Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés módjáról

Hatályos: 2024. 01. 02

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a köztemetőkről és a temetkezés módjáról

2024.01.02.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) díszsírhely: az olyan, a köztemető központi temetőrészében elhelyezkedő – akár a koporsós, akár a hamvasztásos eltemetést biztosító – temetési hely, melyben Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata díszpolgárai, továbbá az állami, politikai és művészeti élet kiemelkedő személyiségei helyezhetők el;

b) hősi temető, hősi temetkezési hely: a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben (a továbbiakban: Temető tv.) meghatározott fogalom;

c) kegyeleti közszolgáltatás: a Temető tv.-ben meghatározott fogalom;

d) kifalazott sírhely: koporsós temetésre szolgáló kifalazott sírgödör;

e) köztemető: a Temető tv.-ben meghatározott fogalom;

f) sírbolt (kripta): koporsó elhelyezését biztosító, terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló temetési hely, melynek méretét a befogadott koporsók száma határozza meg;

g) sírjel: a temetési hely megjelölésére használt különféle eszközök, építmények, tárgyak;

h) temetési hely: a Temető tv.-ben meghatározott fogalom;

i) temetési hely feletti rendelkezési jog: a temetési hely megváltási (újraváltási) díja ellenében szerzett, a temetési hely használatára irányuló jogosultság, mely felöleli a jogosultnak a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására (ide értve a rátemetést is), síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására irányuló jogosítványait, valamint ezzel összefüggésben a Temető tv.-ben, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletben és e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítését;

j) temetési hely megváltási (újraváltási) díja: a köztemető fenntartóját illető, e rendeletben a temetési hely fekvése és a temetés módja szerint differenciáltan meghatározott mértékű díj, melyet a temetési hely – ide értve az elhunytak hamvainak szórására, bemosására kijelölt helyet is – felett rendelkezésre jogosult személy köteles a temetési hely megváltásakor, illetve újraváltásakor egy összegben megfizetni a temető üzemeltetőjének;

k) temetésihely-fenntartási díj: a temető üzemeltetőjét illető, az előreváltott temetési helynek az első betemetésig történő rendelkezésre tartásáért a rendelkezésre jogosult által évente fizetendő díj;

l) temetkezési emlékhely: a Temető tv.-ben meghatározott fogalom;

m) temetkezési szolgáltatás: a Temető tv. 25. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek;

n) temető: a Temető tv.-ben meghatározott fogalom;

o) temető üzemeltetése: a Temető tv. 16. §-ában meghatározott tevékenységek összessége;

p) temetőfenntartási hozzájárulás díja: a köztemető fenntartóját illető díj, amelyet a köztemetőkben vállalkozásszerűen munkát végző egyéni vállalkozó, gazdálkodó szervezet fizet meg a köztemető fenntartójának arra figyelemmel, hogy tevékenysége végzését a köztemető fenntartója a köztemető területén biztosítja;

q) urnasírbolt: terepszint alatti és feletti, vagy kizárólag terepszint alatti vagy feletti építményből álló, hamvakat tartalmazó, urnák elhelyezésére épített temetési hely.

2. A rendelet hatálya

2. § E rendelet hatálya kiterjed Salgótarján közigazgatási területén Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának (a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő valamennyi lezárt és üzemelő köztemetőre (a továbbiakban: temető), valamint ezek fenntartásával, üzemeltetésével, a temetkezésekkel és a temetőkben történő egyéb munkavégzéssel kapcsolatos tevékenységre.

3. § Salgótarján közigazgatási területén lévő lezárt és üzemelő temetők felsorolását az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A temetők létesítéséről, fenntartásáról az önkormányzat gondoskodik.

(2) Az üzemeltetői feladatokat – kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján – a Salgótarján Foglalkoztatási Nonprofit Kft. látja el.

(3) A temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) az üzemeltető gondoskodik.

3. Temetési helyek és temetési szabályok

5. § (1) Halottat eltemetni hamvasztott és exhumált halottak maradványait elhelyezni üzemelő és lezárt temetőben lévő temetési helyre lehet, a temetési helyre rátemetés történhet.

(2) Lezárt temetőből és sírhely-táblából a holttest-maradványokat exhumálás útján lehet áthelyezni a működő temetőbe (sírhely-táblába). Az exhumálást csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélye és előírásai szerint lehet elvégezni, üzemelő és lezárt temetőből történő elszállításhoz az üzemeltető külön engedélye is szükséges.

