Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

Hatályos: 2022. 12. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

2022.12.02.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A partnerségi egyeztetés esetei, a partnerek köre

1. § Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) helyi partnerségi egyeztetést folytat le

a) Salgótarján Megyei Jogú Város településfejlesztési tervének és településrendezési tervének (a továbbiakban együtt: településterv),

b) Salgótarján Megyei Jogú Város településképi arculati kézikönyvének (a továbbiakban: kézikönyv), és

c) Salgótarján Megyei Jogú Város településképi rendeletének (a továbbiakban: településképi rendelet)

készítése és módosítása során.

2. § A helyi partnerségi egyeztetést a közgyűlésnek a településterv, kézikönyv, illetve településképi rendelet készítése, illetve módosítása tényét tartalmazó döntése alapozza meg.

3. § A helyi partnerségi egyeztetés során a polgármester

a) javaslatokat kér - a településtervezés megkezdésekor - a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet készítése vonatkozásában,

b) tájékoztatást ad a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosításának tervezett tartalmáról, és

c) a településterv, a kézikönyv, a településképi rendelet és azok módosításának elkészült tervezetét véleményezteti a partnerekkel.

4. § A helyi partnerségi egyeztetésben partnerként részt vehet a Salgótarján közigazgatási területén

a) állandó lakóhellyel, tartózkodási hellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személy,

b) székhellyel, telephellyel vagy ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet;

c) működő vallási közösség,

d) működő köztestület,

e) működő helyi nemzetiségi önkormányzat,

f) működő olyan nyilvántartásba vett civil szervezet, amelynek az alapító okirata, alapszabálya szerinti tevékenységi köre kiterjed a településtervvel, a kézikönyvvel, vagy a településképi rendelettel kapcsolatos ügyekre, kérdésekre, szabályozási területekre.

2. A partnerek tájékoztatásának módjai és eszközei

5. § (1) A partnerek tájékoztatását az Önkormányzat az alábbi módokon és eszközökkel teszi meg:

a) az Önkormányzat honlapján (www.salgotarjan.hu) közzétett hirdetménnyel,

b) az Önkormányzat által kiadott helyi lapban közzétett hirdetménnyel,

c) lakossági fórumon.

(2) Az Önkormányzat honlapján közzétett hirdetménnyel történő tájékoztatás minden esetben kötelező.

(3) Az Önkormányzat által kiadott helyi lapban közzétett hirdetménnyel történő tájékoztatás kötelező, amennyiben lakossági fórum megtartása kötelező.

(4) Lakossági fórum megtartása kötelező

a) új településterv, kézikönyv, településképi rendelet készítése esetén,

b) településképi rendelet módosítása során, amennyiben a módosítás építmények helyi védelem alá helyezésére vagy helyi védelem megszüntetésére irányul.

(5) A lakossági fórum tárgyáról, helyéről és időpontjáról a lakossági fórum idejét megelőző legalább 5 nappal korábban az Önkormányzat honlapján közzétett hirdetmény útján kell a partnereket értesíteni.

(6) A tervezet dokumentációját az Önkormányzat honlapján, a társadalmi egyeztetés tárhelyen kell közzétenni. A partner - ügyfélfogadási időben – a tervezet dokumentációját a polgármesteri hivatalban is megtekintheti.

3. A partneri vélemény beküldésének és nyilvántartásának módja, a partnerségi egyeztetés lezárása

6. § (1) A partner a véleményét megadhatja

a) a hirdetményben megadott határidőn belül

aa) elektronikus levélben a hirdetményben meghatározott e-mail címre történő megküldéssel,

ab) hivatali kapun keresztül a hirdetményben meghatározott címre való feltöltéssel;

ac) postai küldeményben a polgármesteri hivatal címére küldve, vagy

ad) személyesen, a polgármesteri hivatalban leadva;

b) a lakossági fórumon szóban, amelyről jegyzőkönyv készül.

(2) A partnerségi egyeztetés során érkezett észrevételeket - amennyiben megfelelnek a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 65. § (2)-(4) bekezdésében foglaltaknak - az Önkormányzat feltölti az E-TÉR által biztosított digitális egyeztetőfelületre.

(3) A helyi partnerségi egyeztetés lezárásáról az Önkormányzat a honlapján hirdetményt tesz közzé.

4. A nyilvánosságot biztosító intézkedések

7. § (1) A lakossági fórumról készült jegyzőkönyv a lakossági fórumot követő 5 munkanapon belül közzétételre kerül az Önkormányzata honlapján.

(2) Az elfogadott településterv, településképi rendelet, valamint kézikönyv az elfogadást követő 5 munkanapon belül rövid, közérthető összefoglaló kíséretében közzétételre kerül az Önkormányzat honlapján, hirdetményben.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2022. december 1-jén lép hatályba.

9. §1

1

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.