Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi járati tanulói bérlet támogatásáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 40/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a helyi járati tanulói bérlet támogatásáról

2022.11.30.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégiumra, valamint a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégiummal tanulói jogviszonyban álló gyermekekre.

2. Helyi járati tanulói bérlet támogatása

2. § (1) Az önkormányzat 2023. január 1-jétől a tanítási év tartamára bérlettámogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt azon gyermekek részére, akik

a) Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, vagy a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégiumban kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkeznek,

b) a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Salgótarján megyei jogú város közigazgatási területén működő, kötelező felvételt biztosító székhelyintézményével, vagy tagintézményével tanulói jogviszonyban állnak,

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, feltéve, hogy a jogosultság legalább a tárgyhónap 1. napján fennáll,

d) lakóhelyüktől, tartózkodási helyüktől, illetve a kollégiumtól a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium székhelyintézménybe, illetve tagintézménybe való utazás során helyi menetrendrend szerint közlekedő autóbusszal legalább három megállóhely távolságot tesznek meg, és e) nem jogosultak a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti 100 % mértékű utazási kedvezményre.

(2) A támogatást az önkormányzat a Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium igazgatója által kiállított, az (1) bekezdésben meghatározott feltételek szerinti tanulók névsorát tartalmazó összesítő alapján állapítja meg. Az összesítőt a Hatósági Irodára kell benyújtani havonta, a tárgyhónapot megelőző hónap 25. napjáig, december hónapban a hónap 15. napjáig. A jogosultsági feltételek fennállását a Hatósági Iroda ellenőrzi.

(3) Az összesítőnek tartalmaznia kell a tanuló

a) természetes személyazonosító adatait,

b) TAJ számát,

c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága kezdő és záró napját,

d) lakó- és tartózkodási helyét, valamint e) kollégiumi tagsági viszonya esetén az erre történő utalást.

(4) Az összesítőt tagintézményenként kell elkészíteni azzal, hogy kollégiumi tagsági viszonnyal rendelkező tanulókat a kollégiumnál kell feltüntetni.

(5) Az összesítőhöz csatolni kell a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot megállapító határozat másolatát, kivéve, ha a jogosultságot Salgótarján Megyei Jogú Város Jegyzője állapította meg.

(6) A támogatás elbírálására a polgármester jogosult.

(7) A támogatás mértéke a bérlet árának 100 %-a. A bérleteket a Salgótarjáni Költségvetési Intézmények Gazdasági Szolgálata vásárolja meg és juttatja el a köznevelési intézménybe a tárgyhó 5. napjáig. A bérletek határidőben történő átadás-átvételéről a köznevelési intézmény igazgatója gondoskodik.

3. Záró rendelkezések

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.