(3) A temetési hely feletti rendelkezésre jogosultságot az üzemeltető csak akkor köteles vizsgálni, ha azzal kapcsolatosan okmányokkal, dokumentumokkal bizonyított kifogást jelentettek be. Koporsós temetés esetén a vizsgálat és döntéshozatal időpontja nem lehet hosszabb a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 96 óránál.

6. § (1) A temetőt – nagyságától függően – sírhelytáblákra (parcella), a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.

(2) A római számmal megjelölt sírhelytáblákat arab számmal ellátott sorokra, a sorokat pedig sorszámokkal sírhelyekre kell felosztani. A díszsírhelyeket, sírbolthelyeket külön kell megjelölni.

(3) A sírhelytáblák olyan temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével – szabályszerű eljárás mellett – le lehet zárni, meg lehet szüntetni és temetés céljából igénybe lehet venni. Az új központi temetőben külön sírhelytábla a felnőttek, a 10 éven aluli gyermekek, a halva születettek eltemetésére, az urnasírhelyek, a sírboltok, a családi urnaoszlopok elhelyezésére, valamint hamvak szétszórására.

(4) A sírhelyeket a le nem zárt sírhelytáblákban – főszabályként – folytatólagos sorrendben kell felhasználni a temető rendjének figyelembevételével. Sorban történő temetéstől eltérő sírhely kiválasztása esetén a temetési hely felett rendelkezni jogosult felárat köteles fizetni a 2. mellékletben meghatározottak szerint.

(5) A betelt sírhelytáblákat az utolsó temetés napjával le kell zárni, az ilyen ok miatt lezárt sírhelytáblába csak rátemetéssel lehet temetni.

7. § (1) Az elhamvasztott halott hamvait tartalmazó urnát a temetőn belül sírhelyben, urnasírban, urnafülkében, sírboltban és családi urnaoszlopban lehet elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatók.

(2) Az eltemettető vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát – az átvétel egyidejű igazolása mellett – ki kell adni és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell vezetni.

(3) Amennyiben az urna kiadását kérő személy nem azonos a hamvasztásos temetésről gondoskodóval, úgy az urna részére történő kiadáshoz az eltemettetőtől hozzájárulást kell beszereznie. Ilyen személy hiányában a hozzájárulást a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pontja szerinti sorrendben az elhalt közelebb álló hozzátartozójától kell beszereznie.

8. § (1) Temetési helyek és azok méretei:

a) egyes felnőtt sírhely normál: 2,10m hosszú, 0,95m széles, 2,00m mély, 0,30m járda

b) kettes felnőtt sírhely

ba) normál 2,10m hosszú, 1,90m széles, 2,00m mély, 0,30m járda

bb) mélyítettek 2,50m mélyek

c) urnasírhely

ca) amerikai típusú 1,00m hosszú, 1,00m széles, 0,80m mély

cb) gyereksírhely típusú 1,30m hosszú, 0,65m széles, 0,80m mély, 0,30m járda

d) urnafülke

da) családi típusú oszlopba 0,30m hosszú, 0,30m széles, 0,30m mély

db) falba 0,30m hosszú, 0,30m széles, 0,30m mély

e) gyermeksírhely 1,30m hosszú, 0,65m széles, 2,00m mély, 0,30m járda

f) kifalazott sírhely

fa) egyes belmérete megegyezik a normál sírhely méreteivel

fb) kettes belmérete megegyezik a normál sírhely méreteivel

g) sírbolt (kripta) a felépítmény magassága a központi jogszabályokban meghatározott építménymagasság, legfeljebb 3,0 méter.

(2) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek kell lennie. A sírdombok magassága legfeljebb 50 cm lehet.

(3) Síremléket szilárd talajra kell építeni. A síremlék nem foglalhat el a sírhelynél nagyobb területet, magassága nem haladhatja meg az 1,5m-t.

(4) A síremlék köré szilárd burkolatú kísérőjárda építhető, a sírhely határain belül.

(5) A síremlék körül létesített járda magasságát a terepviszonyok alapján kell kialakítani. A sírkeret magassága a járdaszinttől számítva 50 cm lehet.

(6) A temetési helyen túlterjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott síremléket elhelyezni nem szabad.

(7) A koporsós temetésre szolgáló temetési helyre sírnyitási engedéllyel – a sír megfelelő mélyítésével, alapméretenként egymás fölé helyezve – további legfeljebb egy elhalt 25 évnél régebbi holttestmaradvány temethető rá. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal korlátozhatja. Rátemetés esetén – a 25 évnél régebben temetett és exhumált maradvány kivételével – biztosítani kell a temetési hely legalább 25 éves használatát. Rátemetés esetén a meghosszabbított sírhelyhasználati időre vonatkozó arányos sírhelyhasználati díjat kell megfizetni.

