Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról

Hatályos: 2023. 09. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2023. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat megillető szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásokról

2023.09.02.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 237. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet hatálya Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőkre (a továbbiakban: köztisztviselő) terjed ki.

(2) A 2-4.§-ban meghatározott szabályokat a polgármester és a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester tekintetében is alkalmazni kell.

(3) A 2-3.§ rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglaltakat kivéve – értelemszerűen alkalmazni kell a Hivatalban foglalkoztatott – a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó – munkavállalókra.

(4) E rendelet hatálya nem terjed ki:

a) a Hivatalban közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatottakra, az egyszerűsített foglalkoztatás céljára létesített munkaviszonyban foglalkoztatottakra, a Hivatallal megbízási jogviszonyban állókra, a nyári diákmunka keretében foglalkoztatottakra;

b) a Hivatalban foglalkoztatott azon munkavállalókra, akik foglalkoztatására pályázat alapján megvalósuló projekt keretében kerül sor.

II. Fejezet

Juttatások és támogatások

1. Illetményelőleg

2. § (1) A jegyző a köztisztviselő kérelmére évente két alkalommal, legfeljebb a folyósítás napján érvényes minimálbér havi összege ötszörösének megfelelő összegű illetményelőleg felvételét engedélyezheti annak, aki a Hivatalnál legalább hat hónap időtartamú közszolgálati jogviszonnyal, foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezik.

(2) Az illetményelőleg mértékét, feltételeit és az elbírálás rendjét a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

2. Cafeteria juttatás

3. § A cafetéria juttatás mértékét és feltételeit a személyi jövedelemadóról szóló törvénynek megfelelően, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának adott évi költségvetéséről szóló rendeletében biztosított előirányzata alapján a hivatal cafetéria szabályzata tartalmazza.

3. Kegyeleti támogatások

4. § (1) A jegyző a köztisztviselőt a közszolgálat halottjává, illetve a munkavállalót a Hivatal saját halottjává nyilváníthatja.

(2) Az elhunyt köztisztviselővel, illetve munkavállalóval közös háztartásban élt közeli hozzátartozót – amennyiben a köztisztviselőt nem nyilvánították a közszolgálat halottjává, illetve a munkavállalót nem nyilvánították a Hivatal saját halottjává – kérelmére temetési segélyt állapíthat meg, melynek mértéke legfeljebb 50 ezer forint.

(3) A jegyző az irodavezető javaslata alapján, a köztisztviselő - közeli hozzátartozója halála esetén - indokolással ellátott kérelmére rendkívüli temetési segélyt állapíthat meg, melynek mértéke legfeljebb 50 ezer forint.

(4) A támogatás mértékét, feltételeit és az elbírálás rendjét a jegyző az egységes közszolgálati szabályzatban állapítja meg.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 1-jén lép hatályba.

6. §1

1

A 6. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.