezdés szerinti határidőben akkor is be kell jelentenie, ha más adókötelezettség nem terheli.

6. Az adóbeszedési kötelezettség

6. § (1) Az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg, közli a magánszeméllyel és azt tőle átveszi.

(2) A fizetendő idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett akkor is tartozik befizetni, ha annak beszedését elmulasztotta.

7. Az adó bevallása

7. § (1) Az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett helyi adóról a tárgyhónapot követő hó 15-éig kell bevallást tennie.

(2) Az adóbeszedésre kötelezettnek e kötelezettsége megszűnése esetén, ennek bekövetkeztétől számított 30 napon belül soron kívüli bevallást kell tennie.

8. Bizonylatok, könyvvezetés, nyilvántartás

8. § (1) Az adó beszedésére kötelezett az általa beszedett adóról az adó alapjának és összegének megállapítására alkalmas nyilvántartást vezet, és az adózónak bizonylatot ad.

(2) Nyilvántartás céljára – az eltöltött vendégéjszaka helyén – vendégkönyv, vagy azzal egyenértékű analitikus nyilvántartás vezetése kötelező. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell az igénybe vevő nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útlevelének vagy személyi igazolványának számát, megérkezésének és távozásának idejét, az eltöltött vendégéjszakák számát, az adómentességre jogosító tartózkodás pontos megjelölését, valamint a beszedett idegenforgalmi adó összegét.

(3) A nyilvántartás vezetése alól mentesül a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Turizmus törvény) hatálya alá tartozó adóbeszedésre kötelezett szállásadó, aki/amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) felé teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségének a Turizmus törvény szerinti szálláshelykezelő szoftver (a továbbiakban: szálláshelykezelő szoftver) használatával tesz eleget.

(4) Adómentesség igénybevétele esetén annak feltételeit utólag ellenőrizhető módon igazolni kell. Munkavégzés miatt igénybe vett adómentesség esetén a nyilvántartás mellé csatolni kell a munkáltató igazolását, mely tartalmazza a Htv. szerinti adómentesség feltételeit, ennek hiányában az adót meg kell fizetni.

9. Az adó megfizetése

9. § Az adót az adóbefizetésre kötelezettnek a beszedést követő hó 15. napjáig kell az önkormányzati adóhatósághoz befizetnie.

10. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

11. § Hatályát veszti az idegenforgalmi adóról szóló 45/2003. (XII. 18.) önkormányzati rendelet.