(8) Koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felülre kerülő koporsó aljzata legalább 160 cm mélyre kerüljön.

(9) Felnőtt egyes sírba a koporsókon túl még 4 urna, felnőtt kettes sírba még 8 urna elhelyezhető.

(10) Felnőtt sírhely-díj befizetése mellett a felnőtt sírhelyre 10 éven aluli gyermek is temethető. Ilyen esetben azonban a sír méretének a felnőtt sír méretével azonosnak kell lennie.

(11) Az urnasírhelybe legfeljebb 4 db urna helyezhető.

(12) A sírhelyeken sírdomb kialakítása (felhantolás) csak az erre kijelölt parcellában nem kötelező.

9. § (1) Sírbolt csak a temető erre kijelölt helyén létesíthető.

(2) Amennyiben a megépítendő sírbolt építészeti paraméterei elérik a külön jogszabályban meghatározott mértéket, a sírbolt létesítése építési engedély alapján az építésügyi hatóság által záradékolt engedélyezési terv szerint történhet. A sírbolt kegyeleti hely szellemének megfelelő kialakítással, időt álló anyagokból épülhet. Az engedélyezett tervet az üzemeltető részére előzetesen be kell nyújtani. A sírbolt építési munkái végzésének várható időpontját az üzemeltetőnek be kell jelenteni.

(3) Kifalazott sírhely létesítése terv (vázrajz) alapján az üzemeltető előzetes hozzájárulásával történhet.

(4) A sírbolt alépítményi részét és a kifalazott sírhely falait le kell szigetelni.

(5) Sírbolt és kifalazott sírhely esetén a koporsókat légmentesen le kell zárni még a szertartás napján.

(6) Az előírt engedély hiánya vagy attól való eltérés, valamint a 8. § (6) bekezdésének, a 9. § (4), (5) bekezdésének és a 16. § (2) bekezdésének megsértése esetén az üzemeltető

a) a sírhely birtokosát határidő kitűzésével felhívja a sérelmes állapot megszüntetésére,

b) a felhívás eredménytelensége esetén a szükséges munkát elvégzi (elvégezteti) és annak költségét áthárítja a sírhely birtokosára.

(7) Arra nézve, hogy a sírboltba kik temetkezhetnek, a rendelkezésre jogosult sírbolt-könyvbe bejegyzett rendelkezései a mérvadóak.

(8) Sírboltba koporsóban csak annyi elhalt temethető, ahány férőhelyre azt építették. Amennyiben a sírbolt tulajdonosa (birtokosa) a temetkezési jogosultságról a sírbolt-könyvben vagy végrendeletileg nem tett rendelkezést, úgy a sírboltban az elhalt a Ptk. szerinti hozzátartozói az elhalálozás sorrendjében temethetők el.

10. § (1) Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése azon elhunyt személyeknek, akik a városi közélet valamely területén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, a temetőben díszsírhelyet és díszurnahelyet adományozhat.

(2) A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart, használata díjtalan.

(3) A díszsírhelybe – a sírnyitás és rátemetés szabályainak megtartása, költségeinek viselése mellett – az elhalt özvegye és az elhalt közvetlen felmenő és lemenő hozzátartozói (szülők, gyermekek) csak akkor temethetők, ha erre az adományozótól külön engedélyt kapnak.

(4) A díszsírhelyek gondozásáról az elhunytak hozzátartozói, ezek hiányában az üzemeltető köteles gondoskodni.

(5) A díszsírhely adományozásáról az elhunyt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

4. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama

11. § (1) A temetési hely felett rendelkezőnek az tekinthető, aki a használati díjat megfizette.

(2) A temetési hely használatáért – a díszsírhely kivételével – a temetési hely felett rendelkezésre jogosultnak díjat kell fizetni. A díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza. A temetési hely feletti rendelkezési jogosultság a megváltás napjával kezdődik.

(3) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama (használati idő) egyszeri megváltás esetén:

a) a koporsós betemetés, illetve rátemetés napjától számított 25 év,

b) sírbolt esetén 100 év,

c) urnafülke és urnasírhely esetén 10 év,

d) urnasírbolt esetén 20 év.

(4) A használati idő eltelte után a temetési helyek – külön tiltó rendelkezés hiányában – újraválthatók, kivéve, ha a temető tulajdonosa bizonyítja, hogy a területet átalakítja vagy más célra kívánja felhasználni. Erről a temetési hely felett rendelkezésre jogosult nyilatkozatot kérhet.

(5) Az újraváltás díja alól kérelemre mentesül a rendelkezési jog jogosultja, ha hitelt érdemlő módon bizonyítja, hogy a temetési helyen az 1956. december 8-ai salgótarjáni sortűz áldozata nyugszik. Rátemetés esetén a díjmentesség a rendelkezési jog jogosultját nem illeti meg.

(6) A használati idő letelte előtti rátemetés esetén a temetési hely feletti rendelkezési jog (használati idő) újra kezdődik.

(7) Amennyiben rátemetés miatt a sírhely használati ideje meghosszabbodik, úgy a használati díj időarányos részét meg kell fizetni.

(8) A temetési helyek használatának jogát magánszemélyek között átruházni nem lehet.

(9) A temettető kívánságára történő halott, illetőleg urnaáthelyezés vagy urnakiadás folytán megürült sírhelyek és urnafülkék számlával igazolt megváltási díjának időarányos részét a jogosult részére vissza kell téríteni.

(10) Élők számára köztemetőben urnahelyet, sírhelyet előre váltani lehet, de 1 éven belül a síremlék, vagy urnasír alapját el kell készíttetni. Ellenkező esetben (az üzemeltető kétszeri írásbeli felszólítása után) megszűnik a temetési hely feletti rendelkezési jogosultság.

(11) A temetési helynek a (10) bekezdés szerinti előreváltása esetén a temetésihely-fenntartási díj fizetési kötelezettséget első alkalommal az előreváltás időpontjában, ezt követő évben (években) a tárgyév első napján fennálló állapot figyelembevételével számla ellenében a tárgyév március 31. napjáig kell teljesíteni. A temetésihely-fenntartási díj mértékét a 2. melléklet tartalmazza.

(12) A korábban előre megváltott, üres temetési helyek felett a megváltási idő lejárta után az üzemeltető jogosult rendelkezni.

(13) A betemetett temetési helyek megváltási idejének lejártát követően az üzemeltető egyszeri írásbeli megkereséssel fordul a rendelkezési jog jogosultjához vagy ismert hozzátartozójához az újraváltás lehetőségének biztosítása érdekében. Az újraváltás elmaradása esetén a temetési hely felett az üzemeltető jogosult rendelkezni.

5. Temetkezési szolgáltatások

12. § (1) Temetkezési szolgáltatást az végezhet, aki megfelel a temetkezési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi feltételeknek.

(2) A temetkezési szolgáltatók a 3. mellékletben meghatározottak alapján az üzemeltető részére a temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért díjat kötelesek fizetni. A díj előre esedékes.

(3) A temetkezési szolgáltatások végzését a legnagyobb körültekintéssel, kímélettel, a kegyeleti szokások betartásával kell végezni (ruházat, magatartás, eszközök stb.).

(4) Ravatalozás céljára kizárólag az Önkormányzat által erre a célra létesített építmény, illetve építmény előtti ravatalozó tér vehető igénybe.

(5) A temetkezési szolgáltatók tevékenységének összehangolásáról az üzemeltető gondoskodik.

(6) A felravatalozott koporsót – az eltemettető kívánságára – a búcsúztatás (szertartás) megkezdéséig nyitva lehet tartani. Nem lehet nyitva tartani az oszlásnak indult, vagy roncsolt állapotban lévő holttest koporsóját.

(7) A fertőző betegségben elhunytak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási hivatal egyedi előírásainak megtartásával temethetők.

(8) A felravatalozás ideje alatt a ravatalozási helyszín őrzéséről a temetkezési szolgáltató köteles gondoskodni.

(9) Az üzemeltető a nemzetiségi, vagy vallási eredetű temetkezési szokásokat – amennyiben azok más jogszabállyal nem ellentétesek – köteles figyelembe venni.

13. § (1) A temetőről térképet kell készíteni. A térképen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva. A temetői rend megváltoztatásáról a tulajdonos dönt a térkép módosításával egyidejűleg.

(2) A temetői dokumentációkat – így különösen a nyilvántartó könyvet, sírboltkönyvet, térképeket, bizonylatokat, leveleket, jegyzőkönyveket - az üzemeltető vezeti és köteles megőrizni. Ezen iratok selejtezése tilos. A dokumentációban bejegyzett személyes adatok biztonságáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

(3) A nyilvántartó könyvbe minden temetést (urna elhelyezést, a hamvak szétszórását) időrend szerint a következő adatokkal kell bejegyezni: folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.

(4) A nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az urnakiadást, urnakiemelést, hamvak szétszórását.

(5) Sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg. A sírboltkönyvet a (3) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírboltkönyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.

(6) Halottat csak halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről az üzemeltető gondoskodik.

(7) A nyilvántartó könyvbe és a sírboltkönyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.

(8) Az üzemeltető a nyilvántartó könyv, illetve a sírboltkönyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek.

6. A temetők működési rendje

14. § (1) A temetői rendet az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A temetői rendet minden temető bejáratánál ki kell függeszteni.

15. § (1) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők, és a temetőt látogatók kötelesek betartani az e rendeletben foglaltakat.

(2) A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, az eredeti állapot nem változhat meg. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.

(3) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők által fizetendő temetőfenntartási hozzájárulási díj mértékét a 4. melléklet tartalmazza. A temetőfenntartási hozzájárulási díjat az üzemeltető által kiállított számla ellenében kell megfizetni. A díjfizetés a tervezett munka megkezdése előtt esedékes, annak kiegyenlítése előtt a szolgáltatás nem végezhető el.

(4) A temetőfenntartási hozzájárulási díj megfizetése nélküli munkavégzés esetén a temetőben vállalkozásszerűen munkát végző személy pótdíj fizetésére köteles. A pótdíj mértéke az adott munkára meghatározott temetőfenntartási hozzájárulási díj kettőszerese. A pótdíjjal egyidejűleg a temetőfenntartási hozzájárulási díjat is meg kell fizetni.

16. § (1) A temetkezési közszolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálat ellátása az üzemeltető feladata, melyet a székhelyén lát el.

(2) A temetőt látogatók észrevételeit a temetőfenntartó köteles kivizsgálni, a vizsgálat eredményéről a bejelentőt tájékoztatni.

7. A szórásos temetésre vonatkozó eltérő rendelkezések

17. § (1) A szórásos temetésre e rendelet rendelkezéseit ezen alcímben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzat a hamvak szórásához külön temetőrészt jelöl ki az Új központi temetőben a 6. melléklet szerinti helyszínrajz szerint (a továbbiakban: temetőrész). A hamvak szétszórása zárt rendszerbe történik (a továbbiakban: létesítmény).

(3) A temetőrész egyes üzemeltetési feladatait – a 4. § (2) bekezdésétől eltérően – a létesítmény beruházója látja el az önkormányzat és a beruházó között létrejött külön kegyeleti közszolgáltatási szerződés szerint, a szerződés hatálya alatt. A szerződés megszűnését követően a létesítmény üzemeltetését a temető üzemeltetője végzi.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott üzemeltetési feladatok:

a) biztosítja a szórásos temetés feltételeit,

b) biztosítja a létesítmény és technikai berendezései karbantartását és működteti azokat,

c) elvégzi a temetőrész és létesítményeinek tisztán tartását, a temetőrészben lévő utak és a temetőrész megközelítését biztosító gyalogos útvonal karbantartását, síkosságmentesítését és a hóeltakarítást,

d) összegyűjti a hulladékot.

(5) A (4) bekezdésben nem nevesített üzemeltetési feladatokat a temetőrész vonatkozásában is a temető üzemeltetője látja el.

(6) A beruházóval kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a létesítmény igénybevételének a díját a beruházó állapítja meg, a díjat a temetkezési szolgáltatók a beruházónak fizetik meg. A beruházó a temetkezési szolgáltatóknak köteles azonos feltételek mellett biztosítani a szórásos temetés lehetőségét.

8. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

19. § (1)1

(2) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Salgótarján megyei jogú város területén lévő temetők

1. Üzemelő temetők:

1.1. Új központi temető

1.2. Zagyvapálfalva felső temető

1.3. Baglyasalja temető

1.4. Forgách temető

1.5. Somoskő új temető

1.6. Salgóbánya temető

1.7. Zagyvaróna temető

1.8. Rónafalu temető

1.9. Kotyháza temető

2. Lezárt temetők:

2.1. Régi központi temető

2.2. Zagyvapálfalva alsó temető 2.3. Somoskő régi temető

2. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Sírhelyek használati díja (ÁFA nélkül)

A

B

C

1

Egyes sírhely

22.700.- Ft

2

Kettes sírhely

45.400.- Ft

3

Egyes kifalazott sírhely

151.000.- Ft

4

Kettes kifalazott sírhely

302.000.- Ft

5

Gyermek sírhely (1 m2)

15.400.- Ft

6

Urnafülke díja (urnafalban)

12.200.- Ft

7

Amerikai típusú urnasírhely

15.400.- Ft

8

Gyermek sírhely típusú urnasírhely

15.400.- Ft

9

Sírbolt (beépített bruttó m2-enként)

75.600.- Ft

10

Urnasírbolt (homlokfelület m2-enként)

143.500.- Ft

11

Családi típusú oszlopos urnafülke (férőhelyenként)

7.350.- Ft

12

Sorban történő temetéstől eltérő sírhely kiválasztása

5.000.- Ft felár

13

Temetési hely fenntartási díj

Urnasírhely, gyermeksírhely

7.400 Ft/év

14

Egyes, kettes sírhely, kifalazott sírhely, sírbolt

20.000 Ft/év

3. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

A temetői létesítmények, valamint az üzemeltető által biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díj (ÁFA nélkül)

A

B

1

Halottátvételi –kiadási díj (halotthűtés esetén)

3.100 Ft/alkalom

2

Halotthűtési díj

6.150 Ft/nap

3

Ravatalozó (építmény, építmény előtti tér) használati díj

17.000 Ft/alkalom

4

Ravatalozó (építmény, építmény előtti tér) használati díj hétvégi felárral együtt

20.000 Ft/alkalom

5

Temető használati díj - csak sírnál búcsúztatás esetén

10.000 Ft/alkalom

6

Temető használati díj - csak sírnál búcsúztatás esetén, hétvégi felárral együtt

13.000 Ft/alkalom

7

Ravatalozó teremőr

4.100 Ft/óra

8

Áldozati láng

3.100 Ft/alkalom

9

Gyászzene, mikrofon, harangszó

3.100 Ft/alkalom

10

Hulladék-elhelyezési díj

7.000 Ft/alkalom

11

sírhely kiásása a temetési helyre való első temetést megelőzően

35.000.- Ft

4. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Temetőfenntartási hozzájárulási díj (ÁFA nélkül)

A

B

1

Betűvésés, vázapótlás

950 Ft/alkalom

2

Javítás, tisztítás

1.800 Ft/alkalom

3

Járda, támfal elemek pótlása (keret, fedlap, fejkő)

2.200 Ft/alkalom

4

Urnás síremlék készítés

2.700 Ft/alkalom

5

1-es síremlék készítés

5.300 Ft/alkalom

6

2-es síremlék készítés

7.100 Ft/alkalom

7

Kripta síremlék készítés

8.800 Ft/alkalom

8

2-es kripta síremlék készítés

17.600 Ft/alkalom

9

Havi munkavégzés idejére bérlet (temetőnként)

22.000 Ft/hó

5. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Temetői rend

1. A temető az épített és természetes környezet találkozásának sajátságos helye. Jellemző rá az üzemszerű működés, a temetkezési helyek és szolgáltatások helyének biztosítása, valamint a működéshez szükséges infrastruktúra léte. Ugyanakkor a temető egy kultikus hely is, ahol elhunyt szeretteinkre, őseinkre, elődeinkre emlékezünk. A hely szellemének megfelelően kell kialakítani a temető létesítményeit, a temető kert jellegét. Ezért a temetőben munkát és szolgáltatást végző vállalkozások és a temető látogatók nem zavarhatják a temető csendjét, nyugalmát, biztonságát.

2. A temetői rend célja

2.1. A Salgótarján Foglakoztatási Nonprofit Kft. ezen temetői rendben szereplő előírásokat a Salgótarján közigazgatási területén fekvő temetőkben érvényesíti az önkormányzattal kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződés alapján, mint a temetők üzemeltetője.

2.2. Az előírások megtartása és megtartatása a temetkezési szolgáltatók, a temetőkben vállalkozásszerűen munkát végzők és az egyének részéről morális kötelesség, és az általánosan elfogadott kegyeleti követelmények megtartását is jelenti. Jelenti annak felismerését is, hogy mindenki annyi tiszteletet kaphat, amennyit ő is megad élőknek és holtaknak egyaránt.

2.3. A temetői rendben foglaltakat a temetőkre vonatkozó jogszabályokkal összhangban kell alkalmazni.

3. A temető őrzése, biztonsági feladatok

3.1. A temető kerítéssel körülvett terület, melyre kizárólag a kapukon keresztül szabad bejutni. A kapuk nyitásáról és zárásáról az üzemeltető gondoskodik.

3.2. Temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem az önkormányzatot, sem az üzemeltetőt nem terheli.

3.3. A temető korlátozott időben látogatható. A hozzátartozó köteles őrizni saját értékeit, és azok eltűnéséért a temető üzemeltetője nem felelős. A temetők november 15. és április 14. között 7 - 17 óráig, április 15. és november 14. között 7 – 19 óráig látogathatók.

3.4. A temető területén elkövetett bűncselekményekért az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

4. A temető általános rendje

4.1. A köztemető korlátozott használatú közterületnek minősül.

4.2. A temetőben 10 éven aluli gyermek felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az általa okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.

4.3. A temetők területére kutyát - vakvezető kutyák kivételével – és egyéb állatot bevinni tilos.

4.4. Tilos a temetőben szemetelni. Az elhervadt virágokat, koszorúkat, az elhasznált csomagoló anyagokat és minden más hulladékot kizárólag az ezek gyűjtésére szolgáló hulladékgyűjtőbe szabad elhelyezni. A temetőben lévő hulladékgyűjtőbe a temetőn kívül keletkezett hulladékot elhelyezni tilos. A szemétlerakó helyen összegyűlt szemét folyamatos elszállítása az üzemeltető feladata.

4.5. A temetőkben mindenki a hely csendjének, a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani. Szertartás alatt zajos munkavégzés tilos. A temetőben tilos hangoskodni, bármely olyan magatartást tanúsítani, amely a kegyeleti érzést sérti, vagy sértheti, és a látogatókat megbotránkoztatja. Tilos továbbá a temetőben olyan tevékenységet folytatni, amely a temető vagy a temetőt látogató személyek nyugalmát indokolatlanul zavarja.

4.6. A temető területén tilos bármilyen tevékenységet reklámozni, kivéve az üzemeltető által engedélyezetteket.

4.7. A temetőbe járművel és gépjárművel behajtani és ott közlekedni tilos. A tiltás a mozgáskorlátozottakra, a temetkezési szolgáltatókra és – a 24. pont figyelembevételével – az engedélyezett munkálatokat végzőkre látogatási időben nem vonatkozik. Az eseti és időszaki kedvezmények nyújtására az üzemeltető vagy annak kijelölt alkalmazottja jogosult.

4.8. A temető területén csak a sírok és sírboltok díszítésére szolgáló tárgyakat, koszorút, sírlámpát (mécsest), virágot, virágcserepet, vázát, stb. szabad elhelyezni.

4.9. A temetőben gyertyát gyújtani legkésőbb a zárási időt megelőzően egy órával szabad. Ügyelni kell azonban arra, hogy tűz ne keletkezzék. A gyertyát gyújtó, tűz okozása esetén, felelősséggel tartozik.

4.10. A temetőben fát, cserjét ültetni és kivágni, padot elhelyezni csak az üzemeltető előzetes engedélyével szabad.

4.11. A növények ültetésének módozatait, továbbá azt, hogy milyen tárgyakat szabad a sírok díszítése céljából a temetőbe bevinni, az üzemeltető állapítja meg.

4.12. A fás növények a síroktól olyan távolságra kerülhetnek ültetésre, hogy azok növekedése közben a sírokban kár ne keletkezzen.

4.13. A parcellákon belüli fák gallyazását, kivágását az üzemeltető végezheti el.

4.14. A temetőben engedély nélkül elhelyezett és a temető rendjét zavaró tárgyakat a temető üzemeltetője jogosult eltávolítani.

4.15. A szabálytalanul elhelyezett síremlékek tulajdonosait az üzemeltető írásban értesíti. Amennyiben 15 nap alatt nem történik meg a szabálytalanság megszüntetése, úgy üzemeltető ezt a tulajdonos költségére elvégezheti.

4.16. A temetőben a sírok és urnasírok kerítéssel nem határolhatók körül.

4.17. A sírhely körüli 30 cm nagyságú terület (járdarész) gondozása a hozzátartozó feladata, a keletkező hulladék a sírhelyek között nem tárolható.

4.18. A temetőkben a kegyeleti tárgyakat, a sírokra ültetett növényeket, valamint a sírok díszítésére szolgáló anyagokat beszennyezni és eltulajdonítani tilos.

4.19. A sírhelyekkel, síremlékekkel, sírjelekkel kapcsolatos munkavégzéshez a sírhely felett rendelkező hozzájárulása szükséges.

4.20. A gondozatlan, kegyeletet sértő, elhanyagolt sírok rendbetételét – ha az üzemeltető indokoltnak tartja – minden előzetes értesítés nélkül elvégezheti a tulajdonos költségére.

4.21. A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő, vagy rossz helyre ültetett növényekben, a kaszálás során bekövetkezett károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

4.22. A sírokra ültetett növények nem terjeszkedhetnek túl a temetkezési helyen, nem akadályozhatják a közlekedést.

4.23. A temető területéről sírkövet, síremléket és fejfát csak a temető üzemeltetőjének történt előzetes bejelentés és nyilvántartásba vétel után szabad kivinni.

4.24. A temetőben végzendő munkát a sírgondozás kivételével az üzemeltetőnek be kell jelenteni. Az üzemeltető a bejelentésekről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza a bejelentés és a munka megkezdésének időpontját, a munka helyét, megnevezését, az építtető és kivitelező nevét, címét. A temetőben vállalkozásszerűen munkát végezni kizárólag hétköznap lehet. A zajjal járó munkavégzést a szertartások idejére fel kell függeszteni.

4.25. Tilos a temetőben lévő vízvételi helyet a temetőben található növényzet locsolásán túl az üzemeltető engedélye nélkül más célra igénybe venni.

4.26. Az urnafülkék díszítését oly módon kell végezni, hogy az nem haladhatja meg az urnafülke táblájának méretét, nem érhet át a másik fülkére, közízlést nem sérthetnek.

4.27. A temetőkben már korábban elhelyezett urnák kiadását, az kérheti, akinek rendelkezési joga van, illetve meghatalmazással rendelkezik az eltemettetőtől.

5. Temetésekkel kapcsolatos rend

5.1. Meglévő sírhely esetén, a sírhely használatának érvényességét az üzemeltető felé igazolni kell. Amennyiben az nem érvényes, a sírhelyet meg kell váltanis.5.2. Rátemetés esetén a síremléket a temettetőnek kell lebontania és újból biztonságosan fel kell állítania, valamint az így keletkező törmeléket és földet 3 napon belül el kell szállíttatnia.

5.2. A temetés időpontját a sírhelyváltó irodával kell egyeztetni (0632/314-742)

5.3. Az üzemeltető által biztosított szolgáltatások megrendelése, költségeinek kifizetése az üzemeltető Salgótarján, Kertész u. 2. szám alatti székhelyén történik.

5.4. Két temetés között eltelt idő legalább 2 óra lehet.

5.5. Temetés előtt 1 órával vehető igénybe a ravatalozó helyiség.

5.6. A temetés kezdete után legfeljebb 1 órával a temetkezési szolgáltató köteles elhagyni (az összes felszerelésével együtt) a temető területét.

5.7. A napi nyitvatartási idő lejárta előtt két órával lehetséges az utolsó temetés.

5.8. Sírásás során kikerülő fölösleges földet a temetkezési szolgáltatónak 3 napon belül el kell szállítani. Az ott maradt föld addig sem akadályozhatja a közlekedést.

5.9. A temetési szertartás (és az ahhoz kapcsolódó munkák) során a vonatkozó munkavédelmi, higiéniás, balesetmegelőző előírások betartandók, ezért a temetkezési szolgáltató felelősséggel tartozik.

6. Síremlék készítéssel kapcsolatos rend

6.1. A felállítandó síremlék, emlékoszlop tervét (vázrajzát) az elhelyezés előtt az üzemeltetőnek be kell mutatni és ezt nyilvántartásba kell venni.

6.2. A temetőfenntartási hozzájárulási díjat a kivitelezőnek, a sírhelyváltó irodában be kell fizetni.

6.3. A síremlék helyét a temetőgondnok jelöli ki.

6.4. A kivitelezési munkák során, a vállalkozó köteles betartani a vonatkozó munkavédelmi, és higiéniás, balesetmegelőző szabályokat, melyekért felelősséggel tartozik.

6.5. A temetési szertartás alatt a kivitelezési munkát fel kell függeszteni.

6.6. Az építőipari tevékenység végzése során keletkezett építési, bontási hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról a szolgáltatást végző köteles gondoskodni, és a bontás napján a temetőből elszállítani. A temetőben elhelyezett hulladékgyűjtők erre a célra nem használhatók.

6.7. Ha a munkavégzés során a szomszédos sírokban kár keletkezett, azt azonnal köteles jelenteni a szolgáltatást végző a temetőgondnokságnak. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben a helyreállítás, és kártérítés felelősségét kell megállapítani.

6.8. Az elkészült síremléket, sírjelet a temetőgondnokságnak be kell mutatni.

6. melléklet a 23/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyszínrajz hamvak szórásához temetőrész kijelöléséhez
1

A 19. § (1) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.